Για ?,τι ανταλλακτικ? κι αν χρειαστε??, στον Μελαν?δη

Διαβ?στηκε απ? 3235 αναγν?στε? - 23/9/2020

Η ?Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε? στ?κεται π?ντοτε δ?πλα στον πελ?τη καθοδηγ?ντα? τον με φιλικ?? συμβουλ?? και πληροφορ?ε? στην ποιοτικ?τερη, οικονομικ?τερη και ταχ?τερη αποκατ?σταση των ζημι?ν του αυτοκιν?του του.

 
 
Η επισκευ? του αυτοκιν?του ε?ναι για πολλο?? ?να? γρ?φο? που προκαλε? ?γχο? και προβλ?ματα. Η ?Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε? στ?κεται π?ντοτε δ?πλα στον πελ?τη καθοδηγ?ντα? τον με φιλικ?? συμβουλ?? και πληροφορ?ε? στην ποιοτικ?τερη, οικονομικ?τερη και ταχ?τερη αποκατ?σταση των ζημι?ν του αυτοκιν?του του.

Η εμπορικ? εταιρ?α ανταλλακτικ?ν ?Δ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε? ιδρ?θηκε το 1985 απ? την δε?τερη γενι? τη? οικογ?νεια?, ω? συν?χεια τη? ?ΔΗΜ. ΜΕΛΑΝΙΔΗΣ? η οπο?α ε?χε παρουσ?α απ? το 1964 στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν.

Σ?μερα η ν?α εταιρ?α συνεχ?ζει να δραστηριοποιε?ται και να εξειδικε?εται στην εισαγωγ? και εμπορ?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των ΙΑΠΩΝΙΑΣ- ΕΥΡΩΠΗΣ. Η πολυετ?? πε?ρα των στελεχ?ν τη? επιχε?ρηση? εγγυ?ται την ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν.

Η γκ?μα του?, η οπο?α διαρκ?? ανανε?νεται, περιλαμβ?νει τ?σο μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? (ε?δη φανοποι?α?, μηχανικ?, ηλεκτρικ? και ηλεκτρονικ? μ?ρη) ?σο και καινο?ργια (γν?σια και επιλεγμ?να after-market).

Παρ?χεται ?τσι η δυνατ?τητα στου? πελ?τε? τη? εταιρε?α? να συνδυ?σουν-επιλ?ξουν αν?λογα με τι? αν?γκε? του αυτοκιν?του του?, τα καταλληλ?τερα ανταλλακτικ? στι? πιο προσιτ?? τιμ?? τη? αγορ??.
?
Επικοινων?α
Λεωφ. Μαραθ?νο? 34 Γλυκ? Νερ? ΤΚ 15354
Τηλ.: 210 66 12 556
Fax.: 210 66 13 640??????????
E-mail.: [email protected]
Site: www.used-carparts.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频