Για οποιοδ?ποτε ανταλλακτικ?, στην Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου

Διαβ?στηκε απ? 3144 αναγν?στε? - 30/5/2017

Αρτιο προσωπικ?, σωστ? εκπα?δευση και χρ?ση επων?μων ανταλλακτικ?ν συνθ?τουν το τρ?πτυχο τη? επιτυχημ?νη? πορε?α? για την Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου απ? το 1984.

 
 
Για π?νω απ? 30 χρ?νια η εταιρ?α Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου, ασχολε?ται και πρωταγωνιστε?? στην εισαγωγ? και δι?θεση ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των καλ?πτοντα? τι? αν?γκε? και των πιο απαιτητικ?ν καταναλωτ?ν και αυτοκιν?των.
?
Το ε?ρο? των ανταλλακτικ?ν που προσφ?ρει η εταιρ?α αφορ?:
  • ε?δη φανοποι?α?,
  • μηχανικ? μ?ρη
  • ηλεκτρικ? μ?ρη
  • λιπαντικ?
  • χημικ? συντ?ρηση? και περιπο?ηση?
  • μπαταρ?ε?
?
?
Το ν?ο διαδικτυακ? www.enef.gr κατ?στημα ε?ναι ?λο το 24ωρο στην δι?θεσ? σα? για ?μεση αναζ?τηση προι?ντων και σ?γκριση τιμ?ν εν? για του? επαγγελματ?ε? του χ?ρου ισχ?ει και ?κατ?λογο? Β2Β χονδρικ??.
?
Η δι?θεση των προι?ντων γ?νεται σε ?λη την Ελλ?δα και ?χι μ?νο. Προσωπικ? εκπαιδευμ?νο και με τη χρ?ση τελευτα?α? λ?ξη? εξοπλισμο?, ε?ναι ?τοιμο να δ?σει
την καλ?τερη λ?ση σε σχ?ση ποι?τητα? και τιμ?? στο πρ?βλημ? σα?.
?
Ορισμ?νοι επ?νυμοι ο?κοι ανταλλακτικ?ν και λιπαντικ?ν που συνεργ?ζεται η εταιρ?α Καραμ?νογλου ε?ναι η BOSCH, VALEO, BILSTEIN, TEXTAR,REMSA, ZIMMERMANN, KAYBA, SACHS, VDO, NSK,FAG. Με τη λ?στα να μεγαλ?νει κατ? πολ?.
?

Διε?θυνση: Δ.Μητροπο?λου 41 & Κωνσταντινουπ?λεω?- Θεσσαλον?κη
Τηλ?φωνο.: 2310 216670 & 2310 218840
FAX: 2310 851882
Site: www.enef.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频