Ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? φανοποι?α? και βαφ??

Διαβ?στηκε απ? 2638 αναγν?στε? - 24/10/2020

Αν ψ?χνει? για εγγυημ?να αποτελ?σματα σε αποκατ?σταση ζημι?ν και βαφ??, το φανοποι?ο ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ θα δ?σει λ?ση σε κ?θε σου πρ?βλημα, επαναφ?ροντα? το αυτοκ?νητο σου σε κατ?σταση καινο?ργιου.

 
 
Η εταιρε?α ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ε?ναι η δε?τερη γενι? μια? πολ?χρονη? οικογενειακ?? επιχε?ρηση? με μεγ?λη γν?ση και εμπειρ?α 40 ετ?ν στο χ?ρο του αυτοκιν?του. Παρ?χει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? φανοποι?α?, βαφ?? και αποκατ?σταση? ζημι?ν με στ?χο την επαναφορ? του οχ?ματ?? σα? στην πρ?τερη κατ?στασ? του.

Τα ν?α?μηχαν?ματα Ευρωπα?κ?ν προδιαγραφ?ν καθ?? και το?εξειδικευμ?νο προσωπικ??αποτελο?ν τον κατ?λληλο συνδυασμ? για την επ?λυση κ?θε ε?δου? επισκευ?? του αμαξ?ματο?,?ε?τε πρ?κειται για μικρ?? ζημι?? ε?τε για μεγαλ?τερη? ?κταση? επισκευ??.

Το πλο?σιο σε ποι?τητα και ποσ?τητα πελατολ?γιο τη? εγγυ?ται την αξιοπιστ?α και τη φερεγγυ?τητα τη? εταιρε?α?. Ο κ?ριο? λ?γο? ?μω? που η εταιρε?α ξεχωρ?ζει και κατ?χει την πρ?τη θ?ση στι? προτιμ?σει? των πελατ?ν τη? ε?ναι η ποι?τητα τη? εργασ?α? τη? και η ανθεκτικ?τητα των προ??ντων τη?.

Η ?ριστη ποι?τητα των υλικ?ν βαφ?? και η προσεκτικ? επιλογ? των κατ?λληλων ανταλλακτικ?ν, αποτελο?ν την καλ?τερη εγγ?ηση για αντοχ? τη? βαφ?? στο π?ρασμα του χρ?νου.
?
Οι υπηρεσ?ε? που παρ?χονται ε?ναι:
? Αποκατ?σταση - πλ?ρη? αναν?ωση χρ?ματο? -τοπικ? βαφ? - ολικ? βαφ?
? Επισκευ?? – επιδιορθ?σει? αυτοκιν?των (προφυλακτ?ρων - ζ?ντε? κ.α.)
? Επαναφορ? ζημι?ν – λακκο?βων – γρατζουνι?ν – ?βαφων πλαστικ?ν τμημ?των αμαξ?ματο??
? Ξεθ?λωμα φαναρι?ν?
? Επαγγελματικ? γυ?λισμα τρι?ν σταδ?ων?
? Διεκπερα?ωση ζημι?ν μ?σω ασφαλιστικ?ν εταιρι?ν
?
Χαρακτηριστικ? τη? επιτυχημ?νη? μ?χρι σ?μερα πορε?α? τη? εταιρε?α? ε?ναι η συν?πεια, η φιλικ? εξυπηρ?τηση και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? που περιλαμβ?νουν συχν?? προσφορ??.
?
Η ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ αναλαμβ?νει επ?ση? την διεκπερα?ωση ζημι?ν. Ε?ν ε?χατε την ατυχ?α να εμπλακε?τε σε ατ?χημα, το ?μπειρο προσωπικ? σα? κατευθ?νει και σα? ενημερ?νει για τι? εν?ργειε? που θα ακολουθ?σουν. Διαχειρ?ζεται ζημι?? απ? ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε?, χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση για τον πελ?τη και παρ?χει αυτοκ?νητο αντικατ?σταση? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Επωνυμ?α: Κοροβ?ση? Παναγι?τη? & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διε?θυνση: Λεωφ. Διον?σου 22 Ν?α Μ?κρη ΤΚ 19005
Τηλ: 2294095175
Fax: 2294094963
Κιν.: 6973054612
Email: [email protected]
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频