Υιο? Τσιβ?νου-Πετρ?δη για τα καλ?τερα ελαστικ? και ζ?ντε?

Διαβ?στηκε απ? 2022 αναγν?στε? - 13/9/2017

Για ελαστικ? – ζ?ντε? και τα καλ?τερα αμορτισ?ρ, εμπιστευτε?τε την επιχε?ρηση Υιο? Τσιβ?νου- Πετρ?δη Ο.Ε. και βγε?τε κερδισμ?νοι.

 
 
Με πολλ? συναπτ? ?τη παρουσ?α? στο χ?ρο και ?να ζηλευτ? πελατολ?γιο η επιχε?ρηση Υιο? Τσιβ?νου-Πετρ?δη Ο.Ε. σα? καλε? να την εμπιστευτε?τε και να βγε?τε κερδισμ?νοι.

Αρτια εξειδ?κευση, γν?ση και συνεχ?? ενημ?ρωση ?στο χ?ρο των ελαστικ?ν, των ζαντ?ν αλλ? και των αμορτισ?ρ ε?ναι το τρ?πτυχο που οδηγε? την εταιρ?α στην επιτυχ?α τ?σα χρ?νια.

Με ?δρα τη Καλαμαρι? Θεσσαλον?κη?, η εταιρ?α προσφ?ρει μεγ?λη ποικιλ?α απ??ελαστικ? – ζ?ντε?, προερχ?μενα απ? του? μεγαλ?τερου? προμηθευτ?? διεθν??.Ω? μ?λο? του ομ?λου?Driver?Center, ?χει τη δυνατ?τητα να σα? προσφ?ρει μια ευρε?α γκ?μα απ? σχετικ? προ??ντα, που φ?ρουν ?λε? τι? απαρα?τητε? εγγυ?σει? και πιστοποι?σει?, προσφ?ροντ?? σα? παρ?λληλα υπηρεσ?ε? υψηλ?τατου επιπ?δου και προδιαγραφ?ν.

Στη κατηγορ?α των ελαστικ?ν θα βρε?τε προ??ντα των μεγαλ?τερων κατασκευαστ?ν ?πω? Pirelli, Michelin, Bridgestone, Bf Goodrich, Goοdyear κ.α, εν? ?σον αφορ? τα αμορτισ?ρ Monroe, Bilstein, Kayaba, Sachs, Delphi κ.α.

Οτιδ?ποτε ψ?χνετε σε?ελαστικ? – ζ?ντε??κι ?χι μ?νο θα το βρε?τε Στην επιχε?ρηση?Υιο? Τσιβ?νου Πετρ?δη Ο.Ε.

Στο κεντρικ? κατ?στημα που εδρε?ει στην?Καλαμαρι? – Θεσσαλον?κη, θα βρε?τε μεταξ? ?λλων?αμορτισ?ρ, αλλ? και δι?φορα αξεσου?ρ, ?πω? φ?τα Xenon εν? παρ?λληλα παρ?χετε υπηρεσ?α βουλκανιζατ?ρ και ζυγοστ?θμιση? με computer.
Να σημει?σουμε πω? εκτ?? απ? το κατ?στημα στην?Καλαμαρι? – Θεσσαλον?κη?(Καπετ?ν Γκ?νη 44), η επιχε?ρηση διατηρε? κατ?στημα και στην?Ανατολικ? Θεσσαλον?κη?(κ?μβο? νοσοκομε?ου ?γιο? Πα?λο? επ? τη? οδο? Εθν. Αντιστ?σεω? 151), εν? εξυπηρετε? ?λη τη?Θεσσαλον?κη?και τη?Χαλκιδικ?.
?μπειρο προσωπικ?, ?τοιμο να δ?σει απ?ντηση σε κ?θε σα? πρ?βλημα ? ακ?μα και εξατομικευμ?νε? λ?σει? π?ντα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? τη? αγορ??. Επικοινων?στε τ?ρα και μ?θετε για τι? μοναδικ?? προσφορ??. Τι περιμ?νετε;
?

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Ελαστικ? & Ζ?ντε? ΤΣΙΒΑΝΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΥΙΟΙ
Διε?θυνση: Εθνικ?? Αντιστ?σεω? 155?55 134?Καλαμαρι??
Τηλ: 2310 444.330
Site: http://www.petridistyres.gr/
E-mail: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频