Η ενδεδειγμ?νη λ?ση στην αγορ? ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 2180 αναγν?στε? - 15/9/2020

Η TOTAL PACK δραστηριοποιε?ται στο χ?ρο τη? εμπορ?α? και διανομ?? γν?σιων μεταχειρισμ?νων και after market ανταλλακτικ?ν, καλ?πτοντα? ?λα τα μ?ρη του αυτοκιν?του για ?λε? τι? μ?ρκε? τη? αγορ??.

 
 

Ford : Kuga με 1% επιτ?κιο και 8 χρ?νια εγγ?ηση, οδ?γησε το.

Η TOTAL PACK εμπορε?εται ανταλλακτικ? αυτοκιν?των?και ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, αφο? δ?νει ?μεγ?λη σημασ?α στην?ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν?στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Και επειδ? οι αν?γκε? δεν σταματο?ν ποτ?, η εταιρ?α συνεχ?? εξελ?σσεται δ?νοντα? π?ντα το κ?τι παραπ?νω!

Αντιπροσωπε?ει ?να μεγ?λο αριθμ? επων?μων προ??ντων που εμπιστε?εται το Eλληνικ?? και το Eυρωπα?κ? κοιν?. Τα ?κρω? επιτυχημ?να κριτ?ρια επιλογ?? προ??ντων βασ?ζονται στο τρ?πτυχο ποι?τητα-ασφ?λεια-οικονομ?α, σε συνδυασμ? με τη σωστ? εξυπηρ?τηση των πελατ?ν.

Η?TOTAL PACK?επ?ση?, προσφ?ρει υψηλ?? παροχ?? στου? πελ?τε? και συνεργ?τε? τη? αν?λογε? των απαιτ?σε?ν του?.

ΓΝΗΣΙΑ?-?ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ?–?ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ, ε?δη φανοποι?α?, ηλεκτρικ??και μηχανικ? μ?ρη. Στ?χο? τη? εταιρε?α? ε?ναι η ολοκληρωμ?νη εξυπηρ?τηση, η ταχ?τητα και η αποστολ? των παραγγελι?ν μ?σα απ? ?να πολ? καλ? οργανωμ?νο σ?στημα διανομ?? σε ?λη την χ?ρα.

Η?TOTAL PACK?επ?ση? εξειδικε?εται σε ανταλλακτικ??FORD. Ε?ναι το κατ?λληλο μ?ροτυ? για να βρε?τε οποιοδ?ποτε?FORD?ανταλλακτικ? χρειαστε?τε.
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Στρατ?ρχου Παπ?γου 5,? 10445, `Αγιο? Δημ?τριο??
Tηλ:?2109761550
Fax: 2109761577
E-mail:?[email protected]
Website:?www.totalpack.gr,?totalpack.car.gr/parts
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频