Ασφαλ?σου με καινο?ργιο ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 2679 αναγν?στε? - 8/5/2017

Θε? το αμ?ξι σου να ε?ναι σαν καινο?ργιο; Θε? να ε?ναι απ?λυτα ασφαλ?? μετ? απ? μια βλ?βη; Μ?θε τα π?ντα για τα καινο?ργια ανταλλακτικ? και δ?σε στο ΙΧ σου την προσοχ? που του αξ?ζει.

 
 
Αν θε? να δ?σει? στο αυτοκ?νητ? σου την προσοχ? που του αναλογε?, τ?τε?πρ?πει ?να αντικαταστ?σει? οποιοδ?ποτε μ?ρο? χαλ?σει με ?να καινο?ργιο ανταλλακτικ?.?Αυτ?? ε?ναι ο πλ?ον ενδεδειγμ?νο? τρ?πο?, διατηρ?ντα? στο π?ρασμα του χρ?νου το ΙΧ σα? σε ?ριστη κατ?σταση.??τσι ανεβ?ζουμε την μεταπολιτικ? του αξ?α, διατηρ?ντα? ταυτ?χρονα σε υψηλ? στ?νταρ την ασφ?λει? του.

Με τα καινο?ργια ανταλλακτικ? ?χει? μεγαλ?τερη ασφ?λεια και καλ?τερη μεταπωλητικ? αξ?α στο αυτοκ?νητο.
Το πρ?το πρ?γμα που πρ?πει να υπολογ?σει κανε?? ε?ναι ?τι η σωστ? επιλογ? ανταλλακτικ?ν?ε?ναι σημαντικ? για την ασφ?λει? μα?.?Φανταστε?τε για παρ?δειγμα??να αυτοκ?νητο με ελαστικ?, φρ?να και αμορτισ?ρ κακ?? ποι?τητα?. Π?νω απ? ?λα, λοιπ?ν, καλ? ανταλλακτικ? σημα?νει περισσ?τερη ασφ?λεια.?Εκτ?? απ? την ασφ?λεια, ?μω?, ?χουμε και οικονομικ? ?φελο?, καθ?? η χρ?ση καινο?ργιων και ποιοτικ?ν ανταλλακτικ?ν αυξ?νει την μεταπωλητικ? αξ?α του αυτοκιν?του?κ?τι το οπο?ο θα βρο?με μπροστ? μα? την ?ρα που θα αποφασ?σουμε να το πουλ?σουμε.

Σ?μφωνα με του? επαγγελματ?ε? τη? αγορ?? τα ανταλλακτικ? που πουλ?νε περισσ?τερο?ε?ναι τα αναλ?σιμα, ?πω? τα φ?λτρα, τα τακ?κια, τα αμορτισ?ρ, τα ελαστικ?, οι δισκ?πλακε?, τα σετ αμπραγι?ζ και τα συναφ?.?Τα ανταλλακτικ? δηλαδ? για μ?ρη του αυτοκιν?του με περιορισμ?νο χρ?νο ζω??, τα οπο?α φθε?ρονται περισσ?τερο κατ? την οδ?γηση, αλλ? και απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? και το χρ?νο.

Ξ?ρετε ?τι τα ε?δη των καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν που υπ?ρχουν δεν ε?ναι ?να αλλ? τ?σσερα;
Υπ?ρχουν δι?φορα ε?δη καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν που κυκλοφορο?ν στην αγορ?. Α? ?ποια ε?ναι αυτ? κα τι συμπ?ρασμα βγ?ζουμε.

Γν?σια ανταλλακτικ?:?Πρ?κειται για τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?ν και οι ?διε? οι?αυτοκινητοβιομηχαν?ε??και μ?λιστα, φ?ρουν το σ?μα του? στη συσκευασ?α. Τα κατασκευ?ζουν οι κορυφα?οι κατασκευαστ??, με του? οπο?ου? συνεργ?ζονται οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε?.

Ανταλλακτικ? OEM:?Ε?ναι ακριβ?? τα αυθεντικ? ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? μαρτυρ? και το ?νομ? του? (ΟΕΜ: Original Equipment Manufacturers) και ε?ναι?ακριβ?? τα ?δια με τα γν?σια, μ?νο που αλλ?ζει το σ?μα στι? συσκευασ?ε?, καθ?? αντ? για τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, ?χουν αυτ? του?αρχικο? κατασκευαστ?.

