5 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ελαστικ? τη? KUMHO: ECSTA PS71

Διαβ?στηκε απ? 78929 αναγν?στε? - 26/8/2020

?να σ?γχρονο ελαστικ? επιδ?σεων, το οπο?ο προορ?ζεται για καθημεριν? χρ?ση πρ?πει να ε?ναι αρκετ? καλ? σε ?λα. Αυτ? την φορ? δοκιμ?ζουμε το ν?ο ελαστικ? τη? Kumho Tyre: ECSTA PS71, το οπο?ο υπ?σχεται επιδ?σει? τ?σο σε βρεγμ?νο ?σο και στο στεγν?. Π?με να δο?με τι ?κανε.

 
 
Tο σημε?ο υπεροχ?? του ν?ου π?λματο? ECSTA PS71 ε?ναι η αποτελεσματικ?τητ? του σε στεγν? και βρεγμ?νο οδ?στρωμα.??τσι αποφασ?σαμε να το τεστ?ρουμε ?στε να μετρ?σουμε τι? επιδ?σει? του και να?διαπιστ?σουμε αν θα καταφ?ρει να ανταποκριθε? στι? πιο απαιτητικ?? συνθ?κε?.?

Λ?γα λ?για για την Kumho
?
Αρχικ? να αναφ?ρουμε πω??αρκετο? κατασκευαστ?? αυτοκιν?των ?χουν επιλ?ξει την Kumho για?ελαστικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? στα μοντ?λα των?Mercedes?Benz,BMW, Volkswagen, Renault, Audi και ?λλε? γνωστ?? ακ?μα και σε επαγγελματικ? οχ?ματα ?πω? ε?ναι το Sprinter τη? Mercedes, τα ελαστικ? των οπο?ων απαιτε?ται να ε?ναι σε υψηλ? επ?πεδο ?στε να αναδεικν?ουν καθημεριν? τι? ικαν?τητε? των ν?ων μοντ?λων στο δρ?μο. Το γεγον?? πω? προμηθε?ει με ελαστικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? ?λου? αυτο?? του? κατασκευαστ?? δεν ε?ναι τυχα?ο, καθ?? η Kumho διαθ?τει 8 εργοστ?σια παραγωγ?? και 5 υπερσ?γχρονα κ?ντρα αν?πτυξη? σε ?λο τον κ?σμο . Κ?θε ν?α γενι? ελαστικ?ν Kumho ενσωματ?νει ?λε? τι? τεχνολογικ?? καινοτομ?ε? των ερευνητικ?ν τη? κ?ντρων, με σκοπ? την κ?λυψη και των πιο απαιτητικ?ν αναγκ?ν.?Η?αξιοπο?ηση τεχνολογι?ν απ? τα ελαστικ? στην F1 σε συμβατικ? ελαστικ??και τα πιστοποιημ?να απ? τη NASA ελαστικ? αεροσκαφ?ν, ε?ναι μερικ? μ?νο?δε?γματα τη? τεχνολογικ?? υπεροχ?? των ελαστικ?ν Kumho.

Ποιο ε?ναι το?ECSTA PS71;

Το?ECSTA PS71 διαθ?τει ειδικ? σχεδ?αση με 4 κεντρικ?? αυλακ?σει? που στ?χο ?χουν την ευκολ?τερη αποβολ? νερο? και την καλ?τερη πρ?σφυση σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα. Επιπρ?σθετα, οι ενδι?μεσε? μικρ?τερη? σχεδ?αση? στερε?? νευρ?σει?, προσδ?δουν στο ελαστικ? την ικαν?τητα?να παραμ?νει σταθερ? ακ?μα και κατ? την κ?νηση με ιδια?τερα υψηλ?? ταχ?τητε?. Η σχεδ?αση αυτ? ?χει βραβευτε? απ? την οργ?νωση iF.
Η μοριακ? σ?νθεση του ECSTA PS71, υπ?σχεται μεγαλ?τερα περιθ?ρια αντοχ??, αναφ?ροντα? πω? το ελαστικ? που δοκιμ?ζουμε θα το κρατ?σουμε για π?νω απ? 2 χρ?νια στην κατοχ? μα?, με στ?χο να δοκιμ?σουμε τα περιθ?ρια αντοχ?? του συγκεκριμ?νου ελαστικο?, διαπιστ?νοντα? με αυτ? τον τρ?πο αν η ειδικ? ρητ?νη που ?χει χρησιμοποι?σει η Kumho δημιουργε? ?ντω? ?να τ?σο ανθεκτικ? ελαστικ?.
Τ?λο? αξ?ζει να αναφ?ρουμε πω? το 5η? γενι?? πολ?-λειτουργικ? S-SBRS σε συνδυασμ? με?το?υψηλ?? διασπορ?? Micro Silica ?χουν χρησιμοποιηθε? με στ?χο να ελαχιστοποι?σουν την υδρολ?σθηση.


