Αλλ?ζει? ελαστικ?; Τοποθ?τηση και ζυγοστ?θμιση δ?ρο

Διαβ?στηκε απ? 1284 αναγν?στε? - 17/8/2019

Ο κ?σμο? του ελαστικο?, πιο προσιτ?? και εγγυημ?νο? απ? ποτ?. Η εταιρ?α Ι.Α. Περδικο?ρη πρωταγωνιστε? απ? το 1968 με ?ναν μοναδικ? στ?χο. Την ασφ?λεια σα? με το καλ?τερο Deal.

 
 
Ε?ν αν?κετε και εσε?? στου? νικητ??, απευθυνθε?τε στου? καλ?τερου? και θα ?χετε το καλ?τερο Deal. Διαλ?ξτε αν?μεσα στη μεγαλ?τερη γκ?μα ελαστικ?ν στην αγορ? και κερδ?στε εντελ?? δωρε?ν την τοποθ?τηση μα και την ζυγοστ?θμιση. Ρωτ?στε το ?μπειρο προσωπικ? τη? εταιρ?α? και ζητ?στε τι θ?λετε απ? το επ?μενο ελαστικ? σα? και σε μισ? ?ρα θα ε?ναι πραγματικ?τητα. Αλλ?ξτε ζ?ντε?,? κ?ντε ευθυγρ?μμιση, ελ?γξτε ? αντικαταστ?στε τι? αναρτ?σει? σα?, π?ντα με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? και εγγ?ηση αποτελ?σματο? απ? το πιο τεχνικ? ?ρτιο προσωπικ?.
?
Η εταιρ?α Ι.Α. Περδικο?ρη στοχε?ει απ? το 1968 στην αν?πτυξη προσωπικ?? σχ?ση? με τον κ?θε πελ?τη ξεχωριστ?. Μπορε? και θ?λει να σα? προσφ?ρει το καλ?τερο, για αυτ? και ακο?ει τι? αν?γκε? σα? με προσοχ? και π?ντα προχωρ? σε εξατομικευμ?νε? λ?σει?.
Οι υπηρεσ?ε? που παρ?χονται με απ?λυτοεπαγγελματισμ? ε?ναι:
  • Ελαστικ?
  • Ζ?ντε?
  • Αναρτ?σει?
  • Service
  • Ευθυγραμμ?σει?
Τηλεφων?στε τ?ρα και αφ?στε του? ειδικο?? να σα? παρ?χουν απ?λυτα ασφαλ? οδηγικ? εμπειρ?α.
Τι πιο σημαντικ? απ? τα ελαστικ? που μεταφ?ρουν τα αγαπημ?να σα? πρ?σωπα;
?
Ωρ?ριο:
Δευτ?ρα-Παρασκευ? 7:30πμ. – 10:30μμ.
Σ?ββατο 7:30πμ. – 8:30μμ
Κυριακ? 9:30πμ. – 4:30μμ
Στοιχε?α επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Ι.Α. Περδικο?ρη
Τηλ: 210 8952218 – 6948575057
Διε?θυνση: Λ.Β?ρη? 79, Βο?λα
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频