Ενημερ?σου για ?λα τα ε?δη ανταλλακτικ?ν που κυκλοφορο?ν στην αγορ?

Πριν επιλ?ξω καινο?ργια ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 1732 αναγν?στε? - 23/2/2017

Ποια ε?δη ανταλλακτικ?ν κυκλοφορο?ν στην αγορ?; Ποιε? οι διαφορ?? του? και ποιο σε συμφ?ρει καλ?τερα;

 
 
Ε?δη Ανταλλακτικ?ν
Υπ?ρχουν δι?φορα ε?δη καινο?ργιων ανταλλακτικ?ν που κυκλοφορο?ν στην αγορ?. Α? δο?με για λ?γο ποια ε?ναι αυτ? και ποιε? οι διαφορ?? του?.
  • Γν?σια ανταλλακτικ?. Πρ?κειται για τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιο?ν και οι ?διε? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? και μ?λιστα, φ?ρουν το σ?μα του? στη συσκευασ?α. Τα κατασκευ?ζουν οι κορυφα?οι κατασκευαστ??, με του? οπο?ου? συνεργ?ζονται οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε?.
  • Ανταλλακτικ? OEM. Ε?ναι ακριβ?? τα αυθεντικ? ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, ?πω? μαρτυρ? και το ?νομ? του? (ΟΕΜ: Original Equipment Manufacturers) και ε?ναι ακριβ?? τα ?δια με τα γν?σια, μ?νο που αλλ?ζει το σ?μα στι? συσκευασ?ε?, καθ?? αντ? για τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, ?χουν αυτ? του αρχικο? κατασκευαστ?.
  • Aftermarket ανταλλακτικ?. Τα ανταλλακτικ? αυτ? ε?ναι αντ?στοιχη? ποι?τητα? με τα γν?σια και τα OEM και μ?λιστα πιο φθην?, καθ?? κατασκευ?ζονται απ? επ?νυμε? εταιρε?ε? οι οπο?ε? ?μω? δεν συνεργ?ζονται ?μεσα με τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Επομ?νω?, θα πρ?πει π?ντα να γ?νεται και ?να? ?λεγχο? ?τι πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.
  • Aνταλλακτικ? ανακατασκευ?? (rebuild ? remanufactured). Ακ?μη και οι ?διε? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? μετασκευ?ζουν ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που ?χουν χρησιμοποιηθε?, λειτουργ?ντα? τα στη συν?χεια, σαν να ε?ναι καινο?ρια. Ε?ναι υποχρεωτικ? ?μω?, να αναφ?ρεται κ?τι τ?τοιο στην συσκευασ?α του?, ?στε να ε?ναι ξεκ?θαρο ?τι πρ?κειται για προ??ντα ανακατασκευ??.
Απ? τα παραπ?νω, καταλαβα?νουμε ?τι οι πιο ποιοτικ?? λ?σει? ε?ναι 2 πρ?τε?: Τα γν?σια ανταλλακτικ? και ανταλλακτικ? OEM. Αν λοιπ?ν ψ?χνουμε για το καλ?τερο ανταλλακτικ? τη? αγορ??, που θα ε?ναι και σ?μφωνο με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?, πρ?πει να στραφο?με σε αυτ?? τι? κατηγορ?ε?. Επειδ?, ?μω? πολλο??, αν ?χι ?λου? πλ?ον, μα? απασχολε? το θ?μα του χαμηλο? κ?στου?, μπορε? να στραφο?με στι? 2 τελευτα?ε? κατηγορ?ε?: Τα aftermarket ανταλλακτικ? και ανταλλακτικ? ανακατασκευ??.?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频