Στην Κ?ρινθο, τα ελαστικ? λ?γονται Οικον?μου

Διαβ?στηκε απ? 3180 αναγν?στε? - 22/8/2019

 
 
Με απ?λυτη εξειδ?κευση στον χ?ρο των ελαστικ?ν και μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, η εταιρ?α Tyres and Wheels by Oikonomou, πρωταγωνιστε? στην Κ?ρινθο. Βασισμ?νη στην τριπλ?τα Εμπειρ?α-Αξιοπιστ?α-Ανταγωνιστικ?? τιμ??, διαθ?τει ?να απ? τα μεγαλ?τερα πελατολ?για στην Κ?ρινθο, το οπο?ο ?λο και αυξ?νεται.

Ε?ν και εσε?? θ?λετε το καλ?τερο για το ελαστικ? σα? διαλ?ξτε αν?μεσα στι? υπηρεσ?ε?:
  • Ευθυγρ?μμιση για να ε?στε β?βαιοι πω? το αυτοκ?νητο σα? ε?ναι ασφαλ?? για εσ?? και την οικογ?νεια? σα?, τ?σο σε χαμηλ?? ?σο και υψηλ?? ταχ?τητε?.
  • Αναρτ?σει?, το Α και το Ω σε κ?θε αυτοκ?νητο μετ? τα ελαστικ?. ?νεση, σιγουρι? στι? στροφ?? και στο π?τημα στι? υψηλ?? στροφ??. Επισκευ?στε οι διαλ?ξτε τι? καλ?τερε? αναρτ?σει? για το αυτοκ?νητο σα?.
  • Ζ?ντε?, οι οπο?ε? πα?ζουν καθοριστικ? ρ?λο, αφεν?? στην εμφ?νιση του αυτοκιν?του, αφετ?ρου στην ασφ?λεια τη? οδ?γηση?. Επισκευ? ? αντικατ?σταση.
  • Φυσικ? τα ελαστικ?, τα οπο?α ?χουν εγγ?ηση και επιλ?γονται αν?μεσα στου? καλ?τερου? κατασκευαστ??. Μην κ?νετε εκπτ?σει? στην ποι?τητα, κ?ντε στην τιμ?.
Απευθυνθε?τε στου? ειδικο?? και δεν χ?σετε. Tyres and Wheels by Oikonomou στην Κ?ρινθο.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Επωνυμ?α: Tyres and Wheels by Oikonomou
Διε?θυνση: Πατρ?ν 71Α Κ?ρινθο?
Τηλ: 27411 81069
FB: Tyres ?n? wheels Κ?ρινθο?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频