Τι πα?ζει με τα ανταλλακτικ?;

Διαβ?στηκε απ? 4019 αναγν?στε? - 11/8/2017

Ε?ν θε? σιγουρι?, ασφ?λεια και εγγυημ?νη απ?δοση χωρ?? να χ?σει? χρ?νο στο ψ?ξιμο ε?σαι για καινο?ργιο ανταλλακτικ?. Δε? τ?ρα τα4 ε?δη υπ?ρχουν και αποφ?σισε ποιο σου ταιρι?ζει γ?ντι.

 
 
Τα αναλ?σιμα ε?ναι τα ανταλλακτικ? που πουλ?νε περισσ?τερο. Ε?ν τα π?ρει? καινο?ργια εξασφαλ?ζει? και ασφ?λεια και οικονομ?α καθ?? ?χουν εγγυημ?νο χρ?νο ζω??.

Σ?μφωνα με του? επαγγελματ?ε? τη? αγορ?? τα ανταλλακτικ? που πουλ?νε περισσ?τερο ε?ναι τα αναλ?σιμα, ?πω? τα φ?λτρα, τα τακ?κια, τα αμορτισ?ρ, τα ελαστικ?, οι δισκ?πλακε?, τα σετ αμπραγι?ζ και τα συναφ?. Τα ανταλλακτικ? δηλαδ? για μ?ρη του αυτοκιν?του με περιορισμ?νο χρ?νο ζω??, τα οπο?α φθε?ρονται περισσ?τερο κατ? την οδ?γηση, αλλ? και απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? και το χρ?νο. Αυτ? που πρ?πει να υπολογ?σει κανε?? ε?ναι ?τι η σωστ? επιλογ? ανταλλακτικ?ν ε?ναι σημαντικ? για την ασφ?λει? μα?. Φανταστε?τε για παρ?δειγμα ?να αυτοκ?νητο με ελαστικ?, φρ?να και αμορτισ?ρ κακ?? ποι?τητα?. Π?νω απ? ?λα, λοιπ?ν, καλ? ανταλλακτικ? σημα?νει περισσ?τερη ασφ?λεια. Εκτ?? απ? την ασφ?λεια, ?μω?, ?χουμε και οικονομικ? ?φελο? καθ?? η χρ?ση καινο?ργιων και ποιοτικ?ν ανταλλακτικ?ν αυξ?νει την μεταπωλητικ? αξ?α του αυτοκιν?του.
?
Τα 4 ε?δη καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν που υπ?ρχουν (γν?σια, ΟΕΜ, aftermarket και ανακατασκευ??) , δε? τι? διαφορ?? στη ποι?τητα ?και τα χαρακτηριστικ? του?

Υπ?ρχουν δι?φορα ε?δη καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν που κυκλοφορο?ν στην αγορ?. Α? δο?με για λ?γο ποια ε?ναι αυτ? και ποιε? οι διαφορ?? του?.
Γν?σια ανταλλακτικ?.?Πρ?κειται για τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?ν και οι ?διε? οι?αυτοκινητοβιομηχαν?ε??και μ?λιστα, φ?ρουν το σ?μα του? στη συσκευασ?α. Τα κατασκευ?ζουν οι κορυφα?οι κατασκευαστ??, με του? οπο?ου? συνεργ?ζονται οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε?.
Ανταλλακτικ? OEM. Ε?ναι ακριβ?? τα αυθεντικ? ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? μαρτυρ? και το ?νομ? του? (ΟΕΜ: Original Equipment Manufacturers) και ε?ναι?ακριβ?? τα ?δια με τα γν?σια, μ?νο που αλλ?ζει το σ?μα στι? συσκευασ?ε?, καθ?? αντ? για τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, ?χουν αυτ? του?αρχικο? κατασκευαστ?.
Aftermarket ανταλλακτικ?. Τα ανταλλακτικ? αυτ? ε?ναι?αντ?στοιχη? ποι?τητα??με τα γν?σια και τα OEM και μ?λιστα?πιο φθην?, καθ?? κατασκευ?ζονται απ? επ?νυμε? εταιρε?ε? οι οπο?ε? ?μω? δεν συνεργ?ζονται ?μεσα με τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Επομ?νω?, θα πρ?πει π?ντα να γ?νεται και ?να???λεγχο? ?τι πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.
Aνταλλακτικ? ανακατασκευ?? (rebuild ? remanufactured).?Ακ?μη και οι ?διε? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε??μετασκευ?ζουν?ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που ?χουν χρησιμοποιηθε?, λειτουργ?ντα? τα στη συν?χεια, σαν να ε?ναι καινο?ρια. Ε?ναι υποχρεωτικ? ?μω?, να αναφ?ρεται κ?τι τ?τοιο στην συσκευασ?α του?, ?στε να ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι πρ?κειται για προ??ντα ανακατασκευ??.

