Θε? ανταλλακτικ?; ?τσι δεν θα πιαστε?? κορ?ιδο

Διαβ?στηκε απ? 7402 αναγν?στε? - 8/8/2018

Μ?θε τ?ρα τι πα?ζει με τα ανταλλακτικ? γιατ? θα σου χρειαστε? σ?γουρα.

 
 
Δεν ε?ναι μ?νο η φυσικ? φθορ? ο εχθρ?? του οχ?ματ?? μα? αλλ? και ?να απλ? χτ?πημα ? τρακ?ρισμα. ?να απλ? χτ?πημα που δεδομ?νου των οικονομικ?ν συνθηκ?ν οδηγε? πολλο?? απ? εμ??: α) να το παραβλ?ψουμε μ?χρι να φθ?σει στο μη παρ?κει (με κ?νδυνο για την ασφ?λεια μα? αλλ? και για την τσ?πη μα? καθ?? το μικρ? πρ?βλημα του σ?μερα η δραχμοβ?ρα περ?πτωση του α?ριο), β) να το αντιμετωπ?σουμε πρ?χειρα (μα φθην?). Το δ?λημμα ε?ναι να π?ρω μεταχειρισμ?νο ? καινο?ργιο και αν π?ρω καινο?ργιο, ξ?ρω τι καινο?ργιο; Η επιλογ? εν?? καινο?ργιου ανταλλακτικο? οπωσδ?ποτε εγγυ?ται την ομαλ? λειτουργ?α του καθ?? ε?ναι του ?κουτιο??. Ωστ?σο μη νομ?ζει? ?τι η επιλογ? ε?ναι μια απλ? διαδικασ?α καθ?τι απαιτε? και κ?ποιε? στοιχει?δει? γν?σει? ?στε να π?ρει? αυτ? που πρ?πει στην καλ?τερη δυνατ? τιμ?. Μη σκα?, θα σου δ?σουμε εμε?? μια πλ?ρη εικ?να για να μη χαθε?? στο ψ?ξιμο.
?
Δεν ε?ναι ?λα τα καινο?ρια ανταλλακτικ? ?δια. ?χουν διαφορ?? και μ?λιστα μεγ?λε?.
Σε πρ?τη φ?ση, τα καινο?ρια ανταλλακτικ? χωρ?ζονται σε τρει? μεγ?λε? κατηγορ?ε? που ε?ναι οι παρακ?τω.
1. OES (Original Equipment Service) ?ταν μια αυτοκινητοβιομηχαν?α συναρμολογε? το αυτοκ?νητο που θα πα? κ?ποια στιγμ? να αγορ?σει? χρησιμοποιε? τα λεγ?μενα εξαρτ?ματα πρ?τη? τοποθ?τηση?. Τα ανταλλακτικ? αυτ?, ?πω? για παρ?δειγμα το μπουζ?, θα τα βρει? απ? το επ?σημο δ?κτυο διανομ?ων και των επισκευαστ?ν αυτοκιν?των. Πρ?κειται για γν?σια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που κατασκευ?ζονται απ? κορυφα?ου? κατασκευαστ?? με του? οπο?ου? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?χουν συμβ?λαια οπ?τε ε?ναι υψηλ?? ποι?τητα?. Πωλο?νται σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?.
?
2. OEM (Original Equipment Manufacturers) Πρ?κειται για τα ?δια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των με τα γν?σια, τα οπο?α προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? ανταλλακτικ?ν που προμηθε?ουν με ανταλλακτικ? αυτοκιν?των πρ?τη? τοποθ?τηση? τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Η ουσιαστικ? διαφορ? ε?ναι ?τι αυτ? πωλο?νται στι? συσκευασ?ε? του κατασκευαστ? του? και ?χι σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? κ?θε αυτοκινητοβιομηχαν?α?. ?τσι η συσκευασ?α με το καινο?ργιο μπουζ? σου δεν θα φ?ρει το λογ?τυπο τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? (π.χ. Audi) αλλ? αυτ? του κατασκευαστ? (π.χ. PHILIPS, NGK, PHILIPS, SKF) η ποι?τητα, ?μω?, δεν αλλ?ζει ουσιαστικ?. ?πω? και τα OES, τα ΟΕΜ προσδ?δουν μια αξιοπιστ?α λ?γω brand name.