Aftermarket ανταλλακτικ?:?Τα ανταλλακτικ? αυτ? ε?ναι?αντ?στοιχη? ποι?τητα??με τα γν?σια και τα OEM και μ?λιστα?πιο φθην?, καθ?? κατασκευ?ζονται απ? επ?νυμε? εταιρε?ε? οι οπο?ε? ?μω? δεν συνεργ?ζονται ?μεσα με τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Επομ?νω?, θα πρ?πει π?ντα να γ?νεται και ?να???λεγχο? ?τι πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Ανταλλακτικ? ανακατασκευ?? (rebuild ? remanufactured):?Ακ?μη και οι ?διε? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε??μετασκευ?ζουν?ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που ?χουν χρησιμοποιηθε?, λειτουργ?ντα? τα στη συν?χεια, σαν να ε?ναι καινο?ρια. Ε?ναι υποχρεωτικ? ?μω?, να αναφ?ρεται κ?τι τ?τοιο στην συσκευασ?α του?, ?στε να ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι πρ?κειται για προ??ντα ανακατασκευ??.

Απ? τα παραπ?νω, καταλαβα?νουμε ?τι?οι πιο?ποιοτικ?? λ?σει??ε?ναι 2 πρ?τε?:?Τα?γν?σια ανταλλακτικ??και?ανταλλακτικ??OEM.?Αν λοιπ?ν ψ?χνουμε για το καλ?τερο ανταλλακτικ? τη? αγορ??, που θα ε?ναι και σ?μφωνο με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, πρ?πει να στραφο?με σε αυτ?? τι? κατηγορ?ε?. Επειδ?, ?μω? πολλο??, αν ?χι ?λου? πλ?ον, μα? απασχολε? το θ?μα του?χαμηλο? κ?στου?, μπορε? να στραφο?με στι? 2 τελευτα?ε? κατηγορ?ε?: Τα?aftermarket?ανταλλακτικ??και?ανταλλακτικ? ανακατασκευ??.?

Προσ?ξτε τι? προδιαγραφ?? και την εγγ?ηση, για να μην πληρ?σετε διπλ? και τριπλ?;
Κ?τι πολ? βασικ? ε?ναι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποι?σουμε να ε?ναι σ?μφωνα με τι??προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Ιδια?τερα αν επιλ?ξουμε aftermarket ? ανακατασκευασμ?να ανταλλακτικ??θα πρ?πει να σιγουρευτο?με για το αν πληρο?ν τη? απαρα?τητε? προδιαγραφ??.?Ο πειρασμ?? του χαμηλο? κ?στου? ?σω? ε?ναι μεγ?λο?, αλλ? θα πρ?πει να σκεφτο?με αυτ? που αναφ?ραμε παραπ?νω. Η χρ?ση καλ?ν ανταλλακτικ?ν αυξ?νει την ασφ?λεια μα?, ?ρα χρει?ζεται να ε?μαστε προσεκτικο?.

Κ?τι ?λλο που απαιτε? την προσοχ? μα? ε?ναι να σιγουρευτο?με ?τι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποι?σουμε?θα ?χουν?επ?σημη εγγ?ηση.?Πολλ? μπορε? να συμβο?ν αφο? φ?γουμε απ? το συνεργε?ο. Υπ?ρχουν συν?ργεια που χρησιμοποιο?ν την ?ννοια τη? εγγ?ηση? πολ? γενικ? ? ?λλα που αποφε?γουν να αναφ?ρουν τι ακριβ?? καλ?πτει η εγγ?ηση του ανταλλακτικο?. Για να ε?μαστε σ?γουροι, λοιπ?ν, ?τι δεν θα πληρ?σουμε διπλ? και τρ?διπλα την αξ?α εν?? ανταλλακτικο?, ρωτ?με π?ντα το συνεργε?ο τ?σο για την?χρονικ? περ?οδο τη? εγγ?ηση?, ?σο και?τι ακριβ?? καλ?πτει.

Που μπορ? να τα βρω τα καινο?ργια ανταλλακτικ? και πω? κερδ?ζω χρ?νο;
Στην αγορ?, υπ?ρχουν πολλ? εξειδικευμ?να καταστ?ματα που πωλο?ν τα συγκεκριμ?να προ??ντα και μπορε? να βρει κ?νει? μεγ?λη γκ?μα απ? καινο?ργια ανταλλακτικ?. Ωστ?σο με τη βο?θεια τη? τεχνολογ?α που ολο?να και αυξ?νεται,?τα ?δια καταστ?ματα ?χουν δημιουργ?σει και τα γνωστ? σε ?λου? μα? e-shop, δ?νοντ?? μα? τη δυνατ?τητα να τα ψων?σουμε μ?σω του υπολογιστ? μα? ? να κ?νουμε την παραγγελ?α εξοικονομ?ντα? πολ?τιμο χρ?νο. ?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频