Στη Θεσσαλ?α το βουλκανιζατ?ρ ?χει ?νομα.. Ζ?κη?

Διαβ?στηκε απ? 2635 αναγν?στε? - 24/7/2017

Μοναδικ?? προσφορ??, 3D ευθυγρ?μμιση ?ριστο προσωπικ? και εξυπηρ?τηση υψηλ?ν προδιαγραφ?ν μ?νο απ? την ?Γι?ργο? Ζ?κη??.

 
 
Στο 24ωρο βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? θα βρε?τε τον απ?λυτο συνδυασμ? εξυπηρ?τηση?, εκπληκτικ?ν προ??ντων και τιμ??.
?
Μ?νο εκε? θα βρε?τε αποκλειστικ?? προσφορ?? στι? εξ?? τετρ?δε? Continental:
?
  • 205/55/16 ?300,00 Ευρ?
  • 225/45/17 ?390,00 Ευρ?
  • 225/40/18 ?440,00 Ευρ?
?
Η προσφορ? ?μω? δεν σταματ?ει εκε? καθ?? σε ?λα τα παραπ?νω σετ ελαστικ?ν, δ?ρο η 3D ευθυγρ?μμιση? αλλ? και 2 χρ?νια οδικ? βο?θεια ελαστικ?ν απ? την Continental.
?
Η εταιρ?α δραστηριοποιε?ται στην?εμπορ?α?ελαστικ?ν?για?επιβατικ??αυτοκ?νητα, 4x4 -?SUV και van? απ? κορυφα?ε??εταιρε?ε??τη? αγορ????πω??ε?ναι?η?Continental. Χ?ρη στο??μπειρο,?εξειδικευμ?νο προσωπικ??του και τα?μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α??που διαθ?τει, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο??Ζ?κη?? που βρ?σκεται στο Β?λο, ε?ναι σε θ?ση να σα? προσφ?ρει προ??ντα και υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, στι??καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??.

Η?πολυετ?? εμπειρ?α?με το αντικε?μενο, σε συνδυασμ? με τι? καλ?τερε? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει ε?ναι, ?χει ω? αποτ?λεσμα να αποτελε? τη σταθερ? επιλογ? των πελατ?ν του, που εδ? και χρ?νια το εμπιστε?ονται.

?
Ε?ν π?θατε λ?στιχο στο δρ?μο, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο??Ζ?κη?? διαθ?τει?κινητ??συνεργε?ο αυτοκιν?των που ε?ναι σε θ?ση να σα? εξυπηρετ?σει ?μεσα??λο?το?24ωρο.
Επιπλ?ον, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο??Ζ?κη?? προσφ?ρει ελαστικ?, ευθυγρ?μμιση, ζυγοστ?θμιση, επισκευ? ζαντ?ν, μπαταρ?ε?, λιπαντικ? και τη?μοναδικ??3D?ευθυγρ?μμιση?στην Θεσσαλ?α, ?να ιδια?τερο και σπ?νιο εργαλε?ο.
?
??
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Γι?ργο? Ζ?κη?
Διε?θυνση: Αθην?ν- ?δρα? 1
Τηλ: 2421061979 – κιν. 6938298955
Email: [email protected]
Website: https://www.facebook.com/georzaki?fref=ts

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频