Με εξειδ?κευση στα Κορε?τικα ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 1474 αναγν?στε? - 20/12/2020

Η εταιρε?α Κορεατικ? βρ?σκεται στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν, των επισκευ?ν και του after sales service απ? το 1996 με σκοπ? την εισαγωγ?, εξαγωγ? και εμπορ?α γν?σιων και μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν Hyundai - Kia Motors καθ?? και after market προ??ντων.

 
 
Η ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ εμπορε?εται ανταλλακτικ? αυτοκιν?των HYUNDAI - DAEWOO - KIA MOTORS. Ε?ναι καταξιωμ?νη στον χ?ρο τη? κτ?ζοντα? σημαντικ? ?νομα στην αγορ?, δ?νοντα? ?μεγ?λη σημασ?α στην ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν στοχε?οντα? στο καλ?τερο δυνατ? αποτ?λεσμα. Και επειδ? οι αν?γκε? δεν σταματο?ν ποτ?, η εταιρ?α συνεχ?? εξελ?σσεται δ?νοντα? π?ντα το κ?τι παραπ?νω!

Παρακ?τω μπορε?τε να δε?τε ενδεικτικ? ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που διαθ?τουμε.
  • Κινητ?ρα?
  • Φρ?να
  • Αναρτ?σει?
  • Ηλεκτρικ?
  • Φανοποι?α
  • Δι?φορα
?
Η εταιρε?α διαθ?τει τρ?α σημε?α π?ληση?, ?να στην Λ. Αθην?ν, ?να στον Τα?ρο και ?να στον Πειραι? με σκοπ? την παροχ? ε?κολη? πρ?σβαση? σε ?λου? του πελ?τε? τη?. Επιπρ?σθετα ?χει ?να μεγ?λο αριθμ? συνεργατ?ν που εξασφαλ?ζουν την παροχ? υπηρεσι?ν και αγαθ?ν σε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?.?Μη διστ?σετε να ζητ?σετε προσφορ? για το ανταλλακτικ? που επιθυμε?τε, καθ?? το ?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? ε?ναι διαθ?σιμο αν? π?σα στιγμ? για την καλ?τερη και πιο κερδοφ?ρα εξυπηρ?τηση σα?.
?
Σκοπ?? τη??Κορεατικ???ε?ναι η απ?λυτη εξυπηρ?τηση του πελ?τη πριν και μετ? την π?ληση, διατηρ?ντα? παρ?λληλα μια προσωπικ? σχ?ση μαζ? του με στ?χο μια ποιοτικ? και διαρκ? συνεργασ?α.
?
?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α:?ΕΥΡΩΚΟΡΕΑΤΙΚΗ
Διε?θυνση: Λ. Αθην?ν 183 – 12242 Αιγ?λεω
Τηλ: 210 5980022, 210 5980707
Email: [email protected]
Website:?www.eurokoreatiki.gr
Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Καθημεριν?? 8πμ. με 4 μμ. Σ?ββατα 8πμ. με 2 μμ.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频