Κ?ρδο? ?ω? και 50% στα ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 3082 αναγν?στε? - 22/8/2017

Δε? τ?ρα π?? θα β?λει? ποιοτικ? ανταλλακτικ? στο αυτοκ?νητ? σου πληρ?νοντα? ακ?μα και τα μισ? λεφτ?.

 
 
?ξερε? ?τι υπ?ρχει τρ?πο? να καλ?ψει? τι? αν?γκε? σου σε ανταλλακτικ? χωρ?? να σου π?ει ?ο κο?κο?, αηδ?νι?; ?Ο τρ?πο? αυτ?? ε?ναι τα OEM ανταλλακτικ?. Αν αναρωτι?σαι τι ε?ναι τα OEM συν?χισε και μ?θε τα π?ντα για αυτ?.

Τι ε?ναι τα ΟΕΜ ανταλλακτικ?; Καλ?πτουν ?λε? τι? αν?γκε? του αυτοκιν?του;

?ταν μιλ?με για τα ΟΕΜ ανταλλακτικ??(Original Equipment Manufacturers),?μιλ?με για τα ?δια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των με τα γν?σια, τα οπο?α προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? ανταλλακτικ?ν, που προμηθε?ουν με ανταλλακτικ? αυτοκιν?των τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?.

Η ουσιαστικ? διαφορ? ε?ναι??τι αυτ? πωλο?νται στι? συσκευασ?ε? του κατασκευαστ? του? και ?χι σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? κ?θε αυτοκινητοβιομηχαν?α?. ?τσι η συσκευασ?α με το καινο?ργιο μπουζ? δεν θα φ?ρει το λογ?τυπο τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? (π.χ. opel), αλλ? αυτ? του κατασκευαστ? (π.χ. PHILIPS, SKF ,NGK), χωρ?? να αλλ?ζει ουσιαστικ? η ποι?τητα, προσδ?δοντα? ταυτ?χρονα αξιοπιστ?α λ?γω του brand name που ?χουν.

Tα συγκεκριμ?να ανταλλακτικ??μπορο?ν να προτιμ?νται απ? τυχ?ν φθην?τερα ιμιτασι?ν ? ακ?μα και αυθεντικ? μεταχειρισμ?να,?καθ?? η κατασκευ?στρια εταιρε?α εγγυ?ται την ποι?τητα στα υλικ? και τι? διαστ?σει? για το καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα μετ? την επισκευ?. Για παρ?δειγμα στα φαν?ρια του αυτοκιν?του, τ?σο εμπρ??, ?σο και π?σω, μια μεγ?λη κατασκευ?στρια εταιρε?α φαναρι?ν,?μπορε? να προσφ?ρει?το ?διο ακριβ?? προ??ν,?χωρ?? τη σφραγ?δα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? επ?νω του, στο μισ? (πολλ?? φορ?? και πλ?ον του μισο?) κ?στο?. Η απ?δοση του φαναριο? παραμ?νει η ?δια, με την αρχικ??απ? την εργοστασιακ? τοποθ?τηση, εν? παρ?λληλα η διαφορ? στην απομε?ωση τη? αξ?α? του αυτοκιν?του θα ε?ναι ελ?χιστη.
?
Γλ?τωσε λεφτ? χωρ?? να χ?σει? σε ποι?τητα

Για αυτο?? που αναρωτιο?νται του? λ?γου? που πρ?πει να επιλ?ξουν ?να ΟΕΜ ανταλλακτικ? και να μην στραφο?ν σε κ?ποια ?λλη λ?ση, πρ?πει να αναφ?ρουμε τρει? πολ? σημαντικ?? παραμ?τρου? που θα μα? βοηθ?σουν να π?ρουμε τη κατ?λληλη επιλογ?.

Πρ?τα απ? ?λα τα συγκεκριμ?να ανταλλακτικ??ε?ναι φθην?τερα απ? τα αυθεντικ?. Πολλ?? φορ?? μ?λιστα το διαφορ? που υπ?ρχει στη τιμ? με ?να original ανταλλακτικ? μπορε? να αγγ?ξει και τη μισ? τιμ?. Αυτ?, ?πω? ε?ναι ε?κολα κατανοητ?, συμβα?νει καθ?? οι τιμ?? π?ντα ανεβα?νουν σ?μφωνα με τη φ?μη μια? εταιρ?α?. ?τσι και εδ?, ε?ν δεν σα? ενδιαφ?ρει να αναγρ?φεται απλ? η επωνυμ?α τη αυτοκινητοβιομηχαν?α?, (εν? το προ??ν παραμ?νει το ?διο) μπορε?τε να γλιτ?σετε ?να σημαντικ? μεγ?λο χρηματικ? ποσ? απ? τη χρ?ση ΟΕΜ.

