Οι ειδικο? στα ελαστικ? και τα συστ?ματα π?δηση?

29/10/2018

 
 
Για ελαστικ?, συστ?ματα ελ?γχου κατε?θυνση? και π?δηση? και ?χι μ?νο επιλ?ξτε την?auto Racer. Η 20ετ?? εμπειρ?α στο χ?ρο των ελαστικ?ν και των συστημ?των ελ?γχου κατε?θυνση? και π?δηση? σε συνδυασμ? με τη μεγ?λη γκ?μα σε ελαστικ?, ζ?ντε?, αμορτισ?ρ και αξεσου?ρ ?λων των οχημ?των καθιστ? την auto Racer την κορυφα?α επιλογ? στον τομ?α. Το εξειδικευμ?νο τεχνικ? προσωπικ? και τα καλ?τερα προ??ντα στην αγορ? φροντ?ζουν να βρ?σκεται η ικανοπο?ηση των πελατ?ν στο 100%.?

Στ?χο? τη? auto Racer αποτελε? η διατ?ρηση τη? αξ?α? του αυτοκιν?του η διασφ?λιση τη? ασφ?λεια? του οδηγο? μ?σω ελ?γχου τη? συνολικ?? εικ?να? των ελαστικ?ν (π?εση, σημ?δια ακαν?νιστη? φθορ??, ρεζ?ρβα).

Επιπλ?ον η auto Racer προσφ?ρει ευθυγρ?μμιση, ζυγοστ?θμιση και αλλαγ? ελαστικ?ν στο ?χημ? σα? π?ντα με εγγυημ?νη την ποι?τητα εξυπηρ?τηση? και των υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν.

Γιατ? auto Racer:?
Ασυναγ?νιστε? τιμ?? και απαρ?μιλλη εξυπηρ?τηση πελατ?ν
Σ?γχρονα διαγνωστικ? μηχαν?ματα και εργαλε?α τελευτα?α? τεχνολογ?α?
Παροχ? Υπηρεσι?ν υψηλ?ν προδιαγραφ?ν
Ποι?τητα εργασ?α? σε κ?θε τ?πο και μ?ρκα αυτοκιν?του.


Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? επισκεφθε?τε το www.autoracer.gr?εν? κλε?στε online ραντεβο? με ?να κλικ εδ?Τηλ?φωνο:?210 2929663
e-mail: [email protected]

Διε?θυνση
Αγ?α? Γλυκερ?α? 17
Γαλ?τσι – Αθ?να, ΤΚ: 111 47

?ρε? Λειτουργ?α?
Καθημεριν??: 8:30πμ – 6:30μμ
Σ?ββατο: 8:30πμ – 2:00μμ
Κ?ριακ?: Κλειστ?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频