Μεγαλ?τερη και καλ?τερη

Διαβ?στηκε απ? 1018 αναγν?στε? - 20/9/2018

Εντυπωσ?ασε η παρουσ?α τη? Comline Auto Parts στη φετιν? εκδ?λωση Automechanika στην Φρανκφο?ρτη.

 
 
Η Comline Auto Parts (Comline) συμμετε?χε στη φετιν? εκδ?λωση Automechanika στην Φρανκφο?ρτη με υψηλ?? προσδοκ?ε? ?χοντα? σχεδι?σει και αναπτ?ξει το μεγαλ?τερο εκθεσιακ? τη? περ?πτερο μ?χρι σ?μερα. Η ανεξ?ρτητη βρετανικ? μ?ρκα με μεγ?λη ικανοπο?ηση ανακοιν?νει ?τι η Automechanika Frankfurt 2018 ξεπ?ρασε ακ?μη και τι? δικ?? τη? προσδοκ?ε? χαρ?ζοντ?? τη? την πιο επιτυχημ?νη συμμετοχ? σε ?κθεση στην ιστορ?α τη?.

Η ευρ?ω? διακεκριμ?νη εμπορικ? ?κθεση Automechanika τη? Φρανκφο?ρτη? φ?το? γι?ρτασε την 25η επ?τει? τη? και η Comline, μια μ?ρκα με τη δικ? τη? 25χρονη και κ?τι ιστορ?α, τ?μησε αυτ? την επ?τειο με ?να εκθεσιακ? περ?πτερο επιφ?νεια? 78m2. Με το διπλασιασμ? τη? επιφ?νεια? του περιπτ?ρου σε σχ?ση με το 2016, ο στ?χο? ?ταν η Comline να ε?ναι μεγαλ?τερη και καλ?τερη για το 2018 αντικατοπτρ?ζοντα? την αυξαν?μενη αξ?α του εμπορικο? τη? σ?ματο? εντ?? τη? ευρωπα?κ?? αγορ?? aftermarket.Ω? ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν στην Ευρ?πη, η Comline συν?χισε να επιδεικν?ει σταθερ? αν?πτυξη απ? τ?τε που παρουσι?στηκε στη Φρανκφο?ρτη το 2016. Η αν?πτυξη αυτ? επισφραγ?στηκε με μ?α συνεχ? σειρ? βραβε?ων και διακρ?σεων με πιο πρ?σφατη την κατ?ταξ? τη? στην λ?στα των Sunday Times HSBC International Track 200 για το 2018. Οδε?οντα? προ? την Automechanika Frankfurt 2018, η εταιρε?α στ?χευε να υπογραμμ?σει αυτ? τη συνεχ? επιτυχ?α δημιουργ?ντα? μια εκτεταμ?νη, εντυπωσιακ? παρουσ?αση που θα εντυπωσ?αζε του? διεθνε?? επισκ?πτε?.

Οι αξ?ε? τη? Comline επικεντρ?νονται στην ποι?τητα των προ??ντων και αυτ? υπογραμμ?στηκε απ? μια σειρ? ειδικ?ν κατασκευ?ν στο κ?ντρο του περιπτ?ρου, οι οπο?ε? επ?τρεψαν στου? επισκ?πτε? να εξερευν?σουν και να 2 κατανο?σουν το πλ?ρε? φ?σμα των προ??ντων που προσφ?ρονται. Ο Γενικ?? Διευθυντ?? Εξαγωγ?ν, κ. Harvinder Handa αναφ?ρει:
?Στην Comline, ε?μαστε πολ? περ?φανοι για την ποικιλ?α των προ?οντικ?ν μα? κατηγορι?ν και πιστε?ουμε ακρ?δαντα στην ποι?τητα και την αξ?α που ε?μαστε σε θ?ση να προσφ?ρουμε στου? πελ?τε? μα?. Με το διευρυμ?νο μα? περ?πτερο στην φετιν? Automechanika τη? Φρανκφο?ρτη?, μπορ?σαμε να δημιουργ?σουμε μια δυναμικ? βιτρ?να προ??ντων και να τον?σουμε πραγματικ? τα πλεονεκτ?ματα τη? γκ?μα? μα??.Η δυνατ?τητα συν?ντηση? με του? υφιστ?μενου? πελ?τε? τη? και σ?νδεση? με πιθανο?? ν?ου? πελ?τε? ε?ναι π?ντα σημαντικ? στην παρουσ?α τη? Comline στην Automechanika Frankfurt και το 2018 δεν αποτελε? εξα?ρεση. Το περ?πτερο σχεδι?στηκε για να ενσωματ?σει τ?σο ?ναν ανεπ?σημο χ?ρο υποδοχ??, ?σο και πιο επ?σημε? α?θουσε? συσκ?ψεων ?που εκπρ?σωποι τη? Comline υποδ?χτηκαν του? πελ?τε? και συνεργ?τε? σε ?λη την εκδ?λωση. Ο κ. Harvinder Handa σχολι?ζει:

??ταν εξαιρετικ? ευχ?ριστο να παρατηρο?με την εισρο? επισκεπτ?ν στο περ?πτερο τη? Comline απ? ?λη την Ευρ?πη αλλ? και τον υπ?λοιπο κ?σμο. Συναντ?σαμε γνωστ? πρ?σωπα, αλλ? υπ?ρξε και ?να? σημαντικ?? αριθμ?? συναρπαστικ?ν ν?ων πελατ?ν που ?χουν τη δυνατ?τητα να ενισχ?σουν περαιτ?ρω την ?δη εντυπωσιακ? μα? εξαγωγικ? δραστηρι?τητα?.

Καθ?? η Comline αποχαιρετ? την Automechanika Frankfurt 2018, επιβεβαι?νει την παρουσ?α τη? ω? ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του στην Ευρ?πη και εξασφαλ?ζει μια ν?α ?θηση για περαιτ?ρω αν?πτυξη τη? εταιρε?α?.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频