Βρε? με ?να κλικ λ?στιχα και ζ?ντε?

Διαβ?στηκε απ? 2844 αναγν?στε? - 9/10/2020

Στην FixTyres βρε?τε με ?να κλικ, σχ?δια και διαστ?σει? απ? ζ?ντε? και ελαστικ?, ε?τε καινο?ργια ε?τε μεταχειρισμ?να.

 
 
Σε ?ναν κ?σμο χαοτικ? και με χιλι?δε? επιλογ??, ε?ναι σπουδα?ο να ?χει? τον καλ?τερο σ?μμαχο. Η FixTyres δημιο?ργησε μ?α ειδικ? διαδικτυακ? πλατφ?ρμα για να βρει? αυτ? που π?ντα ?ψαχνε?, απ? την ?νεση του καναπ? σου. Ε?τε αυτ? που ψ?χνει? ε?ναι ελαστικ?, ε?τε? ζ?ντε? (κατ?σταση καινο?ργιου και μεταχειρισμ?νου) πατ?ντα? εδ?, μπορε?? να το βρει? σε ?ποιο σχ?διο και διαστ?σει? εσ? θε?.

Στ?χο?: η καλ?τερη δυνατ? επ?τευξη τιμ?? και απ?δοση??!

Εμπειρ?α προσωπικο?, σ?γχρονα?διαγνωστικ? μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α? σε συνδυασμ? με την τερ?στια γκ?μα τη? εταιρ?α? σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αμορτισ?ρ και αξεσου?ρ ε?ναι αν? π?σα στιγμ? διαθ?σιμα για ?ναν σκοπ?. Το τ?λειο αποτ?λεσμα που θα ξανακ?νει το αυτοκ?νητο σα? μ?χιμο και την οδ?γηση πραγματικ? απ?λαυση.

Στ?χο?: Η διασφ?λιση τη? αξ?α? του αυτοκιν?του και τη? ασφ?λεια? των επιβατ?ν !

Η γκ?μα των ελαστικ?ν ε?ναι πραγματικ? τερ?στια και σε θ?ση να καλ?ψει ?λε? τι? απαιτ?σει? ! Εδ? θα βρε?τε τι? μεγαλ?τερε? παγκοσμ?ω? μ?ρκε? ?πω? Michelin,Bridgestone,Toyo,Continental,Yokohama,Goodyear,Dunlop,Avon,Pirelli,Uniroyal,Kenda,Cooper,Matador εν? φυσικ? υπ?ρχει και η δυνατ?τητα ζυγοστ?θμιση? και ευθυγρ?μμιση?.

Απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? τη? FixTyres, ζητ?στε τι θ?λετε απ? το επ?μενο σετ ελαστικ?ν σα?, και σε λ?γα λεπτ? θα το ?χετε. Ποι?τητα χωρ?? ψιλ? γρ?μματα και π?ντα με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.
? ?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Fix Tyres – Πετρ?πουλο?
Διε?θυνση: Καλλιρ?η? 50 Φιξ
Τηλ: 210 5985224?? - 210 5985239
Site: http://www.fixtyres.gr/
Ωρ?ριο λειτουργ?α?: Καθημεριν?? 09:00 με 19:00 και Σ?ββατα 09:00 με 15:00
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频