Η Comline προσθ?τει 500 ν?ου? κωδικο?? στην γκ?μα του Συστ?ματο? Διε?θυνση? & Αν?ρτηση?

7/3/2019

Η Comline αυξ?νει εντυπωσιακ? την κ?λυψη τη? ομ?δα? Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση? προσθ?τοντα? 500 ν?ου? κωδικο??. Οι ν?οι κωδικο? αναδεικν?ουν το ε?ρο? τη? γκ?μα? τη? Comline, η οπο?α καλ?πτει το 95% του στ?λου των Ευρωπα?κ?ν, Ιαπωνικ?ν και Κορεατικ?ν αυτοκιν?των.

 
 
Η Comline, ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του στην Ευρ?πη, εξακολουθε? να αποδεικν?ει γιατ? ε?ναι τ?σο αγαπητ? στου? πελ?τε? τη? στι? 40 χ?ρε? του κ?σμου ?που διαν?μονται τα προ??ντα τη?. Η εταιρε?α επεκτε?νει αισθητ? το κωδικολ?γι? τη? στο Σ?στημα Διε?θυνση? και Αν?ρτηση? με 500 ν?ου? κωδικο??. Οι κωδικο? καλ?πτουν δημοφιλε?? εφαρμογ?? Ευρωπα?κ?ν, Ιαπωνικ?ν και Κορεατικ?ν αυτοκιν?των ?πω?:
  • CSRM3000 – Λ?στιχο Ζαμφ?ρ για Audi A1 (2010 και μετ?), Audi A2 (2000-2005), Chrysler Cordoba (2002-2009), Seat Ibiza (2002 και μετ?) Seat Mii (2011 και μετ?), Skoda Citigo (2011 και μετ?), Skoda Fabia (1999-2014), Skoda Rapid (2012 και μετ?), Skoda Roomster (2006-2015), VW Fox (2005 και μετ?), VW Polo (2001-2009), VW UP (2011 και μετ?)
  • Ακρα Ζαμφ?ρ CSL5086 αριστερ? και CSL6086 δεξ?- για Mercedes-Benz C-Class (2007-και μετ?) και, E-Class (2009 και μετ?)
  • Ακρ?μπαρα CTRE1171 αριστερ? and CTRE2171 δεξ?- για BMW 1 Σειρ? (2010 και μετ?), BMW 2 Σειρ? (2013 και μετ?), BMW 3 Σειρ? (2011 και μετ?), BMW 4 Σειρ? (2013 και μετ?)
  • Ημ?μπαρο CTR3310 αριστερ?/δεξ?- για Citroen C4 (2009 και μετ?) Citroen DS4 (2011-2015), Peugeot 308 (2007 και μετ?), Peugeot 3008 (2009 και μετ?), Peugeot 5008 (2009 και μετ?)
  • Ψαλ?δια CCA1261 αριστερ? και CCA2261 δεξ? – για Hyundai i10 (2013 και μετ?)
  • Μπαλ?κια CBJ5021 αριστερ? και CBJ6021 δεξ? – για Hyundai Tucson (2015 και μετ?) και Kia Sportage (2015 και μετ?)

Υπ? την επιδ?ωξη για τον ?Απ?λυτο ?λεγχο? στην οδ?γηση, το Σ?στημα Διε?θυνση? και Αν?ρτηση? τη? Comline, συνοδευ?μενο απ? εγγ?ηση 3 χρ?νων – 60.000 χλμ, περιλαμβ?νει υψηλ?? ποι?τητα? ψαλ?δια, ?κρα ζαμφ?ρ, ημ?μπαρα, ακρ?μπαρα, μπαλ?κια, συνεμπλ?κ, λ?στιχα ζαμφ?ρ και σετ ψαλιδι?ν.

Τα ανταλλακτικ? κατασκευ?ζονται σε μον?δε? παραγωγ?? υψηλ?ν προδιαγραφ?ν, οι οπο?ε? ελ?γχονται συχν? απ? τα μ?λη τη? Ομ?δα? Αν?πτυξη? Προ??ντων τη? Comline, προκειμ?νου να εξασφαλιστε? ?τι τηρο?νται αυστηρ? ?λε? οι προδιαγραφ?? προ??ντων για υψηλ? ποι?ιτητα και αξιοπιστ?α. Οι συνεχε?? και ει? β?θο? ?λεγχοι των προ??ντων στα εργαστ?ρια δεν αφ?νουν τ?ποτα στην τ?χη.

