Επισκευ? βαθουλωμ?των χωρ?? β?ψιμο σε ελ?χιστο χρ?νο

Διαβ?στηκε απ? 5851 αναγν?στε? - 17/10/2020

Η επιχε?ρηση The Dent Genie Hellas ειδικε?εται στι? επισκευ?? μ?σω του αυθεντικο? PDR System και παρ?χει εγγυημ?νο αποτ?λεσμα, ακ?μα και κοστολ?γηση μ?σω φωτογραφ?α?.

 
 
Μ?νο ο Θε?? θα μπορο?σε να μην ?χει την παραμικρ? γρατζουνι? ? βαθο?λωμα στο αυτοκ?νητο του. Για ?λου? του? υπ?λοιπου? ?μω? θνητο??, ε?τε ?να πιθαν? χαλ?ζι, ε?τε μ?α απροσεξ?α, ? ακ?μα η κακ? στιγμ?, θα φ?ρει αργ? ? γρ?γορα ?να βαθο?λωμα που θα αλλ?ζει ?ρδην την εικ?να του αυτοκιν?του μα?.

Η επιχε?ρηση The Dent Genie Hellas με τερ?στια πε?ρα στον χ?ρο των φανοποιε?ων ?ρχεται να εγγυηθε? ?να ?ριστο αποτ?λεσμα μ?σω μ?α? καινοτ?μα? τεχνολογ?α? που επισκευ?ζει βαθουλ?ματα και ?λλε? μικρ?? ζημι??, χωρ?? να χρειαστε? β?ψιμο ? αποσυναρμολ?γηση του αυτοκιν?του σα?.

ΓΙΑΤΙ PDR SYSTEM ΛΟΙΠΟΝ;
  • το αυτοκ?νητο δεν χ?νει την αξ?α του
  • η διαδικασ?α ε?ναι γρηγορ?τερη
  • κοστ?ζει λιγ?τερο
  • τι? περισσ?τερε? φορ?? το αυτοκ?νητο δεν χρει?ζεται αποσυναρμολ?γηση
?
Οι ?μπειροι τεχνικο? τη? The Dent Genie Hellas ?ρχονται στον χ?ρο σα? και αναλαμβ?νουν την επισκευ? βαθουλωμ?των στην αρχικ? του? κατ?σταση, με την εγγυημ?νη μ?θοδο PDR.

Μ?λιστα μ?νο εδ? υπ?ρχει η δυνατ?τητα ηλεκτρονικ?? κοστολ?γηση? με τρ?α απλ? β?ματα. Συμπληρ?στε την φ?ρμα και στε?λτε ?ω? και 3 φωτογραφ?ε? του οχ?ματ?? σα?, συμπληρ?στε τα στοιχε?α και μ?θετε π?σο χρ?νο και χρ?μα θα κοστ?σει η επισκευ? του.Ε?ν η ζημι? ε?ναι μεγ?λη και το αυτοκ?νητο πρ?πει να με?νει στο συνεργε?ο τ?τε παρ?χονται: αυτοκ?νητο αντικατ?σταση? - καθαρ? περιβ?λλον εργασ?α? & αναμον?? και ?να ?μπειρο και φιλικ? προσωπικ? διατεθειμ?νο να λ?σει κ?θε σα? απορ?α.

Επαναφ?ρετε τη λ?μψη του αυτοκιν?του σα? χωρ?? β?ψιμο, με εγγ?ηση αποτελ?σματο?, μικρ?τερο κ?στο? και ελ?χιστη χρονικ? αναμον?, μ?νο με αυθεντικ? PDR και μ?νο στην The Dent Genie Hellas.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: The Dent Genie Hellas
?
?Διε?θυνση: Γρηγορ?ου Λαμπρ?κη 364, Ν?καια.
Τηλ?φωνο: +30 210 4924410
Κινητ?: +30 694 2477810
FAX: +30 210 4924418
E-mail: [email protected]
Site: https://dentgenie.gr/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频