?
3. Τα ΙΑΜ (Independent After Market ? Aftermarket δηλ. ανεξ?ρτητη ? ελε?θερη αγορ?) ε?ναι ?δια με τα OEM και OES με τη διαφορ? ?τι αυτ? τα προμηθε?εσαι απ? οπουδ?ποτε αλλο? εκτ?? τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? που π?ρε? το αμ?ξι σου ? του? κατασκευαστ? του?. ?τσι ονομ?ζουμε aftermarket τα ανταλλακτικ? που αγ?ρασε? απ? το internet ? απ? ?να ανεξ?ρτητο εισαγωγ?α. Αποτελο?ν σ?γουρα μια πιο οικονομικ? λ?ση, μ?νο ?χουμε αυξημ?νη λ?γο την προσοχ? μα? ?στε να πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του αυτοκιν?του μα?. Μια μικρ? προσοχ? ?μω? εδ? για να μην μπερδευτε?τε. Υπ?ρχουν OES aftermarket και OEM aftermarket ανταλλακτικ?. Δηλαδ? αν αγορ?σουμε πρ?τη? τοποθ?τηση? ανταλλακτικ? μπουζ? απ? το internet και ?χι απ? μια αντιπροσωπε?α με τη βο?λα τη? μ?ρκα? του αυτοκιν?του μα? τ?τε λ?με ?τι ψων?σαμε aftermarket. Μια τελευτα?α υποδια?ρεση των aftermarket ε?ναι τα λεγ?μενα εφ?μιλλη? ποι?τητα? (Matching Quality). Αυτ? κατασκευ?ζονται με ?διε? ποιοτικ?? προδιαγραφ?? με τα ΟΕM και διατ?θενται απ? προμηθευτ?? πρ?του εξοπλισμο? ? απ? προμηθευτ?? aftermarket. Ε?ν ε?σαι σ?γουρο? για την προ?λευσ? του? τ?τε συμφ?ρει οικονομικ? για να τα εγκαταστ?σει?.
?
`Οταν π?ρει? ανταλλακτικ? πρ?σεχε να ε?ναι εξ` ?σου ποιοτικ? με τα αρχικ?, να τα π?ρει? απ? επ?νυμα καταστ?ματα και να ?χουν εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?.
Υπ?ρχουν, ?μω?, κ?ποια σημε?α που πρ?πει να προσ?ξει?.
?
1. Να επιμ?νει? σε ανταλλακτικ? ?δια? η εφ?μιλλη? ποι?τητα? με αυτ? που ε?χε το αυτοκ?νητο σου αρχικ?. Ταιρι?ζουν και κουμπ?νουν καλ?τερα.
?
2. Να τα προμηθε?εσαι απ? επ?νυμο κατ?στημα ανταλλακτικ?ν τη? περιοχ?? σου να ε?ναι εξειδικευμ?νο για να καλ?ψει τεχνικ? και σωστ? την αν?γκη σου. Να το εμπιστε?εσαι (δ?νει εγγ?ηση, ?χει? ακο?σει καλ? λ?για, ε?ναι ?εκε??;)
?
3. Να ζητ?? τα ανταλλακτικ? σου να καλ?πτονται απ? εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?.
?
