Ψ?χνει? ανταλλακτικ?; Το βρ?κε?.

Διαβ?στηκε απ? 2543 αναγν?στε? - 21/8/2019

Η MEGAPART προσφ?ρει μια μεγ?λη γκ?μα προ??ντων για το αυτοκ?νητο απ? προσεκτικ? επιλεγμ?νου? προμηθευτ??. Εισ?γει, αποθηκε?ει και διαν?μει ανταλλακτικ? για κ?θε τ?πο οχ?ματο?.

 
 
Η εταιρ?α ΜEGAPART AE δημιουργ?θηκε το 2006 απ? του? Θ?ο `Ακη και Ρ?δο Θε?δωρο, 2 επαγγελματ?ε? με μεγ?λη εμπειρ?α στο χ?ρο.

Σκοπ?? ?ταν να προσφ?ρουν γν?σια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των στη συσκευασ?α του πραγματικο? κατασκευαστ? του? σαν εναλλακτικ? και σαφ?? οικονομικ?τερη λ?ση απ? την αγορ? του λεγ?μενου γν?σιου ανταλλακτικο? που ε?ναι ακριβ?? το ?διο, συσκευασμ?νο στο κουτ? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?.

Ο πελ?τη? μη γνωρ?ζοντα? ?τι καμι? αυτοκινητοβιομηχαν?α δεν κατασκευ?ζει ανταλλακτικ? πληρ?νει πολλ? περισσ?τερα μ?νο για το διαφορετικ? κουτ?.

Στην αγορ? των ανταλλακτικ?ν ο πελ?τη? μπορε? να επιλ?ξει μεταξ? των κ?τωθι:

1?ΓΝΗΣΙΑ
Συσκευασμ?να στο κουτ? με τα σ?ματα του κατασκευαστ? του αυτοκιν?του και τα οπο?α θα πληρ?σει αρκετ? ακριβ?.
?
2?ΟΕΜ?????????????
Ε?ναι ακριβ?? τα ?δια ανταλλακτικ? συσκευασμ?να στο κουτ? του κατασκευαστ? του? αλλ? με σημαντικ? χαμηλ?τερη τιμ?.
?
3?ΕΠΩΝΥΜΑ AFTER MARKET
Κατασκευασμ?να απ? επ?νυμου? κατασκευαστ?? που ε?ναι και προμηθευτ?? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? και εγγυ?νται την ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν του?.
?
4?ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ
Ανταλλακτικ? με αμφ?βολε? προδιαγραφ??.
?
Η MEGAPART Α.Ε. αξιοποι?ντα? τη μεγ?λη εμπειρ?α των στελεχ?ν τη? προσφ?ρει στη αγορ? ανταλλακτικ? των κατηγορι?ν 2 & 3 συνδυ?ζοντα? υψηλ? ποι?τητα και συμφ?ρουσα τιμ?.
?
Οι κεντρικ?? αποθ?κε? και τα γραφε?α τη? MEGAPART βρ?σκονται στον Ασπρ?πυργο Αττικ??. Σε ?να χ?ρο 2500 τ.μ. υπ?ρχουν 15.000 κωδικο? και 200.000 τεμ?χια. `Ολα τα ε?δη ε?ναι πλ?ρω? μηχανογραφημ?να και αποθηκευμ?να με σ?στημα LOCATION. Οι παραγγελ?ε? των πελατ?ν απ? Αθ?να στ?λνονται με ιδι?κτητα βαν και εξυπηρετο?νται εντ?? τη? ?δια? ημ?ρα? εν? τη? επαρχ?α? την επ?μενη το πρω?. Τ?λο?, υπ?ρχει υποκατ?στημα και στη Θεσσαλον?κη.


Επικοινων?α
Αττικ?
Λεωφ?ρο? ΝΑΤΟ 100, Ασπρ?πυργο?
Αττικ?, 19300
E-mail: [email protected]
Τηλ?φωνο: 210 5584020
Site: www.megapart.gr

Θεσσαλον?κη
Καβ?λα? 3, Θεσσαλον?κη
54627
Τηλ?φωνο: 2310 525722

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频