Συμπεριφορ? στο δρ?μο

Π?με τ?ρα στο τεχνικ? κομμ?τι και στο τεστ δοκιμ?? του ελαστικο?.?Μετ? την τοποθ?τηση και τι? συμβουλ?? των ανθρ?πων τη? MARG24,?Λεωφ. Αμφιθ?α? 120 στο Παλαι? Φ?ληρο, για το απαρα?τητο στρ?σιμο ?στε να "πατ?σουν" τα ν?α ελαστικ?, ξεκιν?σαμε την δοκιμ? του ελαστικο?. Η αλ?θεια ε?ναι πω? κ?ναμε π?νω απ? 1.500 χιλι?μετρα πριν ξεκιν?σουμε να το δοκιμ?ζουμε στην πρ?ξη και αυτ? ?γινε γιατ? δεν μα? ενδιαφ?ρουν οι επιδ?σει? εν?? καινο?ργιου ελαστικο?, αλλ? εν?? που ?χει ?δη αρχ?σει να φθε?ρεται. Το πρ?το που μα? ?κανε εντ?πωση, ?ταν πω? οι κραδασμο? απ? το οδ?στρωμα περιορ?ζονται αισθητ? στο τιμ?νι του οδηγο?.?Ο θ?ρυβο? κ?λιση? παραμ?νει σε χαμηλ? επ?πεδα και φα?νεται πω? η σχεδ?αση με τι? αυλακ?σει? που ?χει για την αποβολ? νερο? δεν επηρρε?ζει το π?σο θ?ρυβο κ?νει. Τελικ? ο συνδυασμ?? αυτ?? εξασφαλ?ζει ?νεση στου? επιβ?τε?, τ?σο σε αστικ? περιβ?λλον ?σο και σε αυτοκινητ?δρομο.Η μοριακ? σ?νθεση που περιγρ?ψαμε παραπ?νω κ?νει αρκετ? καλ? την δουλει? τη? και δημιουργε? ?να περιβ?λλον "?νεση?".?

Προχωρ?ντα? σε πιο απαιτητικ?? δοκιμασ?ε?, το PS71 αποδεικν?εται ιδια?τερα ικαν? στι? απ?τομε? εναλλαγ?? κατε?θυνση?,?θα ακολουθ?σει τι? εντολ?? του οδηγο? για αστραπια?ου? ελιγμο??, την ?ρα που ο οδηγ?? λαμβ?νει ?μεση πληροφ?ρηση απ? την ποι?τητα του εδ?φου?.?Σε γρ?γορη οδ?γηση θα φανε? αντ?ξιο των προσδοκι?ν και μ?νο σε πολ? απαιτητικ?? συνθ?κε? θα σπ?σει προοδευτικ? την πρ?σφυση, παραμ?νοντα? ωστ?σο ουδ?τερο χωρ?? να προκαλ?σει προβλ?ματα.?

Το ελαστικ? ανεβ?ζει γρ?γορα θερμοκρασ?α, που σημα?νει πω? ?ταν χρειαστε?τε ?να απ?τομο φρεν?ρισμα λ?γα χιλι?μετρα απο την εκκ?νηση δεν θα σα? απογοητε?σει. Εν? ανεβ?ζει γρ?γορα θερμοκρασ?α, δεν συνεχ?ζει να ζεστα?νεται, καλ? απο την μ?α καθ?? η μεγ?λη θερμοκρασ?α φθε?ρει τα ελαστικ? γρ?γορα, κακ? απο την ?λλη καθ?? περιορ?ζει την προσπ?θεια για απ?λυτε? επιδ?σει?. Αλλ? ο στ?χο? αυτο? του ελαστικο? δεν ε?ναι να ε?ναι τ?λειο σε ?να σημε?ο αλλ? πολ? καλ? σε δι?φορε? συνθ?κε? χρ?ση?.

Εκε? που το ελαστικ? πα?ζει εντ?? ?δρα? ε?ναι στο βρεγμ?νο. Παρουσι?ζει?υψηλ? απ?δοση?με πολ? καλ? αποβολ? του νερο?, ε?τε πρ?κειται για τελε?ω? βρεγμ?νο οδ?στρωμα ε?τε για μικρ? φιλμ που διαφοροποιο?ν απ?τομα τι? συνθ?κε?. Αξιοσημε?ωτη ε?ναι και η σταθερ?τητα που παρουσι?ζει σε μεγ?λε? ταχ?τητε?, αποπν?οντα? α?σθημα ασφ?λεια? στον οδηγ? ?ταν ταξιδε?ει υπ? αυτ?? τι? συνθ?κε?.

