Καν?νε? αγορ?? Μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 4479 αναγν?στε? - 27/5/2020

Εσ? ξ?ρει? να επιλ?γει? ? αγορ?ζει? ?τι σου πασ?ρουν? Μ?θε σ?μερα, ?λα ?σα χρει?ζεται να ξ?ρει? για την αγορ? μεταχειρισμ?νου ανταλλακτικο?, τα οφ?λη αλλ? και ?λε? τι? παγ?δε? και τα ?trick? του δικτ?ου π?ληση?.

 
 
Το δ?κτυο π?ληση? μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν δεν ε?ναι μια καινο?ργια συνθ?κη στην ζω? τη? αυτοκ?νηση?. Θυμ?μαι τον εαυτ? μου 20 και βαλε, χρ?νια πριν, να περν?ω με το αυτοκ?νητο μου απ? τι? γνωστ?? ?πι?τσε?? ανταλλακτικ?ν, ε?τε πολ? πρωιν?? ?ρε?, ε?τε αργ? το μεσημ?ρι και να βλ?πω ουρ??, ?ξω απ? τα καταστ?ματα. Μιλ?με β?βαια για μια εποχ? που δεν υπ?ρχε το internet και η ?ρευνα αγορ?? ?πρεπε να γ?νει ? δια ζ?ση? ? μ?σω τηλεφ?νου. Αυτ?? οι ανθρ?πινε? ?ουρ??? λοιπ?ν, δεν ?ταν τ?ποτα ?λλο εκτ?? απ? μαστ?ρια, που ?ψαχναν το κατ?λληλο μεταχειρισμ?νο ανταλλακτικ? για του? πελ?τε? του?. Η ε?σοδο? του διαδικτ?ου ?χει κ?νει την ζω? του? πιο ε?κολη, αλλ? και την δικ? μα?, αφο? μπορο?με πλ?ον να χειριστο?με μ?νοι μα? τι? αναζητ?σει? για την βλ?βη του αυτοκιν?του μα?.?Κατηγορ?ε? ανταλλακτικ?ν
Αρχικ? α? δο?με μαζ? ποιε? ε?ναι οι κατηγορ?ε? των ανταλλακτικ?ν αυτ? την στιγμ? στην αγορ?, πω? καθορ?ζονται τα ποιοτικ? χαρακτηριστικ? του?, αλλ? και η τιμ? του?, ?στε να β?λουμε μια β?ση στην ?ρευνα μα?.?

- Γν?σια ανταλλακτικ? αντιπροσωπε?α? OEM: Τα ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ε?ναι τα καινο?ργια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που κατασκευ?ζονται απ? κορυφα?α? ποι?τητα? κατασκευαστικ?? εταιρ?ε?, που ?χουν σ?μβαση με τι? βιομηχαν?ε? αυτοκιν?του για την προμ?θεια του? και πωλο?νται ολοκα?νουργια σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?.

- Γν?σια ανταλλακτικ? προμηθευτ? OES: Ουσιαστικ? ?χουμε να κ?νουμε και π?λι με καινο?ργια ανταλλακτικ?, που κατασκευ?ζονται απ? τι? εταιρ?ε? που ?χουν σ?μβαση με τι? βιομηχαν?ε?, ?δια? ποι?τητα? και εφαρμογ?? με τα ΟΕΜ, μ?νο που αυτ? την φορ? τα αγορ?ζει? κατευθε?αν απ? τον κατασκευαστ?, με την δικ? του επωνυμ?α και ?χι με τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?. Στην περ?πτωση αυτ?, τα ανταλλακτικ? θα ?χουν μια μικρ? διαφορ? στην τιμ? σε σ?γκριση με το καινο?ργιο ανταλλακτικ? αντιπροσωπε?α?, αφο? γλυτ?νει? το ?καπ?λο?

- Immitation: Τα ιμιτασι?ν ανταλλακτικ? ε?ναι πιστ? αντ?γραφα OEM ανταλλακτικ?ν. Μ?χρι και μερικ? χρ?νια πριν κατασκευ?ζονταν αποκλειστικ? στην Κ?να, αλλ? τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν δημιουργηθε? και Ευρωπα?κ? εργοστ?σια κατασκευ?? ιμιτασι?ν ανταλλακτικ?ν. Ε?ναι αρκετ? φθην?τερα, ?μω? θα πρ?πει να τον?σουμε την μεγ?λη διαφορ? ποι?τητα? που ?χουν απ? τα γν?σια ανταλλακτικ?.?

- Μεταχειρισμ?να Ανταλλακτικ?: Τα μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?, ε?ναι γν?σια ανταλλακτικ? αυτοκιν?του αντιπροσωπε?α?, που ?χουν λυθε? π?νω απ? ?να αυτοκ?νητο, ?χει ελεγχτε? η πιστ?τητα τη? λειτουργ?α? του και πωλε?τε ελε?θερα στην αγορ? σε πολ? συμφ?ρουσα τιμ?.?

- Ανακατασκευασμ?να Ανταλλακτικ?: Τα rebuild parts?ε?ναι μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?των, που μετ? την αρχικ? του? χρ?ση, χρει?στηκαν επιδι?ρθωση ? ολικ? ανακατασκευ?, ?στε να λειτουργο?ν και π?λι σωστ?. Συν?θω? τα βρ?σκει? στα καταστ?ματα εμπορ?ου μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν, σε αρκετ? συμφ?ρουσα τιμ?.?

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频