37 χρ?νια εμπειρ?α στο χ?ρο ελαστικ?ν

29/10/2018

 
 
Ε?ν θ?λετε και εσε?? την καλ?τερη ποι?τητα στην καλ?τερη τιμ?, μην περιμ?νετε ?λλο. Τα 37 χρ?νια παρουσ?α? και εμπειρ?α? τη? Μ?μμο?? Μ&Κ Ο.Ε. μπορο?ν να σα? τα εξασφαλ?σουν ?λα. Οτιδ?ποτε γ?ρω απ? ελαστικ?, ζ?ντε? και αναρτ?σει?, ε?ναι μ?α ευχ?ριστη πρ?κληση, για μ?α απ? τι? πιο παλι?? εταιρ?ε? τη? χ?ρα?. Η ποικιλ?α των ελαστικ?ν περιλαμβ?νει τι? καλ?τερε? και μ?νο εταιρ?ε? ?πω?:
  • Bridgestone
  • Continental
  • Pirelli
  • Dayton
  • Firestone
  • Viking
Εν?, μεγ?λη ποικιλ?α θα βρε?τε και σε αγωνιστικ? ελαστικ?.
Ε?στε λ?τρη? τη? ζ?ντα?; Θ?λετε να αναβαθμ?σετε το αυτοκ?νητο σα? ? απλ? να επισκευ?σετε ακ?μα και να β?ψετε τι? ζ?ντε? του αυτοκιν?του σα?; Εταιρ?ε? ?πω? Borbet, Dynamics, Japan Racing και Keskin αποτελο?ν το μενο? τη? επιχε?ρηση?. Με τα κατ?λληλα εργαλε?α και φυσικ? την σωστ? τεχνογνωσ?α οι παλι?? σα? ζ?ντε? θα λ?μπουν σαν την πρ?τη μ?ρα.

Εκτ?? απ? ελαστικ? και ζ?ντε? οι υπηρεσ?ε? τη? επιχε?ρηση? περιλαμβ?νουν ευθυγρ?μμιση, ζυγοστ?θμιση και ?ζωτο.

2 καταστ?ματα:
  • Αγ. Κωνσταντ?νου 23 Μαρο?σι Τηλ: 210 80 69 440
  • Λεωφ. Σχηματαρ?ου – Δ?λεσι Βοιωτ?α? Τηλ: 22620 35551
SITE: www.kmemmos.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频