Τι να προσ?ξει? με την αγορ? μεταχειρισμ?νου ανταλλακτικο?

Διαβ?στηκε απ? 4932 αναγν?στε? - 23/12/2020

Καλ? θα ?ταν πριν προχωρ?σει? στην αγορ? εν?? μεταχειρισμ?νου ανταλλακτικο?, να γνωρ?ζει? κ?ποιε? μικρ?? λεπτομ?ρειε?.

- Μην πειρ?ξει? ποτ? τα σημ?δια ?μαρκαδ?ρου μπ?λια??. ?λοι οι ?μποροι πλ?ον ?χουν υιοθετ?σει ?ναν τρ?πο ασφαλε?α? και εγγ?ηση? στα ανταλλακτικ? του?. Πριν σου παραδ?σουν στα χ?ρια το ανταλλακτικ?, θα του? δει? να ?σημαδε?ουν? με μαρκαδ?ρο το ανταλλακτικ? σε συγκεκριμ?να σημε?α. Αυτ? συμβα?νει ?στε να ξ?ρουν ?τι το ανταλλακτικ? ε?ναι δικ? του?. Σε καμι? περ?πτωση μην πειρ?ξει? κ?ποιο απ? τα σημ?δια, γιατ? αν το επιστρ?ψει? για επιστροφ? χρημ?των, δεν θα βρει? το δ?κιο σου.?

- Επιβεβα?ωσε πω? το ανταλλακτικ? ε?ναι αυτ? που ζητ??. Να ?χει το ?διο νο?μερο ? barcode με αυτ? που αναζητ??. Φρ?σει? του τ?που ?θα ταιρι?ξει?, ?θα το κουμπ?σω εγ? με πατ?ντα?, δεν θα σου βγουν σε καλ?.- Μ?θε την ιστορ?α του. Ρ?τησε τον ?μπορο την ιστορ?α π?σω απ? την προ?λευση του μεταχειρισμ?νου ανταλλακτικο?, αν πρ?κειται για ανακατασκευασμ?νο ? προ?λθε απ? κ?ποιο τρακαρισμ?νο ?χημα. ?σω? σου χρειαστο?ν οι πληροφορ?ε? αυτ?? στην τοποθ?τηση του.?

- Ζ?τα την τοποθ?τηση του. Ε?ναι πολλ? καταστ?ματα ανταλλακτικ?ν, που θα σου προσφ?ρουν ευχ?ριστα την υπηρεσ?α τη? τοποθ?τηση? του ανταλλακτικο?. ?τσι, και θα γλυτ?σει? το κ?στο? τη? τοποθ?τηση? αλλ? και θα δει? επιτ?που την λειτουργικ?τητα του ανταλλακτικο?.?

- Παρατ?ρησε διεξοδικ? το ανταλλακτικ?. Ειδικ? σε ανταλλακτικ? φανοποιε?α? αλλ? και πλαστικ? parts εσωτερικο?, καλ? θα ?ταν να παρατηρ?σει? αναλυτικ? το ανταλλακτικ?. Μπορε? κ?ποια απ? τα clips αλλ? και τι? β?σει? να ?χουν σπ?σει, και να μην το δει? με την πρ?τη ματι?, με αποτ?λεσμα η τοποθ?τηση του, να μην ε?ναι εφικτ?.?

- Μην αγορ?ζει? ποτ? απ? αγγελ?ε? ιδιωτ?ν. Στην περ?πτωση που αγορ?ζει? απ? αγγελ?α ιδι?τη το μεταχειρισμ?νο ανταλλακτικ? σου, μπορε? να π?σει? θ?μα απ?τη? ? να μην ε?ναι λειτουργικ?. Τα παραδε?γματα ε?ναι χιλι?δε? πλ?ον, που ?πεσαν θ?ματα εν?? επιτ?δειου, που αφο? π?ρε τα χρ?ματα εξαφαν?στηκε. Σε μια δομημ?νη επιχε?ρηση εμπορ?ου, δεν ?χει? να φοβ?σαι τ?ποτα.?Γν?σια ? ιμιτασι?ν?
Μια συν?θη? ερ?τηση ε?ναι, αν το γν?σιο μεταχειρισμ?νο ανταλλακτικ? ε?ναι καλ?τερο απ? ?να καινο?ργιο ιμιτασι?ν. Αν δεν μιλ?με για ηλεκτρικ? ανταλλακτικ?, τ?τε η απ?ντηση ε?ναι, το μεταχειρισμ?νο. Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που τα ιμιτασι?ν ανταλλακτικ? δεν ?χουν και την καλ?τερη εφαρμογ?, αφο? τα καλο?πια των Κιν?ζικων εταιρι?ν ε?ναι στο περ?που (τα Ευρωπα?κ?? ποι?τητα? ιμιτασι?ν, ε?ναι ποιοτικ?τερα, αλλ? και ακριβ?τερα).?
Στην περ?πτωση που ψ?χνουμε ?να ηλεκτρικ? ανταλλακτικ? (π.χ. γρ?λλο? τζαμι?ν), η αγορ? εν?? ιμιτασι?ν, ε?ναι ?σω? η πιο ενδεδειγμ?νη λ?ση. ?να? μεταχειρισμ?νο? γρ?λλο?, θα κ?ψει πιο γρ?γορα το μοτ?ρ του, λ?γω τη? εκτεταμ?νη? χρ?ση? του. Εν? στην περ?πτωση εν?? ιμιτασι?ν, το μοτ?ρ και τα συρματ?σκοινα ε?ναι ολοκα?νουργια, ?ρα θα ?χουν μεγαλ?τερη δι?ρκεια ζω??.?

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频