Η εξειδ?κευση στα ανταλλακτικ? Βρετανικ?ν αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 2558 αναγν?στε? - 4/10/2020

Η πολ?χρονη εμπειρ?α συναντ? την εξειδ?κευση στη City Rover.

 
 
Στη City Rover θα βρε?τε μεγ?λη ποικιλ?α απ? γν?σια OEM, αλλ? και after market ανταλλακτικ? για ?λα τα μοντ?λα των εταιρει?ν Rover, Land Rover, Jaguar και MG. Η απ?λυτη εξειδ?κευση στι? Βρετανικ?? μ?ρκε? ε?ναι αυτ? ακριβ?? που προσφ?ρει η City Rover και ξεχωρ?ζει στον απαιτητικ? κλ?δο των ανταλλακτικ?ν.Με 40 χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο η εταιρε?α εξελ?χθηκε σε ηγ?τη και πλ?ον βρ?σκεται στην πρ?τη θ?ση τη? προτ?μηση? των οδηγ?ν. Το φιλικ? προσωπικ? θα απαντ?σει πρ?θημα σε κ?θε σα? απορ?α και θα σα? βοηθ?σει να βρε?τε ?μεσα το ανταλλακτικ? που χρει?ζεστε, εν? χ?ρη στη συνεργασ?α με κορυφα?α συνεργε?α στην Ελλ?δα, μπορε? να παρ?χει και τεχνικ?? φ?σεω? συμβουλ??.Τα premium βρετανικ? αυτοκ?νητα χρει?ζονται και τα σωστ? ανταλλακτικ? που εγγυ?νται την ?ριστη λειτουργ?α και τη μακροζω?α του οχ?ματο?. Αν θ?λετε κι εσε?? το καλ?τερο για το αυτοκ?νητ? σα?, δεν ?χετε παρ? να επισκεφτε?τε τη City Rover.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?:

City Rover
Διε?θυνση: Θηβ?ν 322, 12244 Αιγ?λεω
Τηλ?φωνο: 210 5620995,
Website: www.cityrover.gr
Facebook Page
?
Ωρ?ριο λειτουργ?α?:
Δευτ?ρα? - Παρασκευ?: 08:00 – 17:00 ??

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频