Απ? τα παραπ?νω, καταλαβα?νουμε ?τι οι πιο?ποιοτικ?? λ?σει??ε?ναι 2 πρ?τε?: Τα?γν?σια ανταλλακτικ??και?ανταλλακτικ??OEM. Αν λοιπ?ν ψ?χνουμε για το καλ?τερο ανταλλακτικ? τη? αγορ??, που θα ε?ναι και σ?μφωνο με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, πρ?πει να στραφο?με σε αυτ?? τι? κατηγορ?ε?. Επειδ?, ?μω? πολλο??, αν ?χι ?λου? πλ?ον, μα? απασχολε? το θ?μα του?χαμηλο? κ?στου?, μπορε? να στραφο?με στι? 2 τελευτα?ε? κατηγορ?ε?: Τα?aftermarket?ανταλλακτικ??και?ανταλλακτικ? ανακατασκευ??.?


Ζ?τα π?ντα εγγ?ηση για το ανταλλακτικ? και να ξ?ρει? πω? συμβαδ?ζει π?ντα με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Ειδ?λλω? θα σου ρθει η ζημι?..διπλ?.

Κ?τι πολ? βασικ? ε?ναι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποι?σουμε να ε?ναι σ?μφωνα με τι??προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Ιδια?τερα αν επιλ?ξουμε aftermarket ? ανακατασκευασμ?να ανταλλακτικ? θα πρ?πει να σιγουρευτο?με για το αν πληρο?ν τη? απαρα?τητε? προδιαγραφ??. Ο πειρασμ?? του χαμηλο? κ?στο? ?σω? ε?ναι μεγ?λο? αλλ? θα πρ?πει να σκεφτο?με αυτ? που αναφ?ραμε παραπ?νω. Η χρ?ση καλ?ν ανταλλακτικ?ν αυξ?νει την ασφ?λεια μα?, ?ρα χρει?ζεται να ε?μαστε προσεκτικο?.
Κ?τι ?λλο που απαιτε? την προσοχ? μα? ε?ναι να σιγουρευτο?με ?τι τα ανταλλακτικ? που θα χρησιμοποι?σουμε θα ?χουν?επ?σημη εγγ?ηση. Πολλ? μπορε? να συμβο?ν αφο? φ?γουμε απ? το συνεργε?ο. Υπ?ρχουν συν?ργεια που χρησιμοποιο?ν την ?ννοια τη? εγγ?ηση? πολ? γενικ? ? ?λλα που αποφε?γουν να αναφ?ρουν τι ακριβ?? καλ?πτει η εγγ?ηση του ανταλλακτικο?. Για να ε?μαστε σ?γουροι, λοιπ?ν, ?τι δεν θα πληρ?σουμε διπλ? και τρ?διπλα την αξ?α εν?? ανταλλακτικο?, ρωτ?με π?ντα το συνεργε?ο τ?σο για την?χρονικ? περ?οδο τη? εγγ?ηση?, ?σο και?τι ακριβ?? καλ?πτει.


Η μισ? δουλει? ε?ναι του ανταλλακτικο? και η ?λλη μισ? το χ?ρι του μ?στορα
Η επιλογ? σωστο? ανταλλακτικο? πρ?πει να συνδυ?ζεται π?ντα απ? την επιλογ? του κατ?λληλου συνεργε?ου. Ε?ναι καλ? να επιλ?γουμε μ?νο εξειδικευμ?να συνεργε?α, οι μηχανικο? των οπο?ων θα ?χουν την απαρα?τητη τεχνογνωσ?α και ξ?ρουν π?? να τοποθετ?σουν σωστ? τα ανταλλακτικ? σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? του κατασκευαστ?. Η καλ? φ?μη εν?? συνεργε?ου και η συζ?τηση που θα ?χουμε με του? μηχανικο??, συν?θω? λ?νε πολλ? για την ποι?τητα τη? εργασ?α? του.
Πριν αγορ?σει? λοιπ?ν, κ?ποιο καινο?ργιο ανταλλακτικ? σκ?ψου το καλ?. Τα σωστ? και ποιοτικ? ανταλλακτικ? αυξ?νουν την ασφ?λεια και την μεταπωλητικ? αξ?α οπ?τε ?χει? πολλ? να κερδ?σει?. Επ?λεξε το ανταλλακτικ? που καλ?πτει τι? αν?γκε? σου, συνδυ?ζει ποι?τητα και τιμ? και ε?ναι σ?μφωνα με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Και πρ?σεχε π?ντα να πα?ρνει? επ?σημη εγγ?ηση και να εμπιστε?εσαι μηχανικο?? που ξ?ρουν....
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频