Ανακατασκευ?? παντ?? τ?που Αμπραγι?ζ

Διαβ?στηκε απ? 3358 αναγν?στε? - 28/9/2020

Η εταιρ?α ΧΑ?ΤΑΣ με πε?ρα 60 ετ?ν στι? κατασκευ?? και επισκευ?? συμπλεκτ?ν, παρ?χει μια πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν για αυτοκ?νητα και φορτηγ? ικαν? να καλ?ψει κ?θε σα? αν?γκη.

 
 
Η εταιρ?α ΧΑ?ΤΑΣ ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? με πορε?α 60 ετ?ν. ?χει καταφ?ρει να κτ?σει σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? ?μεγ?λη σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν,?στοχε?οντα? π?ντα στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. ?Δεν ε?ναι τυχα?ο ?λλωστε ?τι ε?ναι αποκλειστικ?? αντιπρ?σωπο? τη? Sachs Racing για ?λη την Ελλ?δα. Και επειδ? οι αν?γκε? δεν σταματο?ν ποτ?, η εταιρ?α συνεχ?? εξελ?σσεται δ?νοντα? π?ντα το κ?τι παραπ?νω!

Πρωταρχικ?? στ?χο? τη??εταιρ?α? ΧΑ?ΤΑΣ ε?ναι η?παροχ??αξι?πιστων?και?εγγυημ?νων?προ??ντων και υπηρεσι?ν?στο χ?ρο των?συμπλεκτ?ν αυτοκιν?των και φορτηγ?ν. Οι δυνατ?τητε? που παρ?χει η εταιρ?α ΧΑ?ΤΑΣ στο κομμ?τι τη? σ?μπλεξη? ε?ναι πραγματικ? ανεξ?ντλητε?.
?
Πιο συγκεκριμ?να αναλαμβ?νει να επισκευ?σει ? να κατασκευ?σει αγωνιστικο?? συμπλ?κτε? και μπορε? να κ?νει μετατροπ?? παντ?? τ?που σε συμπλ?κτη και δ?σκου?. Σε 4φτερα και 6φτερα σετ και πλατ? 2Χτεν?ν. Δ?δισκα αν?λογα την ιπποδ?ναμη του αυτοκιν?του του πελ?τη.
Επ?ση? αναλαμβ?νει συγκολλ?σει? φερμου?τ σιαγ?νων σε ?λε? τι? διαστ?σει?.
?
Η εταιρ?α εμπορε?εται επ?ση? αμορτισ?ρ, βολ?ν διπλ?? μ?ζα? και τακ?κια-δισκ?φρενα επ?νυμων κατασκευαστ?ν, παρ?χοντα? ολοκληρωμ?νε? λ?σει? για τον πελ?τη. Η?ποικιλ?α?των?ανταλλακτικ?ν? καλ?πτει??λα τα μοντ?λα?αυτοκιν?των?και? φορτηγ?ν?τη? Ελληνικ?? αγορ??.
?

Με?δ?ο σημε?α π?ληση? και μια αποθ?κη στην περιοχ? του Βοτανικο?,?εξασφαλ?ζεται η καλ?τερη?και?ταχ?τερη?εξυπηρ?τηση, εν? το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ? για την β?λτιστη εξυπηρ?τηση σα?.
?
Υπ?ρχει δυνατ?τητα αποστολ?? σε ?λη την Ελλ?δα, εν? η παρ?δοση ανταλλακτικ?ν σε συνεργε?α και καταστ?ματα γ?νεται αυθημερ?ν.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Κεντρικ?: Σπ?ρου Π?τση 37 και αγ?ου ?ρου? Βοτανικ??
Υποκατ?στημα: Αγ?ου ?ρου? 42 Βοτανικ??
Αποθ?κη: Β?ροια? 5 Βοτανικ??
Τηλ?φωνο: 210 3471845 – 210 3450131
Fax: +30 211 4111552
Κινητ?: 6944 338558
E-mail:?[email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/antalaktikaHaitas/
?

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频