Το πληρ?στερο e-shop για επαγγελματικ? και αγροτικ? οχ?ματα

Διαβ?στηκε απ? 2144 αναγν?στε? - 22/6/2017

Ηλεκτρονικ? κατ?στημα με τη μεγαλ?τερη ποικιλ?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των

 
 
Η?gaparts.gr?σα? καλωσορ?ζει στο ν?ο τη? ηλεκτρονικ? κατ?στημα, στο οπο?ο θα βρε?τε ανταλλακτικ? αυτοκιν?των για επαγγελματικ? και αγροτικ? οχ?ματα.

Απ? τον Ιο?λιο του 2012 αποτελε? πλ?ον το πληρ?στερο ηλεκτρονικ? κατ?στημα με την μεγαλ?τερη ποικιλ?α μηχανικ?ν μερ?ν για αγροτικ? οχ?ματα 4WD?και 2WD.

Με περισσ?τερα απ? 1.000 εξαρτ?ματα αυτοκιν?των απ? αντιπρ?σωπου? ανταλλακτικ?ν αλλ? και π?νω απ? 500 ε?δη εισαγωγ??, προσφ?ρει πλ?ον στου? πελ?τε? τη? την δυνατ?τητα να ?χουν ?μεση πρ?σβαση κ?θε στιγμ? σε προ??ντα για το επαγγελματικ? του? ?χημα.?

Η συνεχ?? προσπ?θεια των συνεργατ?ν τη? για ανακ?λυψη εταιρι?ν με προ??ντα ?ριστη? ποι?τητα? και χαμηλ?τερου κ?στου?, εξ?ψωσε ω? πρ?τη πανελλαδικ? την gaparts.gr ω? το νο?μερο ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα ανταλλακτικ?ν.

Παρ?χονται ειδικ?? τιμ?? σε εμπ?ρου? και συνεργε?α με δωρε?ν τα ?ξοδα μεταφορ??.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Γιαννακ?δη? Α. & Σια Ο.Ε
Τηλ: 2461045772 / 45488
Περιοχ?: Κοζ?νη
Website:?http://www.gaparts.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频