Εγγυημ?να ελαστικ?, αναρτ?σει? και αλυσ?δε? απ? την Καραγιανν?δη?

Διαβ?στηκε απ? 2481 αναγν?στε? - 21/7/2017

Η εταιρ?α Καραγιανν?δη? με τα 35?τη παρουσ?α? στο χ?ρο μπορε? και θα σα? λ?σει τα χ?ρια σε ?,τι αφορ? τα ελαστικ? και τι? αναρτ?σει? του αυτοκιν?του σα?.

 
 
Η εταιρε?α? Καραγιανν?δη? Δ & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιε?ται εδ? και 35 χρ?νια στον τομ?α των ελαστικ?ν, αναρτ?σεων και αλυσ?δων παντ?? τ?που και μεγ?θου?.

Διατηρε? συνεργασ?ε? με ?λου? του? μεγ?λου? και γνωστο?? ο?κου? των αντ?στοιχων ειδ?ν και σα? προτε?νει μ?νο τα καλ?τερα. Βρε?τε ποι?τητα σε ασυναγ?νιστε? τιμ??.
Σε ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? 3.000τ.μ. θα συναντ?σετε εγκεκριμ?να συνεργε?α εξοπλισμ?να με τα πιο σ?γχρονα μηχαν?ματα και τη τελευτα?α λ?ξη τη? τεχνολογ?α?. Εξυπηρετο?νται και επιβατικ? αλλ? και φορτηγ? οχ?ματα. Εκτ?? απ? την λιανικ? π?ληση η εταιρ?α Καραγιανν?δη? ασχολε?ται και με την χονδρικ? π?ληση των ελαστικ?ν στην Περιφ?ρεια Ανατολικ?? Μακεδον?α? Θρ?κη?.

Στο site http://www.elastika.gr μπορε?τε να περιηγηθε?τε σε ?λα τα προ??ντα και να δημιουργ?σετε το ατομικ? καλ?θι των αγορ?ν σα?. Μη χ?νετε χρ?νο και χρ?μα, εμπιστευτε?τε την Καραγιανν?δη? και βγε?τε κερδισμ?νοι σε κ?θε αγορ?.

Ακ?μη, δε?τε τι? εκ?στοτε προσφορ?? και βγε?τε διπλ? κερδισμ?νοι εν? αξ?ζει να αναφ?ρουμε πω? η εταιρ?α ε?ναι επ?σημο? αντιπρ?σωπο? τη? MICHELIN .

Με τ?σα χρ?νια παρουσ?α? και ?να τερ?στιο πελατολ?γιο ω? απ?δειξη, τι περιμ?νετε;
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Καραγιανν?δη? Δ και ΣΙΑ ΟΕ
Περιοχ?: Δρ?μα
Διε?θυνση: Παγγα?ου 49
Τηλ: 2521058275
Website: http://www.elastika.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频