Με ειδικ?τητα στα Γαλλικ? ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 3387 αναγν?στε? - 8/9/2017

Η Maxairasautoparts ε?ναι μια εταιρε?α η οπο?α ειδικε?εται στην εμπορ?α Γαλλικ?ν ανταλλακτικ?ν και διαθ?τει πλ?ρη γκ?μα για κ?θε μοντ?λο.

 
 

RENAULT : SCENIC. ?ρθε, το Απ?λυτο Οικογενειακ?!

Η επιχε?ρηση Maxairasautoparts λειτουργε? απ? το 2000 και εδρε?ει στο Περιστ?ρι.

Αντικε?μεν??τη? ε?ναι τα μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?των με εξειδ?κευση στι? μ?ρκε? Peugeot, Citroen kai Renault, γι` αυτ? και διαθ?τει μεγ?λη ποικιλ?α σε ?λα τα εξαρτ?ματα των προαναφερθ?ντων αυτοκιν?των.

Η Maxairasautoparts, για να ε?ναι αξι?πιστη?σ` εσ??, φροντ?ζει ?στε ?λα τα ανταλλακτικ? να ε?ναι σε ?ριστη κατ?σταση και?ικαν? να ικανοποι?σουν τι? απαιτ?σει? του κ?θε πελ?τη.


Η εταιρε?α πλησι?ζει τα 18 χρ?νια παρουσ?α? με εξειδ?κευση στι? μ?ρκε? Peugeot-Citroen-Renault. Λειτουργε??με σκοπ? την ?μεση και σωστ? εξυπηρ?τηση με ποιοτικ? ανταλλακτικ? και γρ?γορη παρ?δοση στο χ?ρο σα?. Για να ε?μαστε αξι?πιστοι σ? εσ?? ?χουμε μ?α μεγ?λη γκ?μα ανταλλακτικ?ν, ικαν? να ικανοποι?σουν τι? απαιτ?σει? σα?. Με υπευθυν?τητα και επαγγελματισμ? ?χουμε χτ?σει μ?α σχ?ση εμπιστοσ?νη? ?λα αυτ? τα χρ?νια με του? πελ?τε? μα?.

Οι τιμ???ε?ναι ιδια?τερα προσιτ?? και τα ανταλλακτικ?, ?μεσα διαθ?σιμα.


Επικοινων?α
Επωνυμ?α:?Maxairasautoparts
Διε?θυνση: Τεγ?α? 12, 12133, Περιστ?ρι
Tηλ:?2105786244, 6987002273
E-mail: [email protected]
Website:?www.maxairasautoparts.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频