Το πιο ολοκληρωμ?νο βουλκανιζατ?ρ στη Θεσσαλ?α

Διαβ?στηκε απ? 2469 αναγν?στε? - 7/6/2017

Εμπιστευθε?τε την εμπειρ?α και την εξειδ?κευση του βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη??, για προ??ντα και υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??.

 
 
Το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? που εδρε?ει στη Αθην?ν-?δρα? 1 στο Β?λο, σα? προσφ?ρει εξυπηρ?τηση υψηλ?ν προδιαγραφ?ν, στι? πιο φιλικ?? τιμ?? τη? αγορ??.
Δραστηριοποιε?ται στην εμπορ?α ελαστικ?ν για επιβατικ? αυτοκ?νητα, 4x4 - SUV και van απ? κορυφα?ε? εταιρε?ε? τη? αγορ?? ?πω? ε?ναι η Continental. Χ?ρη στο ?μπειρο, εξειδικευμ?νο προσωπικ? του και τα μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α? που διαθ?τει, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? που βρ?σκεται στο Β?λο, ε?ναι σε θ?ση να σα? προσφ?ρει προ??ντα και υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα?, στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??.
Η πολυετ?? εμπειρ?α με το αντικε?μενο, σε συνδυασμ? με τι? καλ?τερε? ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρει ε?ναι, ?χει ω? αποτ?λεσμα να αποτελε? τη σταθερ? επιλογ? των πελατ?ν του, που εδ? και χρ?νια το εμπιστε?ονται.
Ε?ν π?θατε λ?στιχο στο δρ?μο, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? διαθ?τει κινητ? συνεργε?ο αυτοκιν?των που ε?ναι σε θ?ση να σα? εξυπηρετ?σει ?μεσα ?λο το 24ωρο.
Επιπλ?ον, το βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? προσφ?ρει ελαστικ?, ευθυγρ?μμιση, ζυγοστ?θμιση, επισκευ? ζαντ?ν, μπαταρ?ε?, λιπαντικ? και τη μοναδικ? 3D ευθυγρ?μμιση στην Θεσσαλ?α, ?να ιδια?τερο και σπ?νιο εργαλε?ο.
Τ?λο?, στο βουλκανιζατ?ρ ?Γι?ργο? Ζ?κη?? θα βρε?τε τα ελαστικ? Continental Premium 6 και Cross Contact ATR που ε?ναι τα πιο καινο?ρια ελαστικ? τη? Continental.
?

Τηλ?φωνο:?2421061979

Κινητ?:?6938298955

Ιστοσελ?δα:?www.elastikavolos.gr

E-mail:?[email protected]

Υπε?θυνο?: Γι?ργο? Ζ?κη?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频