Φ?λτρα α?ρα καμπ?να? MANN-FILTER για καθαρ? α?ρα στα οχ?ματα

8/7/2020

Οι ειδικο? φιλτραρ?σματο? τη? MANN + HUMMEL ?χουν αναπτ?ξει φ?λτρα σωματιδ?ων και ενεργο? ?νθρακα και φ?λτρα α?ρα καμπ?να? με βιολειτουργικ? επ?στρωση. Αποκλε?ουν τη σκ?νη, τη γ?ρη, τα αλλεργιογ?να, την αν?πτυξη μυκ?των, την αιθ?λη και τα επιβλαβ? α?ρια ?πω? το ?ζον και το διοξε?διο του θε?ου.

 
 
Αιθ?λη, σκ?νη, γ?ρη και καυσα?ρια - ο α?ρα? ε?ναι πραγματικ? βλαβερ?? στου? δρ?μου?. Η ρο? του α?ρα φιλτρ?ρεται διεξοδικ? στο δρ?μο του προ? το εσωτερικ? του οχ?ματο? κι ?τσι αποτρ?πεται η ε?σοδο? των ρ?πων, επιτρ?ποντα? στου? επιβ?τε? να εισπ?ουν καθαρ? α?ρα.
?
Οι οδηγο? των αυτοκιν?των δυσκολε?ονται: ο α?ρα? ε?ναι μολυσμ?νο? με καυσα?ρια, αιθ?λη και σκ?νη. ?ταν πλησι?ζετε στα φαν?ρια, ?ταν βρ?σκεστε σε κυκλοφοριακ? συμφ?ρηση ? οδηγε?τε σε κ?νηση, ?να πολ? συγκεντρωμ?νο με?γμα καυσαερ?ων και ρ?πων μπορε? να εισ?λθει στο ?χημα και να επηρε?σει αρνητικ? του? επιβ?τε?. Επειδ? το σ?στημα παροχ?? φρ?σκου α?ρα ? συστ?ματο? κλιματισμο? εν?? αυτοκιν?του προσελκ?ει αυτο?? του? ρ?που? σαν ηλεκτρικ? σκο?πα, η συγκ?ντρωση επικ?νδυνων ουσι?ν στο εσωτερικ? εν?? οχ?ματο? που δεν ε?χε φ?λτρο α?ρα καμπ?να? θα ?ταν σημαντικ? υψηλ?τερη απ? ?, τι στο ?μεσο περιβ?λλον του. Αυτ? μπορε? να προκαλ?σει στον οδηγ? καθυστερημ?νε? αντιδρ?σει? και μειωμ?νη συγκ?ντρωση δηλαδ? υψηλ?τερο κ?νδυνο ατυχημ?των.
?
Τα φ?λτρα α?ρα καμπ?να? διασφαλ?ζουν ?τι ο καθαρ?? α?ρα? εισ?ρχεται στο χ?ρο επιβατ?ν. Ε?ναι βασικ?? εξοπλισμ?? σε ?λα σχεδ?ν τα ν?α οχ?ματα στην Ευρ?πη. Περ?που το ?να τρ?το των οχημ?των στην Ευρ?πη και περ?που τα μισ? ν?α οχ?ματα στη Γερμαν?α ε?ναι επ?ση? εξοπλισμ?να με συνδυασμ?να ε?δη φ?λτρων που παγιδε?ουν οσμ?? και επικ?νδυνα α?ρια ?πω? το ?ζον και τα μικροσωματ?δια.
?

