Στη Houmas Autogas, η αεριοκ?νηση ?ρχεται με αποκλειστικ?τητα

Διαβ?στηκε απ? 1288 αναγν?στε? - 30/8/2020

Η τοποθ?τηση και η σωστ? συντ?ρηση εν?? κινητ?ρα αερ?ου αποτελε? ζ?τημα που χρει?ζεται χειρισμο?? απ? επαγγελματ?ε? που συμπεριφ?ρονται με υπευθυν?τητα και σου εμπν?ουν εμπιστοσ?νη. ?ταν βρεθε?τε στη Houmas Autogas, θα ξ?ρετε ?τι ?ρθατε στο σωστ? μ?ρο?.

 
 
Με την πε?ρα τη? ιδρυτικ?? ομ?δα? τη? Houmas Autogas να μετρ? ?π?νω απ? 50 χρ?νια στο χ?ρο του αυτοκιν?του και την αποκλειστικ? συνεργασ?α με τα συστ?ματα αεριοκ?νηση? OPTIMA Nano & Expert τη??Πολωνικ?? εταιρε?α??ALEX SP ZOO, μ?σω?τη? HOUMAS AUTOGAS OPTIMA HELLAS, ?τα εγγυημ?να αποτελ?σματα για την ?ριστη λειτουργ?α των υπηρεσι?ν που προσφ?ρονται ε?ναι δεδομ?να!


Με υπηρεσ?ε? που περιλαμβ?νουν (αλλ? δεν περιορ?ζονται σε):
  • Εγκαταστ?σει??υγραεριοκ?νηση? LPG?
  • Εγκαταστ?σει? αεριοκ?νηση? CNG
  • Περιοδικ? ?λεγχο
  • Επισκευ?? βλαβ?ν
  • Αλλαγ? αμορτισ?ρ
  • Αλλαγ? μπαταρι?ν
  • Αλλαγ? συμπλ?κτη,
  • ?λεγχο?/αλλαγ? φρ?νων,
  • ?λεγχο? καυσαερ?ων.
  • ?λεγχο? και προετοιμασ?α για ΚΤΕΟ,
στο συνεργε?ο με το εξειδικευμ?νο προσωπικ? τη??HOUMAS?AUTOGAS?θα ?χετε π?ντα την εξυπηρ?τηση που ψ?χνετε.
?
Η φιλοσοφ?α τη? εταιρε?α? ε?ναι να βελτι?νεται και να αναβαθμ?ζεται συνεχ??, ο?τω? ?στε μα επιτυγχ?νεται το καλ?τερο αποτ?λεσμα.
Στη Houmas Autogas, ενημερ?νεστε ολοκληρωμ?να για την εξ?λιξη των εργασι?ν και το κ?στο? ε?τε τηλεφωνικ?, ε?τε ηλεκτρονικ?!
?
Καλ?στε σ?μερα την εταιρε?α Houmas Autogas στον Πειραι? και γ?νετε κι εσε?? ?να? απ? του? συνεχ?? αυξαν?μενου? ικανοποιημ?νου? πελ?τε?.
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:?Houmas Autogas
Διε?θυνση:?Παλαμηδ?ου 7, Πειραι??
Τηλ:?2121041410
Website:?https://www.houmas-autogas.gr/
Email:?[email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频