Στην καρδι? των ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 1129 αναγν?στε? - 24/12/2020

Μ?σα στην αγορ? και εκε? που χτυπ?ει ο παλμ?? τη? πρωτε?ουσα?, εκε? θα βρε?τε και τα καλ?τερα ανταλλακτικ?. Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Ανδρ?α? διαθ?τει ανταλλακτικ? για κ?θε ?χημα.

 
 
Η απ?ντηση στην κρ?ση και στο ?γχο? του ψαξ?ματο? εν?? καλο? ανταλλακτικο?, ε?ναι η σωστ? επιλογ? καταστ?ματο?. Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Ανδρε???βρ?σκεται στο χ?ρο απο το 1979 και διαθ?τει μ?α τερ?στια γκ?μα με εγγυημ?να ανταλλακτικ?.

Ε?τε ψ?χνετε ανταλλακτικ? μηχανικ?, ε?τε ηλεκτρικ?, ε?τε ακ?μη και φανοποιε?α?, εδ? θα κ?νετε την καλ?τερη αγορ?. Στη Ν?α Ιων?α, ?μπειρο προσωπικ? με ειδικ?? γν?σει? για κ?θε ε?δου? ανταλλακτικ? αναμ?νει να σα? βοηθ?σει, να σα? λ?σει οποιαδ?ποτε απορ?α και να σα? παροτρ?νει για την καλ?τερη αγορ?.

Ζητ?στε και προμηθευτε?τε ?ποια ανταλλακτικ? εσε?? επιθυμε?τε και προτιμ?τε. Διαλ?ξτε αν?μεσα σε:
?
  • Ανταλλακτικ? OEM: Αισθητ? πιο προσιτ? απ? τα ανταλλακτικ? των αντιπροσωπει?ν, φ?ρουν στη συσκευασ?α το σ?μα του κατασκευαστ?. Π?ραν αυτ?? τη? διαφορ??, ε?ναι ακριβ?? τα ?δια ανταλλακτικ? με τα γν?σια. Προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? που προμηθε?ουν τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε? κατ? την κατασκευ? του αυτοκιν?του, εξου και η ονομασ?α του?, Original Equipment Manufacturer.?
  • Aftermarket ανταλλακτικ?: Κατ? περ?πτωση γνωστ? και ω? ιμιτασι?ν. Σε αυτ? την περ?πτωση τα ανταλλακτικ? προ?ρχονται απ? ανεξ?ρτητε? εταιρε?ε? που δεν διατηρο?ν συμβ?λαια προμ?θεια? με τη συγκεκριμ?νη εταιρε?α για το συγκεκριμ?νο μοντ?λο. Η ποι?τητ? του? κυμα?νεται αν?λογα με τη χ?ρα προ?λευση? και τι? προδιαγραφ?? κατασκευ?? του?, που φυσικ? θα πρ?πει να ε?ναι εφ?μιλε? με τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? για να τα προτιμ?σουμε. Συν?θω? τα μηχανικ? μ?ρη ε?ναι ισ?ξια? ποι?τητα?, εν? κατ? περ?πτωση σε ανταλλακτικ? φανοποιε?α? μπορε? να ?χουν μικρ?τερο π?χο? για να κρατ?σουν το κ?στο? του? χαμηλ?. Θα πρ?πει β?βαια π?ντα να γ?νεται ?λεγχο? πω? πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.?
  • Γν?σια ανταλλακτικ? αντιπροσωπε?α?: Διαθ?τουν?την πιστοπο?ηση του εργοστασ?ου?για την καταλληλ?τητα του? και διακρ?νονται για την?αξιοπιστ?α του?, εν? συνοδε?ονται και απ? εγγ?ηση.??
?
Η επιχε?ρηση Σπηλι?δη? Ανδρ?α? στη Ν?α Ιων?α, ε?ναι η πρ?τη επιλογ? ?σων θ?λουν ανταλλακτικ? ?ριστη? ποι?τητα? και προσιτ?? τιμ??.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Σπηλι?δη? Ανδρ?α?
Διε?θυνση: Μιλτι?δου 22, Ν?α Ιων?α, 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2102756821, 2102793855
Email : [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频