Για ?λα τα ανταλλακτικ? υπ?ρχουν συγκεκριμ?νε? προδιαγραφ?? απ? τον κατασκευαστ?

Τι πρ?πει να ξ?ρω για τα καινο?ργια ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 1390 αναγν?στε? - 23/2/2017

Π?? σχετ?ζεται η ασφ?λεια του αυτοκιν?του με την επιλογ? σωστ?ν ανταλλακτικ?ν; Με ποιο τρ?πο μπορε?? να εξοικονομ?σει? χρ?ματα; Μ?θε π?? τα ανταλλακτικ? μπορο?ν να γ?νουν μια καλ? επ?νδυση για το μ?λλον.

 
 
Ασφ?λεια και Οικονομ?α
Σ?μφωνα με του? επαγγελματ?ε? τη? αγορ?? τα ανταλλακτικ? που πουλ?νε περισσ?τερο ε?ναι τα αναλ?σιμα, ?πω? τα φ?λτρα, τα τακ?κια, τα αμορτισ?ρ, τα ελαστικ?, οι δισκ?πλακε?, τα σετ αμπραγι?ζ και τα συναφ?. Τα ανταλλακτικ? δηλαδ? για μ?ρη του αυτοκιν?του με περιορισμ?νο χρ?νο ζω??, τα οπο?α φθε?ρονται περισσ?τερο κατ? την οδ?γηση, αλλ? και απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? και το χρ?νο. Αυτ? που πρ?πει να υπολογ?σει κανε?? ε?ναι ?τι η σωστ? επιλογ? ανταλλακτικ?ν ε?ναι σημαντικ? για την ασφ?λει? μα?. Φανταστε?τε για παρ?δειγμα ?να αυτοκ?νητο με ελαστικ?, φρ?να και αμορτισ?ρ κακ?? ποι?τητα?. Π?νω απ? ?λα, λοιπ?ν, καλ? ανταλλακτικ? σημα?νει περισσ?τερη ασφ?λεια. Εκτ?? απ? την ασφ?λεια, ?μω?, ?χουμε και οικονομικ? ?φελο? καθ?? η χρ?ση καινο?ργιων και ποιοτικ?ν ανταλλακτικ?ν αυξ?νει την μεταπωλητικ? αξ?α του αυτοκιν?του.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频