3 φωτογραφ?ε? ?

EcoContact? 6: ?μφαση σε οικονομ?α και ανθεκτικ?τητα

Διαβ?στηκε απ? 45831 αναγν?στε? - 12/11/2020

Με το ν?ο ελαστικ? EcoContact? 6, η Continental δ?νει ?μφαση στη μ?γιστη εξοικον?μηση καυσ?μου και στη βελτιωμ?νη εμπειρ?α πρ?σφυση?. Α? το γνωρ?σουμε καλ?τερα...

 
 
Την ?δη πλ?ρη γκ?μα ελαστικ?ν τη? ?ρχεται να αναβαθμ?σει η Continental, με μ?α ν?α προσθ?κη στη "φαρ?τρα" τη?. Ο λ?γο? για το ελαστικ? EcoContact? 6, το οπο?ο σχεδι?στηκε με γν?μονα τη βελτ?ωση τη? συμπεριφορ?? του οχ?ματο? και ?χι μ?νο. Αποτελε? τον αντικαταστ?τη του ContiEcoContact? 5 και κατ? την εξ?λιξη του συγκεκριμ?νου ελαστικο?, δ?θηκε ιδια?τερη ?μφαση στην α?ξηση των χιλιομ?τρων που θα μπορε? να διαν?σει απροβλημ?τιστα ο οδηγ??, αλλ? και στη με?ωση τη? καταν?λωση?, στοιχε?α που αποτελο?ν ?μεση προτεραι?τητα του κ?θε ιδιοκτ?τη.

Παρ?λληλα, εφαρμ?στηκε ν?α σ?σταση στο π?λμα του ελαστικο?, το οπο?ο ονομ?ζεται πλ?ον Green Chili? 2.0 . Το υψηλ?? τεχνολογ?α? με?γμα απ? διοξε?διο του πυριτ?ου (silica) και καουτσο?κ ε?ναι το κλειδ? τη? επιτυχ?α?. Μ?σω αυτ?? τη? σ?νθεση?, η ν?α γ?μα προσφ?ρει βελτ?ωση τη? οδηγικ?? συμπεριφορ?? σε μεγ?λο βαθμ?, ε?τε το αυτοκ?νητο κινε?ται σε στεγν?, ε?τε σε βρεγμ?νη επιφ?νεια. Ταυτ?χρονα, εξασφαλ?ζει την ανθεκτικ?τητα που αναζητ? ο καθ?να? σε ?να ελαστικ?, απομακρ?νοντα? το ενδεχ?μενο κλαταρ?σματο?.Το ν?ο ελαστικ? EcoContact? 6 ?φ?ρει τι? τεχνολογ?ε? SSR και ContiSeal, τι? οπο?ε? τι? ?χουμε δει και σε ?λλα premium ελαστικ? τη? Continental. Η πρ?τη, γνωστ? ω? runflat, εξασφαλ?ζει πω? το αυτοκ?νητο θα εξακολουθε? να κινε?ται με ταχ?τητα ?ω? 80 χλμ./?ρα, χωρ?? η ?παρξη τη? ρεζ?ρβα? αν?γκη? να ε?ναι απαρα?τητη. Η δε?τερη τεχνολογ?α (ContiSeal) σφραγ?ζει τρ?πε? που δημιουργο?νται στο π?λμα του ελαστικο?, ?πω? για παρ?δειγμα απ? το π?τημα εν?? καρφιο?, ? ?λλου αιχμηρο? αντικειμ?νου.?Η εξ?λιξη του ν?ου ελαστικο? ε?ναι εμφαν?? μ?σα απ? μ?α σειρ? βελτιωμ?νων επιδ?σεων. Σε σχ?ση με το ContiEcoContact? 5, το ν?ο ελαστικ? τη? Continental προσφ?ρει βελτιωμ?νε? επιδ?σει? σχεδ?ν σε κ?θε τομ?α. Ενδεικτικ? πετυχα?νει 17% καλ?τερο κρ?τημα, 15% μειωμ?νη αντ?σταση κ?λιση?, γεγον?? που ελαχιστοποιε? την παραγωγ? θορ?βου, και 20% περισσ?τερα χιλι?μετρα. Οι αλλαγ??, ?πω? αποδεικν?ουν και τα νο?μερα, ε?ναι ουσι?δει? κατατ?σσοντα? το ελαστικ? ω? ?να απ? τα κορυφα?α τη? κατηγορ?α? . Η κατασκευ? του ν?ου ελαστικο? EcoContact? 6 ?χει ?δη ξεκιν?σει και παρ?γεται σε περισσ?τερε? απ? 100 διαστ?σει?, γεγον?? που το καθιστ? κατ?λληλο για μεγ?λη πληθ?ρα αυτοκιν?των, ανεξ?ρτητα απ? την κατηγορ?α στην οπο?α αν?κουν.
?

Προσφ?ρεται σε αυτοκ?νητα που εξοπλ?ζονται με ζ?ντε? απ? 13 ?ω? 22 ?ντσε?, εν? το μ?γεθο? του π?λματο? κυμα?νεται απ? 145 ?ω? 315 χιλιοστ?. Κ?που εδ?, αξ?ζει να τον?σουμε ?τι ?σο αυξ?νεται το π?λμα του ελαστικο?, τ?σο αυξ?νονται και οι χαρ?ξει? (νευρ?σει?).
?
Αν?λογα με τι? διαστ?σει? του κ?θε ελαστικο?, η Continental προσφ?ρει και διαφορετικ? χ?ραξη του π?λματο? με απ? τρει? ?ω? π?ντε νευρ?σει?, ?στε να επιτυγχ?νεται η απ?λυτη συμπεριφορ? ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? του ελαστικο?. ?σο για την τελικ? του ταχ?τητα, το συγκεκριμ?νο ελαστικ? ?χει εγκριθε? για ταχ?τητε? ?ω? 300 χλμ./?ρα, επ?δοση που επαρκε? ακ?μα και για supercars.
?
Το τελικ? συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι πρ?κειται για μ?α ?ριστη επιλογ? για μεγ?λη γκ?μα αυτοκιν?των, ?στε οι οδηγο? να απολαμβ?νουν το αυτοκ?νητ? του? στο 100%.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频