Μια πληροφορ?α που οι περισσ?τεροι δε γνωρ?ζουν ε?ναι ?τι η Ε.Ε. αποσκοπ?ντα? στην προστασ?α των καταναλωτ?ν και στην εν?σχυση του ανταγωνισμο? στην αγορ? αυτοκιν?του εν?σχυσε προηγο?μενο κανονισμ? με την οδηγ?α 461/2010. Η συγκεκριμ?νη ορ?ζει ρητ? ?τι η επισκευ? εν?? αυτοκιν?του σε ?να ελε?θερο συνεργε?ο δεν ακυρ?νει την εγγ?ηση που παρ?χεται απ? τον κατασκευαστ? του οχ?ματο?, εφ?σον το συνεργε?ο ?χει επισκευ?σει το αυτοκ?νητο σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? τη? κατασκευ?στρια? εταιρε?α? του οχ?ματο? και ?χει χρησιμοποι?σει ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? ? εφ?μιλλη? ποι?τητα?. Η οδηγ?α λ?γει στι? 31 Μα?ου του 2023.
?
Τα ανταλλακτικ? ?πω? ε?ναι φυσικ? δεν ?χουν ?λα την ?δια τιμ? αλλ? οι τιμ?? διαμορφ?νονται με β?ση την:
- Παλαι?τητα του μοντ?λου και την
- Μ?ρκα του αυτοκιν?του (ενδεικτικ? ?τσιμπημ?να? στην τιμ?, θεωρο?νται τα ανταλλακτικ? Ford, Opel, BMW, μ?τρια στην τιμ? τη? Volkswagen, Seat, Audi, και σχετικ? φθην? τα ιταλικ?, Fiat και Alfa Romeo.
- Στα μεταχειρισμ?να γενικ? δεν υπ?ρχουν μεγ?λε? διαφορ?? σε σχ?ση με τα 2 πιο π?νω κριτ?ρια.
?
Σ?μερα ?λοι μα? προσπαθο?με να κ?ψουμε ?ξοδα απ? παντο? και φυσικ? και απ? το αυτοκ?νητο. ?τσι πολλο? καταφε?γουν στην λ?ση των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν. Μια λ?ση που προσφ?ρει αξι?πιστε? και οικονομικ?? εναλλακτικ?? σε πολλ?? περιπτ?σει?. Κ?ποιοι επιλ?γουν ακ?μα και ανταλλακτικ? ανακατασκευ??? ? rebuild ? remanufactured αγγλιστ?. Πρ?κειται για χρησιμοποιημ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?των τα οπο?α ?χουν υποστε? ανακατασκευ? και λειτουργο?ν σαν να ε?ναι καινο?ρια. Εδ? συνιστο?με απαρα?τητα, να διασφαλιστε? η ?παρξη εγγ?ηση? καλ?? λειτουργ?α?.
?
Οκ τα ?χοντρ?? ανταλλακτικ? π?ρ` τα μεταχειρισμ?να αλλ? ?χι και τα αναλ?σιμα.
Σ?μφωνα με δηλ?σει? ανθρ?πων του κλ?δου ?για τον κ?σμο πρ?τη επιλογ? ε?ναι τα μεταχειρισμ?να, μετ? ε?ναι τα aftermarket? και τελευτα?α ?ρχονται τα καινο?ργια?. Αυτ? η ιερ?ρχηση των καταναλωτ?ν? εξηγε?ται απ? το γεγον?? ?τι ειδικ? τα ?χοντρ?? ανταλλακτικ?, δηλαδ? τα μηχανικ? μ?ρη, μπορε?? να τα βρει? ?ω? και 80% πιο φθην? απ? τα καινο?ργια. Π?ντω? αν ε?ναι να επιλ?ξει? μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?, καλ? ε?ναι να το κ?νει? για ανταλλακτικ? που ?χουν μεγ?λο κ?στο? αν τα επ?λεγε? ω? καινο?ργια.
?
Πολλο? ?χουν μπει στον πειρασμ? να αγορ?σουν μεταχειρισμ?να ακ?μα και τακ?κια θ?λοντα? να γλιτ?σουν ?στω λ?γα ευρ?. Ωστ?σο, οι καλο? επαγγελματ?ε? τη? αγορ?? των μεταχειρισμ?νων ανταλλακτικ?ν, ?χι μ?νο δεν το συνιστο?ν αλλ? σα? αποτρ?πουν κι?λα? απ? μ?α τ?τοια ΜΗ ασφαλ? επιλογ?.
