Τι να προσ?ξω

Διαβ?στηκε απ? 1471 αναγν?στε? - 24/3/2017

Εφ?σον ?χουμε π?ρει την απ?φαση να στραφο?με στη λ?ση, δηλαδ? στην αγορ?, εν?? ΟΕΜ ανταλλακτικο?, θα πρ?πει να προσ?ξουμε κ?ποια πρ?γματα, ?στε να μη βρεθο?με εκτεθειμ?νοι, απ? ?να λ?θο? ? μια απροσεξ?α.

 
 
Πρ?τιστο? θα πρ?πει να κοιτ?ξουμε προσεκτικ? τη συσκευασ?α και να σιγουρ?ψουμε, ?τι φ?ρει π?νω τη? το εμπορικ? σ?μα τη? εταιρε?α? απ? τη οπο?α θ?λουμε να αγορ?σουμε το ανταλλακτικ?.

?πειτα να π?ρουμε τη διαβεβα?ωση για την ?παρξη εγγ?ηση? του προ??ντο? που αγορ?ζουμε. Σε αντ?θετη περ?πτωση μην προχωρ?σουμε στην αγορ?, καθ?? τα ΟΕΜ ανταλλακτικ? πρ?πει να συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?.

Τ?λο? σημαντικ? ρ?λο πα?ζει η σωστ? τοποθ?τηση. ?πω? ε?κολα γ?νεται κατανοητ? μια λ?θο? τοποθ?τηση, εκτ?? απ? κακ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του, μπορε? να επιφ?ρει και βλ?βη στο ανταλλακτικ?.

Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα ?ταν θα προσπαθ?σουμε να τοποθετ?σουμε εκ ν?ου το ανταλλακτικ?, να ?χει υποστε? τ?τοια ζημ?α, που δεν θα μα? επιτρ?πει τη σωστ? εφαρμογ? του και το συγκεκριμ?νο εξ?ρτημα θα καταλ?ξει εντελ?? ?χρηστο.??

Τι πρ?πει να ξ?ρω

Γιατ? να π?ρω ΟΕΜ???????? ?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频