Η Comline εστι?ζοντα? στην ποι?τητα, την απ?δοση και την αξ?α των προ??ντων τη? κατηγορ?α? Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση?, συνεχ?ζει την διε?ρυνση τη? επιτυχημ?νη? γκ?μα? εξασφαλ?ζοντα? τον ?Απ?λυτο ?λεγχο? στου? συνεργ?τε? τη?, του? τεχνικο?? καθ?? και του? αυτοκινητιστ??.
?
Για την Comline
Η Comline ε?ναι ?να? απ? του? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενου? διανομε?? ανταλλακτικ?ν ιδιωτικ?? ετικ?τα?, για τα ευρωπα?κ?, ιαπωνικ? και κορεατικ? επιβατικ? αυτοκ?νητα και ελαφρ? φορτηγ?. Ιδρ?θηκε το 1991, με ?δρα το Luton, Ηνωμ?νο Βασ?λειο, και στεγ?ζεται σε εγκαταστ?σει? 14.000 m2. Τα προ??ντα που περιλαμβ?νονται στην γκ?μα τη? ε?ναι: Φ?λτρα, Δισκ?φρενα και Δισκ?πλακε? για αυτοκ?νητα και εμπορικ? οχ?ματα, Σετ Συμπλ?κτη, Σετ Μπιλιοφ?ροι, Αντλ?ε? νερο?, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε?, Υαλοκαθαριστ?ρε? και προ??ντα Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση?. Η Comline προμηθε?ει χονδρεμπ?ρου? και διανομε?? σε ολ?κληρη την ανεξ?ρτητη δευτερογεν? αγορ? (IAM).

Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comline.uk.com
Βραβε?α:
- Κατ?ταξη στη λ?στα The Sunday Times HSBC International Track 200 (2016, 2017 & 2018).
- Αναγν?ριση ω? μ?α εκ των 1000 εταιρει?ν που εμπν?ουν την Βρεταν?α “1000 Companies to Inspire Britain” (2017).
- Κατ?ταξη στη λ?στα των Financial Times για τι? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενε? εταιρε?ε? The Financial Times? FT1000: Europe?s Fastest Growing Companies” (2017).
- Υπερ?φανο? νιικητ?? του Βραβε?ου τη? Βασ?λισσα? για τι? Επιχειρ?σει?: Διεθν?? Εμπ?ριο 2016, τη? σημαντικ?τερη? επιχειρηματικ?? αναγν?ριση? στην Βρεταν?α - Queen?s Award for Enterprise: International Trade 2016.
- Προμηθευτ?? Εξαρτημ?των τη? Χρονι?? για τα A1 Motor Stores (2016, 2017 & 2018).
?
Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ απ? το 2006 αποτελε? την πρ?τη θυγατρικ? του αγγλικο? ομ?λου. Στο δι?στημα λειτουργ?α? τη?, το κ?ριο χαρακτηριστικ? τη? εταιρε?α? ε?ναι η υψηλ? ποι?τητα και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? των προ??ντων τη?. Με ?δρα την Αθ?να, σε εγκαταστ?σει? 4.000 m2 , η εταιρε?α ?χει δημιουργ?σει ?να δ?κτυο διανομ?? το οπο?ο καλ?πτει και εξυπηρετε? ολ?κληρη την Ελληνικ? αγορ?. Με τη μακροχρ?νια πορε?α στον τομ?α των ανταλλακτικ?ν και στην aftermarket αγορ?, και με την υποστ?ριξη τη? μητρικ?? εταιρε?α?, το εμπορικ? σ?μα τη? Comline στην Ελλ?δα αλλ? και συν?μα στην Αγγλ?α και την Ευρωπα?κ? ?νωση γ?νεται ολο?να και πιο δυνατ?. Η Comline Hellas διαθ?τει ?λη την γκ?μα προ??ντων τη? μητρικ?? εταιρε?α?.

Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comlinehellas.gr ? να επικοινων?σετε μαζ? μα? στο 210 34 74 607.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频