Εγγυημ?νη μετατροπ? απ? βενζ?νη σε Lpg ? Cng

Διαβ?στηκε απ? 3070 αναγν?στε? - 10/8/2017

Οι πιο ?μπειροι τεχν?τε? αερ?ων καυσ?μων αντιπροσωπε?ουν τα προ??ντα optima nano και expert δ?νοντα? ολοκληρωμ?νη λ?ση στον καταναλωτικ? κοιν? για την μετατροπ? του αυτοκιν?του του? απ? βενζ?νη σε υγρα?ριο η και φυσικ? α?ριο.

 
 
Το Δ?κτυο αντιπροσ?πων OPTIMA-HELLAS ?ε?ναι θυγατρικ? εταιρε?α τη? πολωνικ?? εταιρ?α? ALEX.

Οι πιο ?μπειροι τεχν?τε? αερ?ων καυσ?μων αντιπροσωπε?ουν τα προ??ντα optima nano και expert δ?νοντα? ολοκληρωμ?νη λ?ση στον καταναλωτικ? κοιν? για την μετατροπ? του αυτοκιν?του του? απ? βενζ?νη σε υγρα?ριο η και φυσικ? α?ριο.

Παρ?χουν εγγυ?ση 3 χρ?νια στα εξ?ρτημα και υποστ?ριξη πανελλαδικ? μετ? την εγκατ?σταση σε ?λα τα ?κατ? τ?που? συνεργε?α που τοποθετο?ν Optima.?
Η ALEX professional autogas installations δραστηριοποιητε στην αγορ? εναλλακτικ?ν συστημ?των εν?ργεια? απ? το 1999, μια δυναμικ? αναπτυσσ?μενη κατασκευαστικ? εταιρε?α συστημ?των και εξαρτημ?των εναλλακτικ?ν καυσ?μων υγραερ?ου κ?νηση? (LPG) και πεπιεσμ?νου φυσικο? αερ?ου (CNG).?

Εδ? και πολλ? χρ?νια τα προ??ντα τη? εταιρε?α???χουν διακριθε? στη βιομηχαν?α και ?χουν κερδ?σει την αναγν?ριση των πελατ?ν σε παραπ?νω απ? 30 χ?ρε?.

Η εταιρε?α διαθ?τει τμ?μα μελετ?ν, ?που μηχανικο? και σχεδιαστ?? παρ?χουν καινοτ?με? λ?σει? για οχ?ματα εναλλακτικ?? εν?ργεια? με κα?σιμα υγραερ?ου κ?νηση? (LPG) / πεπιεσμ?νου φυσικο? αερ?ου (CNG).?

Η εταιρε?α διαθ?τει μ?σα παραγωγ?? ν?α? γενι?? και ε?ναι εξοπλισμ?νη με μηχαν?ματα σχεδιασμο? και κοπ?? μετ?λλων CNC, γραμμ? παραγωγ?? επεξεργασ?α? πλαστικ?ν εξαρτημ?των και γραμμ? συναρμολ?γηση? ηλεκτρονικ?ν εξαρτημ?των.

Ο μοντ?ρνο? μηχανολογικ?? εξοπλισμ?? και το ευρ? σ?γχρονο κ?ντρο ?ρευνα? και τεχνολογ?α?, καθιστο?ν την Εταιρε?α μα? ω? μ?α απ? τι? κορυφα?ε? κατασκευαστικ?? εταιρε?α? εγκατ?σταση? υγραερ?ου κ?νηση? στην Ευρ?πη.

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Houmas Autogas
Διε?θυνση: Συνεργε?ο: Μεθ?νη? 2 Πειραι?? - Εμπ?ριο: Παλαμιδ?ου 7 Πειραι??
Τηλ: 212 104 14 10
Website:?http://www.houmasautogas.gr/optima/?


?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频