3 φωτογραφ?ε? ?

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: Κ?ρδισε τον ανταγωνισμ?

Διαβ?στηκε απ? 66594 αναγν?στε? - 7/12/2020

?ρθε με φ?ρα να αντικαταστ?σει ?να ?δη πολυβραβευμ?νο ελαστικ? και μ?σα σε σ?ντομο δι?στημα κατ?φερε να γ?νει το κορυφα?ο ελαστικ? τεσσ?ρων εποχ?ν. ?ρα να γνωρ?σουμε το ν?ο Goodyear Vector 4Seasons Gen-3!

 
 
Μπορε? το καλ? να γ?νει ακ?μα καλ?τερο; Η Goodyear απαντ? θετικ? λανσ?ροντα? ?να ν?ο ελαστικ? τεσσ?ρων εποχ?ν που καταφ?ρνει να ε?ναι πιο βελτιωμ?νο απ? το απερχ?μενο Vector 4Seasons δε?τερη γενι??. Υπενθυμ?ζουμε ?τι?η Goodyear ε?ναι η μ?ρκα με τι? περισσ?τερε? ν?κε? σε τεστ ελαστικ?ν 4 Εποχ?ν απ? οποιαδ?ποτε ?λλη μ?ρκα, ακ?μα και στο τελευτα?ο που συμμετε?χε?κατακτ?ντα? την πρ?τη θ?ση σε δοκιμ?? σε κρ?τημα και πρ?σφυση. Στην ανανεωμ?νη του ?κδοση, το ελαστικ? Goodyear Vector 4Season Gen-3 κατ?φερε μ?σα σε μικρ? χρονικ? δι?στημα να βραβευθε? για την απ?δοσ? του, ανεξ?ρτητα απ? τι? καιρικ?? συνθ?κε? που επικρατο?ν και να κατακτ?σει και π?λι την κορυφ? τη? κατηγορ?α?. Κ?πω? ?τσι, εδραι?θηκε ω? η ?all-round? επιλογ? στην κατηγορ?α των ελαστικ?ν τεσσ?ρων εποχ?ν, τα οπο?α βελτι?νουν συνεχ?? την αγοραστικ? του? ισχ?. Α? δο?με με ποιου? τρ?που? ?γινε ακ?μα καλ?τερο ?να ελαστικ? που στι? προηγο?μενε? γενι?? του κατ?φερε να κατακτ?σει περισσ?τερα βραβε?α απ? οποιαδ?ποτε ?λλη μ?ρκα.Στη βροχ? και το χι?νι... κ?νει τη διαφορ?
Στη φ?ση τη? αν?πτυξη? τη? τρ?τη? γενι?? του ελαστικο? Goodyear Vector 4Seasons, δ?θηκε ιδια?τερη ?μφαση στην αποτελεσματικ?τητα σε συνθ?κε? βροχ?? και ?ντονου χιονιο?. Σε μ?α δυνατ? καταιγ?δα, το συγκεκριμ?νο ελαστικ? ?αντιστ?κεται? στα φαιν?μενα υδρολ?σθηση?, εν? ταυτ?χρονα προσφ?ρει μικρ?τερη απ?σταση φρεναρ?σματο? στο βρεγμ?νο οδ?στρωμα. Για να επιτευχθε? κ?τι τ?τοιο σχεδι?στηκαν μεγαλ?τερε? εγκοπ?? και ανασχεδι?στηκαν οι αεροδυναμικ?? αυλακ?σει? για να πετ?χει καλ?τερη απομ?κρυνση του νερο? . Παρομο?ω?, το οδ?στρωμα με χι?νι ε?ναι επ?ση? ?να περιβ?λλον στο οπο?ο το Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ξεχωρ?ζει απ?ναντι στον ανταγωνισμ?. Για να επιτευχθε? κ?τι τ?τοιο, τα ?τακο?νια? του ελαστικο? απ?κτησαν κυματοειδ? μορφ? που βελτιστοποιε? τον χειρισμ? του οχ?ματο?. Ποιο ε?ναι, ?μω?, το αποτ?λεσμα αυτ?ν των αλλαγ?ν στην πρ?ξη; Το Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 κατ?φερε να ελαττ?σει το χρ?νο φρεναρ?σματο? κατ? 19% σε βρεγμ?νο οδ?στρωμα, εν? σε συνθ?κε? χιονιο? ? π?γου, η πρ?σφυση βελτι?θηκε κατ? 25%.
?