?να φ?λτρο σε ?να ν?ο αυτοκ?νητο μπορε? να αποδ?σει καλ?, αλλ? τα φ?λτρα πρ?πει να αντικαθ?στανται τακτικ? προκειμ?νου να διασφαλιστε? ?τι ο α?ρα? που αναπν?ει ο επιβ?τη? του οχ?ματο? ε?ναι πραγματικ? φρ?σκο?. Με π?νω απ? 550 διαφορετικο?? τ?που? φ?λτρων α?ρα καμπ?να? σε ποι?τητα ΟΕ, η MANN-FILTER καλ?πτει π?νω απ? το 99% τη? ευρωπα?κ?? αγορ?? επιβατικ?ν αυτοκιν?των και φορτηγ?ν.
?
Τα φ?λτρα α?ρα καμπ?να? ?χι μ?νο προ?γουν την ευημερ?α και την ασφ?λεια των επιβατ?ν του οχ?ματο? - προστατε?ουν επ?ση? το ?διο το ?χημα διασφαλ?ζοντα? ?τι εξαρτ?ματα ?πω? οι ανεμιστ?ρε? του κινητ?ρα ? οι εναλλ?κτε? θερμ?τητα? μπορο?ν να λειτουργο?ν πιο αποτελεσματικ? και να αποδ?δουν καλ?τερα. Προστατε?ουν επ?ση? του? κινητ?ρε? απ? δαπανηρ?? ζημι?? που μπορε? να προκληθο?ν απ? τη βρωμι?, την εναπ?θεση σωματιδ?ων κ.λπ.
?
Το Fleece καθαρ?ζει τον α?ρα, ο ενεργ?? ?νθρακα? τον διυλ?ζει
Τα φ?λτρα α?ρα καμπ?να? εμπ?πτουν σε μ?α απ? τι? δ?ο διαφορετικ?? κατηγορ?ε?: αποκλειστικ? φ?λτρα σωματιδ?ων και συνδυασμ?να φ?λτρα με ενεργ? ?νθρακα. Τα φ?λτρα σωματιδ?ων χρησιμοποιο?ν ?να ειδικ? δ?μα που παγιδε?ει σχεδ?ν ?λη τη σκ?νη, την αιθ?λη και τη γ?ρη. Ε?ν αυτ? η τεχνολογ?α συνδυαστε? με ενεργ? ?νθρακα, απορροφο?νται οι δυσ?ρεστε? οσμ?? και τα επιβλαβ? α?ρια ?πω? οξε?δια του αζ?του ? το ?ζον.
?
Η διαδικασ?α καθαρισμο? του α?ρα βασ?ζεται σε κελ?φη καρ?δα? που χωρ?ζονται σε κ?κκου? και απανθρακ?νονται. Η δομ? τ?που σπ?γγου αυτο? του ενεργο? ?νθρακα ?χει μια ανοιχτ? επιφ?νεια. Η επιφ?νεια - ?ω? 26 γ?πεδα ποδοσφα?ρου για ?να συνδυασμ?νο φ?λτρο MANN-FILTER με περ?που 400 γραμμ?ρια ενεργο? ?νθρακα αν? τετραγωνικ? μ?τρο - δεσμε?ει τα μ?ρια αερ?ου και τα εμποδ?ζει να εισ?λθουν στο εσωτερικ? του οχ?ματο?.
?
FreciousPlus: ?να εμπ?διο κατ? των αλλεργιογ?νων και των βακτηρ?ων
Τα παραπ?νω μπορε? να υποδηλ?νουν ?τι τα φ?λτρα α?ρα καμπ?να? που παγιδε?ουν χονδροειδ? σωματ?δια παρ?χουν επ?ση? στου? επιβ?τε? του οχ?ματο? επαρκ? προστασ?α ?ναντι τη? αλλεργιογ?νου γ?ρη?. Ωστ?σο, η γ?ρη ε?ναι απλ?? ο φορ?α? των αλλεργιογ?νων. Το τρ?το και νε?τερο στρ?μα στο φ?λτρο α?ρα καμπ?να? MANN-FILTER FreciousPlus ?χει επομ?νω? βιολειτουργικ? επ?στρωση. Χρησιμοποιε? τι? ιδι?τητε? των πολυφαινολ?ν, οι οπο?ε? εμφαν?ζονται φυσικ? σε πολλ? φυτ? ?πω? το πρ?σινο τσ?ι, το ρ?δι ? τα εσπεριδοειδ?. Το FreciousPlus δρα σαν ?να κλουβ? παγιδε?οντα? τα αλλεργιογ?να που μπορο?ν να απελευθερωθο?ν απ? τη γ?ρη και οι πρ?σθετε? αντιμικροβιακ?? του ιδι?τητε? εμποδ?ζουν επ?ση? την αν?πτυξη βακτηρ?ων και μυκ?των μο?χλα?.
?
Η λεπτομ?ρεια ε?ναι καθοριστικ? ?σον αφορ? την ποι?τητα του φ?λτρου
