Δυναμικ? παρ?ν στην Αυτοκ?νηση 2018 απ? την Comline

26/11/2018

 
 
Η Comline Auto Parts, ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του στην Ευρ?πη, μ?σω τη? θυγατρικ?? τη? Comline Hellas ?δωσε ?να δυνατ? παρ?ν στην φετιν? Αυτοκ?νηση 2018, με εντυπωσιακ? περ?πτερο 44m2. Στο περ?πτερο, διακοσμημ?νο με τα ξεχωριστ? μπλε και κ?τρινα χρ?ματα τη? Comline, παρουσι?στηκε η εκτεν?? γκ?μα προ??ντων υψηλ?? ποι?τητα? τη? εταιρε?α?.
?
"Η συνεχ?? αφοσ?ωση τη? ομ?δα? μα? στην Comline Hellas ?χει εδραι?σει την Comline ω? ?να σημαντικ? εμπορικ? σ?μα στην ελληνικ? αγορ?" σχολ?ασε ο διευθυντ?? μ?ρκετινγκ τη? Comline κ. Leigh Davies. "Αυτ? η αγορ? ?χει καθοριστικ? σημασ?α για την συνεχιζ?μενη αναπτυξιακ? στρατηγικ? τη? Comline και ω? εκ το?του ?ταν συναρπαστικ? να συμμετ?χουμε ω? εκθ?τε? σε αυτ? τη σημαντικ? ?κθεση και να παρουσι?σουμε το β?θο? και την ποι?τητα τη? γκ?μα? προ??ντων μα?".
?
Στο περ?πτερο παρουσι?στηκαν εκθετ?ρια με δε?γματα απ? ?λε? τι? κατηγορ?ε? προ??ντων, συμπεριλαμβανομ?νων των φ?λτρων, των φρ?νων, του συστ?ματο? διε?θυνση? και αν?ρτηση?, των μπαταρι?ν, των λιπαντικ?ν, των υαλοκαθαριστ?ρων κ.α. Μ?α διαφορετικ? ν?τα ?δινε ο ?Τροχ?? τη? Τ?χη??, το παιχν?δι που εντυπωσ?ασε μικρο?? και μεγ?λου? χαρ?ζοντ?? του? χρηστικ? δ?ρα με την σφραγ?δα τη? Comline. Το προσεγμ?νο περ?πτερο αποτ?λεσε το ιδανικ? περιβ?λλον για του? πελ?τε? προκειμ?νου να συζητ?σουν με του? εκπροσ?που? τη? Comline Hellas και για ?λου? του? επισκ?πτε? τη? Αυτοκ?νηση? να γνωρ?σουν τα προ??ντα τη? Comline.
?
?Αυτ? ?ταν ακ?μη μια εξαιρετικ? πολυ?σχολη και επιτυχημ?νη ?κθεση για εμ?? και αποτ?λεσε ιδια?τερα ευχ?ριστο γεγον?? η παρουσ?αση του brand μα? στο ευρ?τερο κοιν??, δ?λωσε ο κ. Στα?ρο? Λαζαρ?δη?, Γενικ?? Διευθυντ?? τη? Comline Hellas ?Μαζ? με του? εξουσιοδοτημ?νου? συνεργ?τε? μα?, μπορο?με να αναδεικν?ουμε σημαντικ? το προφ?λ του εμπορικο? μα? σ?ματο? και να προσφ?ρουμε αξι?πιστε? και οικονομικ?? λ?σει??στην αγορ?.?
?
Για την Comline
Η Comline ε?ναι ?να? απ? του? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενου? διανομε?? ανταλλακτικ?ν ιδιωτικ?? ετικ?τα?, για τα ευρωπα?κ?, ιαπωνικ? και κορεατικ? επιβατικ? αυτοκ?νητα και ελαφρ? φορτηγ?. Ιδρ?θηκε το 1991, με ?δρα το Luton, Ηνωμ?νο Βασ?λειο, και στεγ?ζεται σε εγκαταστ?σει? 13.000 m2. Τα προ??ντα που περιλαμβ?νονται στην γκ?μα τη? ε?ναι: Φ?λτρα, Δισκ?φρενα και Δισκ?πλακε? για αυτοκ?νητα και εμπορικ? οχ?ματα, Σετ Συμπλ?κτη, Σετ Μπιλιοφ?ροι, Αντλ?ε? νερο?, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε?, Υαλοκαθαριστ?ρε? και προ??ντα Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση?. Η Comline προμηθε?ει χονδρεμπ?ρου? και διανομε?? σε ολ?κληρη την ανεξ?ρτητη δευτερογεν? αγορ? (IAM). Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comline.uk.com
?
Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ απ? το 2006 αποτελε? την πρ?τη θυγατρικ? του αγγλικο? ομ?λου. Στο δι?στημα λειτουργ?α? τη?, το κ?ριο χαρακτηριστικ? τη? εταιρε?α? ε?ναι η υψηλ? ποι?τητα και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? των προ??ντων τη?. Με ?δρα την Αθ?να, σε εγκαταστ?σει? 4.000 m2 , η εταιρε?α ?χει δημιουργ?σει ??να δ?κτυο διανομ?? το οπο?ο καλ?πτει και εξυπηρετε? ολ?κληρη την Ελληνικ? αγορ?. Με τη μακροχρ?νια πορε?α στον τομ?α των ανταλλακτικ?ν και στην aftermarket αγορ?, και με την υποστ?ριξη τη? μητρικ?? εταιρε?α?, το εμπορικ? σ?μα τη? Comline στην Ελλ?δα αλλ? και συν?μα στην Αγγλ?α και την Ευρωπα?κ? ?νωση γ?νεται ολο?να και πιο δυνατ?. Η Comline Hellas διαθ?τει ?λη την γκ?μα προ??ντων τη? μητρικ?? εταιρε?α?.
Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comlinehellas.gr ? να επικοινων?σετε μαζ? μα?? στο 210 34 74 607.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频