?
Οι επαγγελματ?ε? τη? αγορ?? ενημερ?νουν του? καταναλωτ?? ?τι ?τα αναλ?σιμα ανταλλακτικ? δεν τα αγορ?ζουμε ποτ? μεταχειρισμ?να αλλ? π?ντα καινο?ρια τ?σο για λ?γου? ασφ?λεια? ?σο και για λ?γου? οικονομ?α? (π.χ. θα φθαρο?ν πολ? γρ?γορα και θα ξαναπληρ?νετε)?. Ω? αναλ?σιμα θεωρο?νται τα:
- Τακ?κια
- Μπουζ?
- Φ?λτρα (λαδιο?, α?ρο?, βενζ?νη?)
- Δ?σκο? - Πλατ?
- Ρουλεμ?ν
?
Αν σου πει ο ειδικ?? ?θα ταιρι?ξει? ? ?θα στο κουμπ?σω εγ?? κ?ψε λ?σπη που λ?με. Το ανταλλακτικ? πρ?πει να πληρο? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? και να ?χει το? ?διο νο?μερο
Πρ?πει οπωσδ?ποτε να ζητ?? εγγ?ηση
Το ανταλλακτικ? πρ?πει να ε?ναι σωστ? συντηρημ?νο αλλ? και προφυλαγμ?νο. Για παρ?δειγμα αν ε?ναι εκτεθειμ?νο ?ξω μπορε? οι καιρικ?? συνθ?κε? να το αλλοι?σουν και να το καταστρ?ψουν.
?
Μπορε?? να αγορ?σει? ανταλλακτικ? απ? το ?ντερνετ πιο φτην?, πιο γρ?γορα και πιο ξεκο?ραστα.
Με το ποντ?κι του Η/Υ σου μπορε? πραγματικ? να εντοπ?σει? και να αγορ?σει? το ανταλλακτικ? που σου κ?νει. Αρκε? β?βαια να προσ?ξει? κ?ποιε? βασικ?? παραμ?τρου? ?πω? ισχ?ει ?λλωστε και με ?λε? τι? αγορ?? μα? στο ?ντερνετ. ?χουν και λ?με:
?
1. Για να διασφαλ?σει? τα προσωπικ? σου στοιχε?α (τηλ?φωνο, διε?θυνση κ.ο.κ) πληρ?νει? με paypal, ? με προπληρωμ?νη κ?ρτα, και φυσικ? με αντικαταβολ?.
2. ?σο πιο γνωστ? το ηλεκτρονικ? κατ?στημα τ?σο το καλ?τερο δι?τι θα εφαρμ?ζει περισσ?τερε? παραμ?τρου? ασφαλε?α?.
3. Και επειδ? οι ιο? δεν υπ?ρχουν μ?νο στα site με πονηρ? περιεχ?μενο φ?τεψε στον υπολογιστ? σου και ?να καλ? πρ?γραμμα anti-virus ? πρ?γραμμα Ιnternet security για τυχ?ν εισβολ?? κακ?βουλου λογισμικο?.
4. Πρ?σεξε να κλικ?ρει? τα προ??ντα που χρει?ζεσαι και να μην κ?νει? κ?ποιο λ?θο? ?στε να μην βρεθε?? ?κπληκτο? ?ταν σου αποσταλε? ?να ?σχετο προ??ν λ?γω κ?ποιου δικο? σου λ?θου? κατ? την διαδικασ?α παραγγελ?α?. Πολλ? e-shops δεν κ?νουν επιστροφ?? σε τ?τοιε? περιπτ?σει? και ε?ναι κρ?μα να χ?σει? χρ?νο και χρ?μα απ? μια απροσεξ?α.
5. Πριν το τελικ? κλικ τη? παραγγελ?α? ?να τηλεφ?νημα στο κατ?στημα για να λ?σετε οποιαδ?ποτε απορ?α σα? ε?ναι π?ντα μια καλ? συμπληρωματικ? εν?ργεια.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频