Αι?νιο δ?λημμα: Ανταλλακτικ? καινο?ργια ? μεταχειρισμ?να;

Διαβ?στηκε απ? 2936 αναγν?στε? - 15/7/2020

?λε? οι κατηγορ?ε? ανταλλακτικ?ν, ποιε? οι διαφορ?? του? αλλ? και πω? να επιλ?γετε αυτ? που χρει?ζεστε.

 
 
Τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ?χουν μεγ?λα διαστ?ματα σ?ρβι? και πολ? πιο αραι?? βλ?βε? απ? το παρελθ?ν χ?ρη στι? καλ?τερε? προδιαγραφ?? του?. Θα ?ρθει ?μω? η στιγμ? που θα χρειαστε? να αντικαταστ?σουμε κ?ποια απ? τα μ?ρη του?, ε?τε λ?γω φυσιολογικ?? φθορ?? ε?τε λ?γω κακ?? στιγμ??.?

Η πιο σ?γουρη λ?ση φυσικ? για να ?χουμε το κεφ?λι μα? ?συχο ε?ναι να χρησιμοποιο?με τα ανταλλακτικ? του κατασκευαστ?, αλλ? το συχν? δυσθε?ρητο ?ψο? του? σε αυτ?? τι? δ?σκολε? εποχ?? αναγκ?ζει την αναζ?τηση ?λλων λ?σεων. Το καλ? ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ??, που συχν? προσφ?ρουν εφ?μιλλη ποι?τητα με αισθητ? πιο προσιτ? κ?στο?. ?μω?, τ?σου? ανεξ?ρτητου? κατασκευαστ?? που προσφ?ρουν εναλλακτικ?? λ?σει? και τ?σε? πηγ?? που μπορο?με να τα βρο?με, ποια αποτελο?ν την καλ?τερη και ταυτ?χρονα ασφαλ?στερη επιλογ?;
?
Οι 5 κατηγορ?ε? των ανταλλακτικ?ν που αντιπροσωπε?ουν κ?θε τσ?πη και γο?στο.