Μετ? απο 2.000 χιλι?μετρα?και 6 σχεδ?ν γεμ?σματα ρεζερβου?ρ, ε?δαμε και την καταν?λωση στο κα?σιμο.?Το ε?δο? τη? σχεδ?αση? του ECSTA PS71 σ?μφωνα με τι? μετρ?σει? μα?, επηρε?ζει θετικ? τι? απαιτ?σει? του οχ?ματο? σε κα?σιμο αποδεικν?οντα? ?τι επιδ?σει? και οικονομ?α καυσ?μου μπορο?ν να συνυπ?ρχουν. Η βελτ?ωση που μετρ?σαμε ?ταν τη? τ?ξη? 0,71 lt/100 χλμ και αν αυτ? σα? φα?νεται μικρ?, μπορε?τε να κ?νετε την αναγωγ? σε 15.000 χιλι?μετρα που κ?νει ?να μ?σο αυτοκ?νητο και αυτ? θα σα? δε?ξει οικονομ?α 106,5 ευρ? τον χρ?νο. Αν ?ντω? τα ελαστικ? συνεχ?ζουν να ?χουν καλ? απ?δοση σε 4 χρ?νια θα ?χετε κ?νει απ?σβεση των χρημ?των σα?, ακ?μα και ?ταν αρχ?σουν να φθε?ρονται. Υπερβολικ?; Ναι!! Μ?νει απλ? να συνεχ?σουμε την δοκιμ? του ελαστικο? και να μετρ?με τι? καταναλ?σει? του.
?
Με τη γλ?σσα των αριθμ?ν

Σειρ? ε?χε η διαδικασ?α των μετρ?σεων φρεναρ?σματο?. Μια διαδικασ?α που γ?νεται με απ?λυτα τεκμηριωμ?νο τρ?πο και ειδικ? ?ργανα ακριβε?α?, ?στε τα αποτελ?σματα να ε?ναι αντιπροσωπευτικ? των δυνατοτ?των του KUMHO ECSTA PS71.
?


?να καλ? ελαστικ? μπορε? να φρεν?ρει γρηγορ?τερα - απ? μερικ? εκατοστ? ?ω? και αρκετ? μ?τρα - και ?τσι να σε σ?σει απ? ?να τρακ?ρισμα, ?να καλ? ελαστικ? μπορε? να προσφ?ρει καλ?τερη πρ?σφυση και ?ρα σε μια ακρα?α περ?πτωση αποφυγ?? κινδ?νου να σου σ?σει τη ζω?! Η δοκιμ? περιλαμβ?νει επιβρ?δυνση 3 φορ?? με το ?διο αυτοκ?νητο και στο ?διο σημε?ο απ? τα 100χλμ./?ρα μ?χρι την πλ?ρη ακινητοπο?ηση του οχ?ματο?.

Εκε? που το PS71??ταν κοντ? στο Μ.Ο τη? κατηγορ?α? του με τα 38 μ?τρα που χρει?στηκε για να ακινοποιηθε? απο τα 100χλμ, αυτ? που ?ταν αξιοσημε?ωτο ηταν πω? επ?δειξε υποδειγματικ? σταθερ?τητα και στι? 3 προσπ?θειε?, ?με 38,55 στο πρ?το, 37,92 στο δε?τερο και 37,79 μ?τρα μ?χρι την πλ?ρη ακινητοπο?ηση στο τελευτα?ο π?ρασμα. Στον παρακ?τω π?νακα βλ?πετε τα αποτελ?σματα.
?


Το PS71 ικανοποιε? με την απ?δοση του σε φρεν?ρισμα πανικο?, η γ?μα του ζεστα?νεται γρ?γορα με αποτ?λεσμα να προσφ?ρει ?μεση πρ?σφυση και η απ?δοση του παραμ?νει σταθερ? μεταφ?ροντα? α?σθημα ασφ?λεια? στον οδηγ?. Το εντυπωσιακ? ε?ναι πω? οι επιδ?σει? του παραμ?νουν ?διε? και στο βρεγμ?νο, κερδ?ζοντα? ?π?ντου?? ?ναντι των ανταγωνιστικ?ν ελαστικ?ν. Ο Μ.Ο μετ? απο 3 φρεναρ?σματα ?ταν στα 39,52 μ?τρα. Αυτ? ε?ναι μια πολ? σημαντικ? παρ?μετρο? για ?σου? αναζητο?ν ?να ελαστικ? που ?χει εφ?μιλλε? επιδ?σει? και ικαν?τητε? τ?σο στο στεγν? ?σο και στο βρεγμ?νο.
?
Συμπ?ρασμα

Μια πραγματικ? value for money επιλογ?! Η φρ?ση τα "κ?νω ?λα και συμφ?ρω" μ?λλον ε?ναι σωστ?τερη. Δεν κοστ?ζει ακριβ? (?σω? απο τι? χαμηλ?τερε? τιμ?? τι? κατηγορ?α?), φρεν?ρει το ?διο καλ? σε βρεγμ?νο και στεγν?, η συμπεριφορ? του ε?ναι πολ? καλ? και το μ?νο που μ?νει ε?ναι να δο?με πω? θα αντ?ξει σε β?θο? χρ?νου... θα ε?μαστε σε επαφ?.?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频