Σημαντικ? συνεργασ?α για την Comline

Διαβ?στηκε απ? 1227 αναγν?στε? - 28/8/2018

Η Comline Auto Parts Ltd (Comline), κορυφα?ο? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των και λιπαντικ?ν, ανακο?νωσε την ?νταξ? τη? τη? ω? μ?λο? του βρετανικο? οργανισμο? Verification of Lubricant Specifications (VLS).

 
 
Η Comline Auto Parts Ltd (Comline), κορυφα?ο? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των και λιπαντικ?ν, ανακο?νωσε την ?νταξ? τη? ω? μ?λο? του βρετανικο? οργανισμο? Verification of Lubricant Specifications (VLS).

Ο VLS εργ?ζεται, σε συνεργασ?α με τι? βιομηχαν?ε?, του? εμπ?ρου? και τι? αρμ?διε? αρχ??, για να διασφαλ?σει την ορθ?τητα των δηλ?σεων ?σον αφορ? την ποι?τητα και τα πρ?τυπα των λιπαντικ?ν προ??ντων. Ο οργανισμ?? λειτουργε? ανεξ?ρτητα για να διερευν?σει του? ισχυρισμο?? συμμ?ρφωση? και απ?δοση? των λιπαντικ?ν προ??ντων (?πω? το πετρ?λαιο) και να πιστοποι?σει ?τι τα βιομηχανικ? πρ?τυπα διατηρο?νται στο Ηνωμ?νο Βασ?λειο.

Ω? ανεξ?ρτητο? βρεταν?? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των και λιπαντικ?ν για ?λε? τι? δημοφιλε?? ευρωπα?κ??, ιαπωνικ?? και κορεατικ?? εφαρμογ?? οχημ?των, η Comline ε?ναι αφοσιωμ?νη στη διατ?ρηση υψηλο? επιπ?δου ποι?τητα? σε ?λε? τι? κατηγορ?ε? προ??ντων τη? και η συμμετοχ? τη? στον VLS ?ρχεται για να υπογραμμ?σει τη δ?σμευση αυτ?.

Ο Γενικ?? Διευθυντ?? τη? Comline, κ. Miten Parikh, εξ?ρε την ιδι?τητα του μ?λου?, λ?γοντα?: ?Παρ? το γεγον?? ?τι η Comline ε?ναι μ?α σχετικ? ν?α εταιρε?α στην αγορ? πετρελα?ου και λιπαντικ?ν, ?χει εδραι?σει γρ?γορα μια ισχυρ? φ?μη σε αυτ? την κατηγορ?α προ??ντων προσφ?ροντα? υψηλ? ποι?τητα και γν?σια αξ?α. Η ?νταξ? μα? ω? μ?λο? του VLS προσθ?τει περαιτ?ρω αξιοπιστ?α στο εμπορικ? μα? σ?μα ?σον αφορ? στην κατηγορ?α των λιπαντικ?ν και πιστε?ουμε ακρ?δαντα στο ?θο? του VLS για την αν?δειξη τη? διαφ?νεια? στην αγορ? λιπαντικ?ν του Ηνωμ?νου Βασιλε?ου. Ανυπομονο?με να συνεργαστο?με μαζ? του? για την υποστ?ριξη αυτ?? τη? αποστολ???.

Ο Γραμματ?α? του VLS και ο Γενικ?? Διευθυντ?? τη? UKLA, κ. David Wright, πρ?σθεσε: "Ε?μαστε στην ευχ?ριστη θ?ση να καλωσορ?σουμε την Comline ω? ν?ο μ?λο? στην πρωτοβουλ?α του κλ?δου των λιπαντικ?ν για να εξασφαλ?σει τη διαφ?νεια στην αγορ? λιπαντικ?ν και να προστατε?σει και να εκπαιδε?σει του? τελικο?? χρ?στε?. Οι προμηθευτ?? ?πω? η Comline αποτελο?ν ζωτικ? μ?ρο? τη? αλυσ?δα? εφοδιασμο? στην αγορ? και προσβλ?πουμε στη συνεργασ?α μαζ? του?."

Η Comline ε?ναι ?να? απ? του? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του στην Ευρ?πη με προ??ντα ευρ?ω? αποδεκτ? σε περισσ?τερε? απ? 40 χ?ρε? παγκοσμ?ω?. Η αποδοχ? τη? ω? μ?λο? του VLS υπογραμμ?ζει την αναγν?ρισ? τη? στον τομ?α των λιπαντικ?ν και αποδεικν?ει την αμε?ωτη δ?σμευσ? τη? για ποι?τητα.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τον VLS, επισκεφτε?τε τη διε?θυνση www.ukla-vls.org.uk

Για την Comline

Η Comline ε?ναι ?να? απ? του? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενου? διανομε?? ανταλλακτικ?ν ιδιωτικ?? ετικ?τα?, για τα ευρωπα?κ?, ιαπωνικ? και κορεατικ? επιβατικ? αυτοκ?νητα και ελαφρ? φορτηγ?. Ιδρ?θηκε το 1991, με ?δρα το Luton, Ηνωμ?νο Βασ?λειο, και στεγ?ζεται σε εγκαταστ?σει? 13.000 m2. Τα προ??ντα που περιλαμβ?νονται στην γκ?μα τη? ε?ναι: Φ?λτρα, Δισκ?φρενα και Δισκ?πλακε? για αυτοκ?νητα και εμπορικ? οχ?ματα, Σετ Συμπλ?κτη, Σετ Μπιλιοφ?ροι, Αντλ?ε? νερο?, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε?, Υαλοκαθαριστ?ρε? και προ??ντα Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση?. Η Comline προμηθε?ει χονδρεμπ?ρου? και διανομε?? σε ολ?κληρη την ανεξ?ρτητη δευτερογεν? αγορ? (IAM). Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comline.uk.com

Για την Comline Hellas

H Comline Hellas ΑΕ απ? το 2006 αποτελε? την πρ?τη θυγατρικ? του αγγλικο? ομ?λου. Στο δι?στημα λειτουργ?α? τη?, το κ?ριο χαρακτηριστικ? τη? εταιρε?α? ε?ναι η υψηλ? ποι?τητα και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? των προ??ντων τη?. Με ?δρα την Αθ?να, σε εγκαταστ?σει? 4.000 m2 , η εταιρε?α ?χει δημιουργ?σει ?να δ?κτυο διανομ?? το οπο?ο καλ?πτει και εξυπηρετε? ολ?κληρη την Ελληνικ? αγορ?. Με τη μακροχρ?νια πορε?α στον τομ?α των ανταλλακτικ?ν και στην aftermarket αγορ?, και με την υποστ?ριξη τη? μητρικ?? εταιρε?α?, το εμπορικ? σ?μα τη? Comline στην Ελλ?δα αλλ? και συν?μα στην Αγγλ?α και την Ευρωπα?κ? ?νωση γ?νεται ολο?να και πιο δυνατ?. Η Comline Hellas διαθ?τει ?λη την γκ?μα προ??ντων τη? μητρικ?? εταιρε?α?.
Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση: www.comlinehellas.gr ? επικοινων?στε στο 210 34 74 607.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频