Εφαρμογ?? αερ?ων καυσ?μου και Service στου? καλ?τερου?.

Διαβ?στηκε απ? 1014 αναγν?στε? - 7/6/2020

Στην ECOΚ?νηση θα βρε?τε τι? καλ?τερε? συμβουλ?? για ?λε? τι? εφαρμογ?? κ?νηση? αερ?ων καυσ?μων!

 
 
Η επιχε?ρηση ECOK?νηση δραστηριοποιε?ται στην τοποθ?τηση αερ?ου κ?νηση? και υγραερ?ου απ? το 2010. Με τον πυρ?να του προσωπικο?? του να μετρ? π?νω απ? 25 χρ?νια εμπειρ?α?, αναλαμβ?νουν με ευθ?νη την? εγκατ?σταση και συντ?ρηση των συστημ?των στο αυτοκ?νητ? σα?!

Με ?ρτια καταρτισμ?νου? στον τομ?α του? τεχνικο??,? με συνεχ? επιμ?ρφωση απ? εξειδικευμ?να σεμιν?ρια στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?, ?λοι του? κ?τοχοι τη? ?δεια? ασκ?σεω? επαγγ?λματο? του τεχνικο? αερ?ου καυσ?μων μπορο?ν να σα? δ?σουν εγγυημ?να αποτελ?σματα σε οποιοδ?ποτε πρ?βλημα αντιμετωπ?ζετε.

?Υπηρεσ?ε?:
 • Εγκατ?σταση Υγραεριοκ?νηση? LPG με 3 χρ?νια εγγ?ηση κινητ?ρα
 • Εγκατ?σταση Aεριοκ?νηση? CNG
 • Συντ?ρηση LPG/CNG
  • Συντ?ρηση Αυτοκιν?του και A/C
  • Προετοιμασ?α KTEO
  • Eλαστικ?
  • Παραλαβ?- Παρ?δοση του αυτοκιν?του σα?
?
Με την εμπειρ?α που προσφ?ρουν τα π?νω απ? 2500 εγκατεστημ?να συστ?ματα? και οι συνεργασ?ε?? με του? μεγαλ?τερου? κατασκευαστ?? συστημ?των αερ?ων καυσ?μων ?πω?? ε?ναι οι LANDIRENZO, LOVATO, EMMEGAS &OMVL με π?νω απ? 60 χρ?νια εμπειρ?α? στα εναλλακτικ? κα?σιμα και βασικο? προμηθευτ?? των Fiat Group – Dacia – Opel – Renault – Toyota – Nissan – Daihatsu σε εργοστασιακ? συστ?ματα, σα? προτε?νουν την πλ?ον αξι?πιστη λ?ση!


Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:ΕCOΚ?νηση???
Περιοχ?: Ηλιουπολη?Αττικη?
Διε?θυνση: Μαρ?νου Αντ?πα 14, 16346
Tηλ: 210 97 34 811
Email: [email protected]
Website: http://www.ecokinisi.gr/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频