Η ποι?τητα εν?? φ?λτρου καθορ?ζεται απ? το μ?σο που χρησιμοποιε?ται και τον τρ?πο επεξεργασ?α? του. Η MANN-FILTER χρησιμοποιε? μ?νο υψηλ?? απ?δοση? fleece πολλαπλ?ν στρωμ?των για το εσωτερικ? των φ?λτρων τη?, τα οπο?α παγιδε?ουν σωματ?δια ρ?πων σε δι?φορα στ?δια. Στην αρχ?, χονδροειδ? σωματ?δια σκ?νη? διαμ?τρου ?νω των 5 μικρομ?τρων διηθο?νται απ? τη ρο? του α?ρα. Στο επ?μενο στ?διο, διαχωρ?ζονται σχεδ?ν ?λα τα λεπτ? σωματ?δια διαμ?τρου λ?γων μικρομ?τρων. Τα συνδυασμ?να φ?λτρα ?χουν επ?ση? ?να επιπλ?ον στρ?μα απ? fleece που βοηθ? στη σταθεροπο?ηση του φ?λτρου και δρα ω? μ?σο φορ?α για τον ενεργ? ?νθρακα. Οι κ?κκοι του ενεργο? ?νθρακα, οι οπο?οι γενικ? μετρο?ν περ?που μισ? χιλιοστ?μετρο, βρ?σκονται μεταξ? αυτο? του στρ?ματο? και εν?? στρ?ματο? σωματιδ?ων fleece.
?
Το ν?ο FreciousPlus ε?ναι ?να συνδυασμ?νο φ?λτρο στο οπο?ο το στρ?μα φορ?α διαθ?τει επ?ση? επ?στρωση πολυφαιν?λη?. Αυτ? η πρωτοποριακ? επ?στρωση με φυσικ? προ?λευση μπορε? να δεσμε?σει τα αλλεργιογ?να που ε?ναι παγιδευμ?να στι? ?νε? του φ?λτρου α?ρα καμπ?να? και να τα καταστ?σει ακ?νδυνα. Το υψηλ?? απ?δοση? φ?λτρο αποτρ?πει σχεδ?ν 100% την ε?σοδο σωματιδ?ων. Η επικ?λυψη πολυφαιν?λη? ε?ναι ορατ? απ? το εξωτερικ? λ?γω του κιτρινοπρ?σινου χρ?ματο?.
?
Χαμηλ? π?εση (απ?λεια)
Εν? τα φ?λτρα α?ρο? του κινητ?ρα ?χουν μεγ?λη ρο? α?ρα λ?γω τη? υψηλ?? π?εση?, τα φ?λτρα α?ρο? καμπ?να? λαμβ?νουν μεγ?λη ποσ?τητα α?ρα μ?σω εν?? συγκριτικ? αδ?ναμου φυσητ?ρα στον κινητ?ρα. Ο ανεμιστ?ρα? μπορε? να υπερφορτωθε? γρ?γορα στην περ?πτωση κατ?τερη? ποι?τητα? φ?λτρων καμπ?να?, με αποτ?λεσμα την απ?τομη α?ξηση τη? απ?λεια? π?εση?. Τα φ?λτρα καμπ?να? MANN-FILTER ε?ναι καλ? προσαρμοσμ?να ?σον αφορ? τη ρο? α?ρα και αντισταθμ?ζουν τα αντ?θετα χαρακτηριστικ?, ?πω? η απ?λεια π?εση?, η απ?δοση διαχωρισμο?, η χωρητικ?τητα αποθ?κευση? σκ?νη? και η προσρ?φηση.
?
Καινοτ?μο? συνεργ?τη?
Η MANN + HUMMEL λειτουργε? συνεχ?? για να ενισχ?ει τα φ?λτρα και τι? τεχνολογ?ε? επεξεργασ?α?. Το Γερμανικ? γραφε?ο διπλωμ?των ευρεσιτεχν?α? και εμπορικ?ν σημ?των αναφ?ρει τη MANN + HUMMEL ω? ?ναν απ? του? πιο ενεργο?? αιτο?ντε? για διπλ?ματα ευρεσιτεχν?α? στη Γερμαν?α. Ο παγκ?σμιο? εμπειρογν?μονα? φιλτραρ?σματο? ?χει υποβ?λει π?νω απ? 3.000 αιτ?σει? ευρεσιτεχν?α?, διπλ?ματα ευρεσιτεχν?α? και καταχωρημ?να σχ?δια παγκοσμ?ω?.

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ELECTRA HELLAS S.A.
Διε?θυνση: 246 Συγγρο? και Δαβ?κη 17672 Καλλιθ?α
Τηλ: +30 210 9531690-3
mailto: [email protected]
Site: www.electra-hellas.gr


?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频