?πω? ε?ναι φυσικ?, δεν ε?ναι ?λα τα ανταλλακτικ? ?δια. Αντ?θετα,? χωρ?ζονται στι? εξ?? κατηγορ?ε? αν?λογα με την προ?λευση και την ποι?τητ? του?:
?
Γν?σια ανταλλακτικ?: Ε?ναι τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?ν οι κατασκευαστ?? αυτοκιν?των και τα οπο?α διατ?θενται απ? το εξουσιοδοτημ?νο δ?κτυ? του?. Π?ντα φ?ρουν στη συσκευασ?α το σ?μα τη? συγκεκριμ?νη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? στη συσκευασ?α του?. Δεν κατασκευ?ζονται απ? τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?, αλλ? απ? επιλεγμ?νου? κατασκευαστ?? με του? οπο?ου? οι εταιρε?ε? ?χουν συμβ?λαια.
?
Ανταλλακτικ? OEM: Αισθητ? πιο προσιτ? απ? τα ανταλλακτικ? των αντιπροσωπει?ν, φ?ρουν στη συσκευασ?α το σ?μα του κατασκευαστ?. Π?ραν αυτ?? τη? διαφορ??, ε?ναι ακριβ?? τα ?δια ανταλλακτικ? με τα γν?σια. Προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? που προμηθε?ουν τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? κατ? την κατασκευ? του αυτοκιν?του,? Original Equipment Manufacturer.
?
Aftermarket ανταλλακτικ?: Κατ? περ?πτωση γνωστ? και ω? ιμιτασι?ν. Σε αυτ? την περ?πτωση τα ανταλλακτικ? προ?ρχονται απ? ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? που δεν διατηρο?ν συμβ?λαια προμ?θεια? με τη συγκεκριμ?νη εταιρε?α για το συγκεκριμ?νο μοντ?λο. Η ποι?τητ? του? κυμα?νεται αν?λογα με τη χ?ρα προ?λευση? και τι? προδιαγραφ?? κατασκευ?? του?, που φυσικ? θα πρ?πει να ε?ναι εφ?μιλλε? με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? για να τα προτιμ?σουμε. Συν?θω? τα μηχανικ? μ?ρη ε?ναι ισ?ξια? ποι?τητα?, εν? κατ? περ?πτωση σε ανταλλακτικ? φανοποιε?α? μπορε? να ?χουν μικρ?τερο π?χο? για να κρατ?σουν το κ?στο? του? χαμηλ?. Θα πρ?πει β?βαια π?ντα να γ?νεται ?λεγχο? πω? πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.
?
Ανταλλακτικ? ανακατασκευ??: (rebuild ? remanufactured): Πρ?κειται για χρησιμοποιημ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που μετ? την αφα?ρεσ? του? απ? το ?χημα στο οπο?ο βρισκ?ντουσαν ?χουν υποστε? ανακατασκευ? και λειτουργο?ν σαν να ε?ναι καινο?ρια. Πολλ?? φορ?? η καλ?τερη λ?ση για παλαι?τερα μοντ?λα στα οπο?α οι κατασκευαστ?? δεν ε?ναι πια υποχρεωμ?νοι να διατηρο?ν στοκ ανταλλακτικ?ν. Ε?ναι υποχρεωτικ? να αναφ?ρεται ρητ? στην συσκευασ?α του? ?τι πρ?κειται για ανακατασκευ?? και να συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση. Τα χρησιμοποιο?ν και τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α.
?
Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?: Ε?ναι, φυσιολογικ?, η οικονομικ?τερη λ?ση.? Η επιλογ? του? εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε?, καθ?? διαφορετικ? τμ?ματα του αυτοκιν?του ?χουν διαφορετικ? φθορ? και δι?ρκεια ζω??. Κατ? περ?πτωση μπορε? να αποβο?ν εικονικ? οικονομ?α λ?γω τη? μικρ?τερη? δι?ρκεια? ζω?? που του? απομ?νει και για αυτ? προτε?νεται να αγορ?ζονται μ?νο απ? ?σου? γνωρ?ζουν να τα ξεχωρ?ζουν. Προτιμ?νται ευρ?ω? στην κατηγορ?α των ανταλλακτικ?ν φανοποιε?α?.
?
Ξ?ρω τι ανταλλακτικ? ψ?χνω αλλ? πω? θα το βρω;
Η πιο συνηθισμ?νη λ?ση ε?ναι να αφ?νουμε το συνεργε?ο μα?, ειδικ? ?ταν το αυτοκ?νητο ε?ναι ακ?μα σε εγγ?ηση, να επιλ?γει τα ανταλλακτικ? μα?. Μπορε? να ε?ναι η πιο ε?κολη, αλλ? σ?γουρα δεν ε?ναι ο?τε η μοναδικ? ο?τε η πιο οικονομικ?. Εναλλακτικ?? πηγ?? ε?ναι:
?
  • Ανεξ?ρτητα καταστ?ματα στι? γειτονι?? ανταλλακτικ?ν. Μπορο?με να βρο?με ?λε? τι? κατηγορ?ε? των ανταλλακτικ?ν εδ?, απ? γν?σια ?ω? μεταχειρισμ?να. Το κ?ριο μειον?κτημα ε?ναι ο απαιτο?μενο? χρ?νο?, καθ?? μπορε? να φ?με μ?ρε? χωρ?? να βρο?με αυτ? που θ?λουμε.
?
  • Μ?σω Internet ε?τε μ?σω e-Shop ε?τε αγγελι?ν. Τε?νει να γ?νει ο πιο διαδεδομ?νο? πλ?ον τρ?πο?, αν και σε αυτ? την περ?πτωση δεν ?χετε ?μεση επαφ? με το ανταλλακτικ? που θ?λετε, κ?τι που δεν προτε?νεται σε περ?πτωση που αποφασ?σετε να αναζητ?σετε κ?τι μεταχειρισμ?νο.
?
  • Τηλεφωνικ?. Η ενδι?μεση λ?ση σε χρ?νο απ? τα παραπ?νω. Αν ?χετε ?ρεξη και ?να τηλεφωνικ? κατ?λογο βρ?σκεται του? επαγγελματ?ε? αν? περιοχ? και κ?νετε την επιλογ? σα?. Ρωτ?στε π?ντα για το κ?στο? των μεταφορικ?ν σε περ?πτωση που δεν μπορε?τε να π?τε να τα παραλ?βετε.
?
Σε περ?πτωση που αγορ?ζετε απ? Ελλ?δα, η ?ξυπνη κ?νηση ε?ναι να επιλ?ξετε απ? κ?ποιο σημε?ο π?ληση? ανταλλακτικ?ν που αν?κει στο Σ?νδεσμο Εισαγωγ?ων Εμπ?ρων Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των (ΣΕΕΑΑ). ?πω? τον?ζεται απ? του? υπε?θυνου? του Συνδ?σμου, το συγκεκριμ?νο δ?κτυο διαθ?τει ανταλλακτικ? γν?σια ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? που καλ?πτουν, σε κ?θε περ?πτωση, τι? προδιαγραφ?? του κ?θε κατασκευαστ?, εν? καλ?πτονται και απ? εγγ?ηση.
?
Π?ντα απ?δειξη αγορ?? αλλ? και αν γ?νεται εγγ?ση καλ?? λειτουργ?α?
Χ?ρη στην Ευρωπα?κ? νομοθεσ?α προστασ?α? των καταναλωτ?ν, ?λα τα επ?νυμα ανταλλακτικ? πρ?πει υποχρεωτικ? να συνοδε?ονται με εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α? που, εκτ?? των αναλ?σιμων, φτ?νει ?ω? και τα δ?ο ?τη. Ακ?μα δε και στι? περιπτ?σει? μεταχειρισμ?νων ? ανακατασκευασμ?νων ελαστικ?ν, τα σοβαρ? καταστ?ματα προσφ?ρουν εγγ?ηση ?ξι ? ακ?μα και ενν?α μην?ν για τα προ??ντα που διαθ?τουν.
Σε κ?θε περ?πτωση πρ?πει προ τη? αγορ?? να ζητο?με διευκριν?σει? για τη δι?ρκεια τη? εγγ?ηση? και το τι ακριβ?? καλ?πτει, εν? π?ντα κρατ?με τι? αποδε?ξει? αγορ?? καθ?? αυτ?? πρ?κειται να μα? βοηθ?σουν να αποδε?ξουμε την προ?λευση και την ημερομην?α αγορ?? εν?? ανταλλακτικο? ε?ν χρειαστε?.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频