Το πληρ?στερο και πιο ε?χρηστο e-shop απ? την Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου

Διαβ?στηκε απ? 2940 αναγν?στε? - 9/8/2017

Περιηγηθε?τε στο πληρ?στερο e-shop και βρε?τε ε?κολα και με λ?γα κλικ αυτ? που ψ?χνετε. Ανακαλ?ψτε καθημεριν? ν?ε? προσφορ?? και βγε?τε κερδισμ?νοι

 
 
Π?νω απ? 30 χρ?νια η εταιρ?α Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου, ασχολε?ται και πρωταγωνιστε?? στην εισαγωγ? και δι?θεση ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των.

Θ?λοντα? να προλ?βει τι? αν?γκε? του κ?σμου δημιο?ργησε ?να πληρ?στατο και κυρ?ω? ε?χρηστο ηλεκτρονικ? κατ?στημα. Απ? τον υπολογιστ? σα? μπορε?τε να βρε?τε αυτ? που θα ψ?χνατε επ? ?ρε? στου? δρ?μου?. Μη ταλαιπωρ?στε λοιπ?ν ?δικα και κυρ?ω? μη χ?νετε χρ?μα.
?
Εμπιστευθε?τε το ?ρτια εκπαιδευμ?νο προσωπικ? και τη σωστ? χρ?ση επων?μων ανταλλακτικ?ν και γ?νεται ?να ακ?μη ευχαριστημ?νο μ?λο? τη? επιτυχημ?νη? πορε?α? τη? Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου.
?
?
Το ε?ρο? των ανταλλακτικ?ν που προσφ?ρει η εταιρ?α αφορ?:
  • ε?δη φανοποι?α?,
  • μηχανικ? μ?ρη
  • ηλεκτρικ? μ?ρη
  • λιπαντικ?
  • χημικ? συντ?ρηση? και περιπο?ηση?
  • μπαταρ?ε?
??
Το ν?ο διαδικτυακ? www.enef.gr κατ?στημα ε?ναι ?λο το 24ωρο στην δι?θεσ? σα? για ?μεση αναζ?τηση προι?ντων και σ?γκριση τιμ?ν εν? για του? επαγγελματ?ε? του χ?ρου ισχ?ει και ?κατ?λογο? Β2Β χονδρικ??.
?
Περιηγηθε?τε στην εν?τητα Ειδικ?? κατηγορ?ε?-Προσφορ?? και επιλ?ξτε το προ??ν σε ειδικ? τιμ? μ?νο απ? την Auto Parts Ιω?ννη? Καραμ?νογλου.
?
?
Η δι?θεση των προ??ντων γ?νεται σε ?λη την Ελλ?δα και ?χι μ?νο. Προσωπικ? εκπαιδευμ?νο και με τη χρ?ση τελευτα?α? λ?ξη? εξοπλισμο?, ε?ναι ?τοιμο να δ?σει
την καλ?τερη λ?ση σε σχ?ση ποι?τητα? και τιμ?? στο πρ?βλημ? σα?.
?
Ορισμ?νοι επ?νυμοι ο?κοι ανταλλακτικ?ν και λιπαντικ?ν που συνεργ?ζεται η εταιρ?α Καραμ?νογλου ε?ναι οι BOSCH, VALEO, BILSTEIN, TEXTAR,REMSA, ZIMMERMANN, KAYBA, SACHS, VDO, NSK,FAG. Με τη λ?στα να μεγαλ?νει κατ? πολ?.
?
Επικοινων?α:?
Διε?θυνση: Δ.Μητροπο?λου 41 & Κωνσταντινουπ?λεω?- Θεσσαλον?κη
Τηλ?φωνο.: 2310 216670 & 2310 218840
FAX: 2310 851882
Site: www.enef.gr
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频