Σε ποιου? τομε?? βελτι?θηκε
Σε τρει? τεχνολογικο?? τομε?? ?δωσαν ?μφαση οι ?νθρωποι τη? Goodyear κατ? την εξ?λιξη του ελαστικο?. Ξεκιν?με απ? την τεχνολογ?α ?Snow Grip?, δηλαδ? την πρ?σφυση στο χι?νι. ?πειτα απ? διε?ρυνση του αριθμο? των εγκοπ?ν, ο χειρισμ?? σε χιονισμ?νο ?δαφο? βελτι?θηκε συγκριτικ? με την προηγο?μενη γενι?. Ακολουθε? η τεχνολογ?α ?DryHandling? τη? Goodyear, η οπο?α παρ?χει ανθεκτικ? τακο?νια στο ελαστικ? μει?νοντα? τα φαιν?μενα παραμ?ρφωση? σε συνθ?κε? απ?τομη? αλλαγ?? πορε?α?. Τ?λο?, το Goodyear Vector 4Seasons τρ?τη? γενι?? ενσωματ?νει και την τεχνολογ?α ?Aquacontrol?, ?στε να διατηρ?σει σε εντυπωσιακ? υψηλ? επ?πεδο την αντ?σταση στην υδρολ?σθηση. Οι φαρδι?? και βαθι?? αυλακ?σει? ε?ναι τα στοιχε?α που εξασφ?λισαν ακ?μα πιο αποτελεσματικ? απομ?κρυνση του νερο?. Κ?πω? ?τσι, η Goodyear κατ?φερε το ακατ?ρθωτο, δηλαδ? να βελτι?σει ?να ?δη εξαιρετικ? ελαστικ?. Απ? αυτ? και μ?νο συμπερα?νουμε ?τι ε?ναι μ?α εταιρε?α που δεν επαφ?εται στι? ?δ?φνε?? και τα βραβε?α που ?χει ?δη κατακτ?σει, αλλ? εξελ?σσεται συνεχ??.Πρ?το στην κατηγορ?α του
Π?νω απ? 30 ελαστικ? συμμετε?χαν σε πρ?σφατη δοκιμ? του AUTO-BILD για την αν?δειξη του κορυφα?ου ελαστικο? τεσσ?ρων εποχ?ν. Προκειμ?νου το αποτ?λεσμα να ε?ναι ακριβ??, ?λα τα ελαστικ? που συμμετε?χαν ?ταν δι?σταση? 205/55 R 16. Η δοκιμ? περιελ?μβανε, εκτ?? των ?λλων, και β?αιη επιβρ?δυνση απ? τα 100 χλμ./?ρα μ?χρι την ακινητοπο?ηση. Το Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 κατ?φερε να κατακτ?σει την πρ?τη θ?ση σε ?να συγκριτικ? 32 ελαστικ?ν τεσσ?ρων εποχ?ν. Παρ?λληλα, σημαντικ? δι?κριση απ? το AUTO-BILD ?ταν η αν?δειξη του συγκεκριμ?νου ελαστικο? ω? ?EcoMaster? για την κορυφα?α αντ?σταση κ?λιση? ανεξαρτ?του οδοστρ?ματο?, αλλ? και την αναλογ?α ποι?τητα?/τιμ?? β?σει χιλιομετρικ?? απ?σταση?.
?

Κ?πω? ?τσι η Goodyear συνεχ?ζει να προσφ?ρει το απ?λυτο ελαστικ? τεσσ?ρων εποχ?ν, αφ?νοντα? π?σω τη? τον ανταγωνισμ?. Αυτ? τη στιγμ?, το Vector 4Seasons Gen-3 διατ?θεται σε πληθ?ρα διαστ?σεων, εν? εντ?? του 2021 και 2022 θα ακολουθ?σουν περισσ?τερε?. Μ?λιστα, ?χει λ?βει και αρκετ?? εγκρ?σει? πρ?τη? τοποθ?τηση? σε ν?α μοντ?λα εταιρει?ν ?πω? η Peugeot.

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频