?να? δε?τερο? λ?γο?, που συμπληρ?νει τον πρ?το, ε?ναι πω??τα υλικ? κατασκευ?? των ΟΕΜ ε?ναι ?δια? ποι?τητα? με τα αυθεντικ?.??τσι δεν διατρ?χουμε τον κ?νδυνο τη? αγορ?? εν?? ελαττωματικο? προ??ντο? ? εν?? ανταλλακτικο? που θα αντ?ξει λιγ?τερο στο π?ρασμα του χρ?νου, αναγκ?ζοντ?? μα? να επισκεφτο?με νωρ?τερα το συνεργε?ο. Παραμ?νει η εγγ?ηση και η αξιοπιστ?α τη? κατασκευ?στρια? εταιρ?α?.

Ολοκληρ?νοντα? αξ?ζει να σημειωθε?, πω? ?ποιο ανταλλακτικ? αγορ?σω, θα?ε?ναι απ?λυτα συμβατ? με το μοντ?λο του αυτοκιν?του μου. Οι διαστ?σει? παραγωγ?? ε?ναι σ?μφωνε? με τι? εργοστασιακ?? απαιτ?σει? οπ?τε ε?ν γνωρ?ζω τι ακριβ?? θ?λω, δεν υπ?ρχει περ?πτωση ?να ΟΕΜ ανταλλακτικ? να μην ε?ναι συμβατ?.
?
Δεν επηρε?ζεται η απ?δοση ο?τε και η μεταπωλητικ? του αξ?α

Αρχικ? θα πρ?πει να γνωρ?ζω πω? αν τοποθετ?σω ΟΕΜ ανταλλακτικ? στο ΙΧ μου,?δεν θα ?χω καμ?α διαφορ? στην απ?δοση του οχ?ματο? μου,?καθ?? η λειτουργ?α του? ε?ναι εξ?σου καλ? με τα αυθεντικ? ανταλλακτικ? που υπ?ρχουν στην αγορ?. ?τι ακριβ?? περιμ?νω απ? ?να γν?σιο ανταλλακτικ? θα πρ?πει να περιμ?νω και να απαιτ?σω απ? το αντ?στοιχο ΟΕΜ. Μη ξεχν?με πω? η κατασκευ?στρια εταιρ?α ε?ναι κοιν? , ?ρα και το αντ?στοιχο προ??ν.

?να? δε?τερο? λ?γο? που πρ?πει να γνωρ?ζω ε?ναι πω? αντικαθιστ?ντα? ?να κομμ?τι του αυτοκιν?του μου με ?να ΟΕΜ ανταλλακτικ?, η αξ?α του παραμ?νει σχεδ?ν ?δια. Καθ???η απομε?ωση στη τιμ? του θα ε?ναι απειροελ?χιστη, δεν θα επηρεαστε? η πιθαν?τητα π?ληση? του ω? μεταχειρισμ?νο εξαιτ?α? χρ?ση? τ?τοιου ανταλλακτικο?.

Τ?λο? θα πρ?πει να γνωρ?ζουμε πω? τα συγκεκριμ?να ανταλλακτικ? πωλο?νται?στη συσκευασ?α τη? κατασκευ?στρια? εταιρε?α??και ?χι σε αυτ? τη? μ?ρκα? του αυτοκιν?του για το οπο?ο προορ?ζεται. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? στη διαφορ?? τη? τιμ?? του?. Αξ?ζει;
?
Tips για να μη τη πατ?σετε
Εφ?σον ?χουμε π?ρει την απ?φαση να στραφο?με στη λ?ση, δηλαδ? στην αγορ?, εν?? ΟΕΜ ανταλλακτικο?, θα πρ?πει να προσ?ξουμε κ?ποια πρ?γματα, ?στε να μη βρεθο?με εκτεθειμ?νοι, απ? ?να λ?θο? ? μια απροσεξ?α.

Πρ?τιστο? θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε προσεκτικ? τη συσκευασ?α και να σιγουρ?ψουμε, ?τι?φ?ρει π?νω τη? το εμπορικ? σ?μα τη? εταιρε?α??απ? τη οπο?α θ?λουμε να αγορ?σουμε το ανταλλακτικ?. Ιδια?τερη προσοχ? στι? απομιμ?σει? καθ?? δε φ?ρουν καμ?α αξιοπιστ?α. Να επιμε?νετε να δε?τε το εμπορικ? σ?μα και τη γνησι?τητα του.

?πειτα να π?ρουμε τη?διαβεβα?ωση για την ?παρξη εγγ?ηση??του προ??ντο? που αγορ?ζουμε. Σε αντ?θετη περ?πτωση μην προχωρ?σουμε στην αγορ?, καθ?? τα ΟΕΜ ανταλλακτικ? πρ?πει να συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?.
Τ?λο? σημαντικ? ρ?λο πα?ζει η σωστ? τοποθ?τηση. ?πω? ε?κολα γ?νεται κατανοητ??μια λ?θο? τοποθ?τηση, εκτ?? απ? κακ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του, μπορε? να επιφ?ρει και βλ?βη στο ανταλλακτικ?.Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα ?ταν θα προσπαθ?σουμε να τοποθετ?σουμε εκ ν?ου το ανταλλακτικ?, να ?χει υποστε? τ?τοια ζημ?α, που δεν θα μα? επιτρ?πει τη σωστ? εφαρμογ? του και το συγκεκριμ?νο εξ?ρτημα?θα καταλ?ξει εντελ?? ?χρηστο.??

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频