Ν?ε? και ?ριστε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση?

Διαβ?στηκε απ? 1477 αναγν?στε? - 18/7/2018

Εξασφαλ?στε την ?ρτια λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα? επιλ?γοντα? του? ειδικο??.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η Gas Αuto Car αναπτ?σσεται ραγδα?α καθ?? π?ρα απ? την επιτυχημ?νη και πολυετ? προσφορ? τη? στον τομ?α των LPG και CNG δημιο?ργησε ?να ν?ο τμ?μα service αυτοκιν?των και οχημ?των στο οπο?ο προσφ?ρει ?ριστε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και επισκευ??.?

Το ?ρτια εκπαιδευμ?νο και εξειδικευμ?νο προσωπικ? τη? Gas Αuto Car ε?ναι π?ντα ?τοιμο να δ?σει τη σωστ? λ?ση σε κ?θε βλ?βη και πρ?βλημ? που μπορε? εμφανιστε?, γρ?γορα και προπ?ντων οικονομικ?.

Η πολυετ?? πε?ρα ?λων των εργαζομ?νων στην Gas Αuto Car σε συνδυασμ? με τα τελευτα?α? τεχνολογ?α? διαγνωστικ? μηχαν?ματ? μα? ε?ναι σ?γουρο ?τι θα σα? εξασφαλ?σουν την πιο ?μεση και εγγυημ?νη εξυπηρ?τησ? που μπορε?τε να συναντ?σετε και φυσικ? στην καλ?τερη σχ?ση ποι?τητα? παρεχ?μενων υπηρεσι?ν και τιμ??.

Αναλαμβ?νει το service σε: ?Toyota, Volkswagen, Mercedes, ?Audi, ?BMW, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda κ.α.

Επισκεφτε?τε το ν?ο και αναβαθμισμ?νο τεχνολογικ? γενικ? συνεργε?ο αυτοκιν?των ?στο Χα?δ?ρι Λεωφ?ρο Αθην?ν 282, για να συντηρηθε? το αυτοκ?νητ? σα? και να αποκατασταθε? κ?θε ζημι? ? βλ?βη του, π?ντα με γν?μονα την αξιοπιστ?α και τι? δικ?? σα? αν?γκε?.

Στο ανανεωμ?νο site www.gasautocar.gr θα βρε?τε πληροφορ?ε? για τι? υπηρεσ?ε? και τι? εγκαταστ?σει? τη? Gas Αuto Car.

Υπε?θυνο?: Κοντογουλ?δη? Γε?ργιο?
Διε?θυνση:?Λ. Αθην?ν 282
Τηλ.:?+30 210 5813424
Κιν.:?+30 6989 083257
WhatsUp:?+30 6932 571705
Email:info[@]gasautocar.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频