2 φωτογραφ?ε? ?

Για π?ση? φ?σεω? ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 2394 αναγν?στε? - 21/9/2020

Για οποιοδ?ποτε ανταλλακτικ? χρειαστε? το επαγγελματικ? σα? ?χημα, η εξειδ?κευση τη? εταιρε?α? ?φαιστο? ε?ναι η λ?ση.

 
 
Απ? το 1981 η ?φαιστο? ΑΒΒΕΕ βρ?σκεται στο πλευρ? του επαγγελματ?α οδηγο? με κ?ρια δραστηρι?τητα την εισαγωγ? και π?ληση ανταλλακτικ?ν και υποσυστημ?των επαγγελματικ?ν οχημ?των. Η συνεργασ?α τη? με μεγ?λου? ο?κου? του εξωτερικο?, ?πω? Voith, Arnott, EBS, DriveRite και πολλ?? ?λλε? εγγυ?ται ?τι το ?χημ? σα? θα εφοδιαστε? με ανταλλακτικ? υψηλ?? ποι?τητα? που θα του χαρ?σουν πολλ? αξι?πιστα χιλι?μετρα. Οι διαδικασ?ε? που χρησιμοποιε? η ?φαιστο? ε?ναι πιστοποιημ?νε? με ISO και στ?χο? τη? ?ταν, ε?ναι και θα ε?ναι η απ?λυτη ικανοπο?ηση του πελ?τη και η αν?πτυξη μια? μακροχρ?νια? και υγιο?? σχ?ση? με του? πελ?τε?.

Στην ?φαιστο? ΑΒΒΕΕ θα βρε?τε:
  • Αυτ?ματα κιβ?τια ταχυτ?των
  • Κομπρεσ?ρ
  • Λιπαντικ?
  • Retarders
  • Διαγνωστικ? μηχαν?ματα
  • Συστ?ματα α?ρο?
  • Αεραναρτ?σει? – Αερ?φουσκε?
  • Ανταλλακτικ? αξ?νων και φρ?νων
  • Βεντιλατ?ρ και συστ?ματα ψ?ξη?
Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

Επωνυμ?α: ?φαιστο? ΑΒΒΕΕ
Διε?θυνση: Παλαι?? Καβ?λα? 208, Περιστ?ρι 12136
Τηλ?φωνα: 210 5129611, 210 5129405
Site: www.ifestos-com.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频