Προ?λευση γν?σιων μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 4931 αναγν?στε? - 23/12/2020

Μ?νιμο θ?μα συζ?τηση? των αγοραστ?ν εν?? μεταχειρισμ?νου ανταλλακτικο?, ε?ναι η ιστορ?α π?σω απ? αυτ?. Που βρ?θηκε, πω? αγορ?στηκε απ? τον ?μπορο και σε τι κατ?σταση ?ταν το αυτοκ?νητο, απ το οπο?ο λ?θηκε.?
Την τελευτα?α 15ετια, ο μεγαλ?τερο? ?γκο? ανταλλακτικ?ν που βρ?σκονται στα καταστ?ματα, ε?ναι απ? εισαγωγ?? εξωτερικο?. Οι μ?νδρε? αυτοκιν?των και ανταλλακτικ?ν σε ?λη την Ευρ?πη, ?χουν γ?νει κ?τι σαν τα δικ? μα? Super Market, μ?νο που εκε? βρ?σκει? ?τι ζητ?σει? στον χ?ρο του αυτοκιν?του και ?χι μαρο?λια και τυρι?! Ο σωστ?? επαγγελματ?α? θα κ?νει συχν? ταξ?δια στο εξωτερικ? για την παραγγελ?α και αγορ? εν?? φορτ?ου που θα εισ?γει στην χ?ρα μα?. Οι πιο σ?νηθε? χ?ρε? ε?ναι η Ιταλ?α, η Γαλλ?α, αλλ? και το Β?λγιο με την Τσεχ?α. Αν γυρ?σουμε αρκετ? χρ?νια π?σω, η Γερμαν?α ε?χε τον πρ?το ρ?λο στι? εισαγωγ??, αλλ? πλ?ον δεν ε?ναι καθ?λου συμφ?ρουσα επιλογ? για του? εμπ?ρου?, και οικονομικ? αλλ? και ποιοτικ?, αφο? ?δια? και απαρ?μιλλη? ποι?τητα? μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? βρ?σκουν και σε Γαλλ?α – Ιταλ?α.?Eνα μικρ? κομμ?τι τη? αγορ?? προμηθε?ετε μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και τροπ?τα, απ? τα Ελληνικ? διαλυτ?ρια. Με το μ?τρο τη? απ?συρση?, αρκετ?? χιλι?δε? αυτοκιν?των ?χουν βρεθε? στι? μ?ντρε?, κι ?τσι υπ?ρχει π?ντα και αυτ? η επιλογ?. Η αλ?θεια ε?ναι πω? το μεγαλ?τερο κομμ?τι τη? αγορ??, δεν επιλ?γει τα Ελληνικ? διαλυτ?ρια, καθ?? υπ?ρχει πιθαν?τητα να βρουν παλαι?? χρονολογ?α? και τεχνολογ?α? αυτοκ?νητα, με σοβαρ? προβλ?ματα λειτουργ?α?, αφο? σαν ?λληνε? δεν ?χουμε ακ?μα την συνε?δηση καλ?? συντ?ρηση? του αυτοκιν?του μα?. Εδ? να προσθ?σουμε την παγ?δα που αντιμετωπ?ζουν οι ?μποροι ανταλλακτικ?ν ?ταν αγορ?ζουν απ? Ελλ?δα. Εγκυμονε? μεγ?λο? κ?νδυνο? να ?λ?σουν? το αυτοκ?νητο ? τροπ?το που αγ?ρασαν και να το βρουν γεμ?το ανταλλακτικ? χαμηλ?? ποι?τητα?. Σε αυτ? την περ?πτωση η χασο?ρα του? ε?ναι μεγ?λη και γι αυτ? επιλ?γουν (ορθ?) την εισαγωγ? απ? το εξωτερικ?.?


Εγγ?ηση μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν
Η εγγ?ηση στα μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? ε?ναι ?να? φα?λο? κ?κλο?. Σ?μφωνα με την Ελληνικ? νομοθεσ?α δεν υπ?ρχει καμι? εγγ?ηση σε μεταχειρισμ?νο ανταλλακτικ?, ε?τε αυτοκιν?του, ε?τε ?χι. Κι αν εδ? σκεφτε?? πω? οι πιο πολλο? επιτ?δειοι θα το χουν εκμεταλλευτε? ?στε να κορο?δ?ψουν την πελατε?α του?, εδ? να σε ενημερ?σω πω? κ?τι τ?τοιο δεν ισχ?ει. Μιλ?με για επαγγελματ?ε? εμπ?ρου? ανταλλακτικ?ν, που συντηρο?ν επιχειρ?σει?, προσωπικ? και οικογ?νειε?, επομ?νω? δεν ψ?χνουν για μια ?αρπαχτ??.?
Στα περισσ?τερα καταστ?ματα υπ?ρχει ?να? ?γραφο? ν?μο? εγγ?ηση?. Σου δ?νουν 48 ?ρε? να δοκιμ?σετε μαζ? με τον μηχανικ? σου (χωρ?? να λυθε? το ανταλλακτικ?) την ποι?τητα και την λειτουργ?α του. Στην περ?πτωση που το ανταλλακτικ? δεν λειτουργε?, το επιστρ?φει? π?σω και ?χουν την υποχρ?ωση να στο αντικαταστ?σουν με ?να λειτουργικ? ? σου επιστρ?φουν τα χρ?ματα σου. Δεν υπ?ρχουν και πολλ? πλ?ον καταστ?ματα (ευτυχ??) που να θ?λουν να πα?ξουν στα ζ?ρια την φ?μη του μαγαζιο? του?, για μερικ? ευρ?, ειδικ? σε μια εποχ? που το εμπ?ριο β?λλετε απ? παντο?!
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频