?ταν το πρ?βλημα των ανταλλακτικ?ν, βρ?σκει την λ?ση του!

16/8/2019

Η αναζ?τηση των σωστ?ν και ποιοτικ?ν ανταλλακτικ?ν μπορε? να αποτελε? σοβαρ? ?γχο? για του? ?λου? του? ιδιοκτ?τε? αυτοκιν?των, ?χι ?μω? και των ιδιοκτητ?ν Honda και Mitsubishi.

 
 
Η εταιρ?α Honda Πλατ?να? ιδρ?θηκε το 1979 και κ?ρια ασχολ?α τη? ?ταν η εισαγωγ? και δι?θεση στην ελληνικ? αγορ?, μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των Honda-Daf-Volvo. Λ?γα χρ?νια μετ?, κι αφο? μελ?τησαν τι? τ?σει? τη? αγορ??, οδηγ?θηκαν στην απ?φαση να εξειδικευτο?ν στα ανταλλακτικ? τη? Honda και τη? Mitsubishi. Με επιμον? και π?στη στο εγχε?ρημα του? κατ?φεραν σε μικρ? κι?λα? δι?στημα να δημιουργ?σουν το μεγαλ?τερο stock ανταλλακτικ?ν Honda σε ?λη την χ?ρα, με τι? αλλεπ?λληλε? εισαγωγ?? απ? την Ιαπων?α αλλ? και απ? δι?φορε? χ?ρε? τη? Ευρ?πη?.

Το 1994, αφο? πρ?τα ε?χαν εδραιωθε? και δικτυωθε? για τα καλ? με συνεργασ?ε? σε ?λη την χ?ρα, μεταφ?ρθηκαν στι? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? του? στο κ?ντρο τη? Αθ?να?. Εγκαταστ?σει? αξιοζ?λευτε? συνολικο? εμβαδο? 1000μ2.
Η συνεχ?? αναζ?τηση για προσφορ? καλ?τερων υπηρεσι?ν στο πελατολ?γιο του?, του? οδ?γησε το 1998 στην εισαγωγ? καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν, εν? το 2002 ξεκ?νησε και η εισαγωγ? και επ?νυμων βελτιωτικ?ν προ??ντων Honda, απ? του? πιο φημισμ?νου? βελτιωτικο?? ο?κου? στον κ?σμο (Spoon, Skunk2, Toda racing κ.α). Δεν σταμ?τησαν ?μω? εκε? την επ?κταση των δραστηριοτ?των του?, αφο? το 2010 ξεκ?νησε η δι?θεση των αναρτ?σεων BC Racing για ?λου? του? τ?που? των αυτοκιν?των, εν? 2 χρ?νια μετ? ξεκ?νησε και η επ?σημη συνεργασ?α ω? dealer ανταλλακτικ?ν με την Honda-Mitsubishi Ελλ?δο?.
Μ?σα απ? την τερ?στια εμπειρ?α αλλ? και τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια, ?χουν καταφ?ρει να βρ?σκονται στην κορυφ? των προτιμ?σεων ?λων των φ?λων των Ιαπωνικ?ν μοντ?λων, προσφ?ροντα? αξιοπιστ?α, υψηλ?? ποι?τητα? εξυπηρ?τηση και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.
?
Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Πλατ?να? Ανταλλακτικ?
Διε?θυνση: Πελαγων?α? 4, Βοτανικ??, Αθ?να 104 47
Τηλ: 210-3479907
Fax: 210-3422712
?ρε? λειτουργ?α?: Καθημεριν? 08:00 – 16:00
Site: www.platanas.gr
Email: [email protected]
?
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频