Ζ?σε την εμπειρ?α τη? υγραεριοκ?νηση?

29/1/2019

Τα συστ?ματα υγραερ?ου πλ?ον στο αυτοκ?νητο ε?ναι πολ? διαδομ?να. Η αναζ?τηση σωστο? και ?μπειρου εγκαταστ?τη ?μω?, αποτελε? ακ?μα μια αγχωτικ? απ?φαση.

 
 
Τα 17 χρ?νια εμπειρ?α? στι? εγκαταστ?σει? συστημ?των υγραερ?ου τη? Autotronic Hellas, σ?γουρα ε?ναι μια τραν? απ?δειξη τη? τεχνογνωσ?α? που κατ?χουν σε αυτ?? τι? μετατροπ??. Η εταιρ?α συστ?θηκε στο Ελληνικ? κοιν? το 2002 με σκοπ? να προσφ?ρουν υψηλ?? ποι?τητα? υπηρεσ?ε? στου? πελ?τε? τη?, και πολ? γρ?γορα κατ?φεραν να φτ?σουν στην κορυφ?.

Οι εξειδικευμ?νοι μηχανικο? τη? εταιρ?α? αναλαμβ?νουν να φροντ?σουν ?στε το ταξ?δι στον κ?σμο του υγραερ?ου να ε?ναι μια ευχ?ριστη εμπειρ?α αξιοπιστ?α?! ?να απ? τα σημαντικ?τερα ατο? τη? εταιρ?α? Autotronic Hellas, ε?ναι πω? ε?ναι απ? τι? ελ?χιστε? εταιρ?ε? που προσφ?ρουν εφ??ρου ζω?? εγγ?ηση ?στε να εγγυηθε?, την ε?ρυθμη λειτουργ?α του κινητ?ρα σα?, για π?ντα.
Παρ?λληλα προσφ?ρουν στου? πελ?τε? του? ?να απ? τα πιο ανταγωνιστικ? πακ?τα τη? αγορ??, καθ?? οι τιμ?? του? ξεκινο?ν απ? 450 ευρ? (MELANDRI FORCE - FULL INJECTION) και καταλ?γουν στα 740 ευρ? (MELANDRI FORCE - DIRECT INJECTION) και με πρ?γραμμα χρηματοδ?τηση?.

Τα συστ?ματα υγραεριοκ?νηση? Ιταλικ?? κατασκευ?? τη? Autronic S.R.L , ε?ναι ?σω? τα κορυφα?α που κυκλοφορο?ν στην παγκ?σμια αγορ?. Η Autronic S.R.L κατασκευ?ζει συστ?ματα υγραεριοκ?νηση? απ? το 1998, εδρα?ωσε την θ?ση τη? στο τομ?α των μετατροπ?ν ω? κατασκευαστ?? συστημ?των gpl και μεθαν?ου , χ?ρη στο σ?στημα τη? αλληλουχ?α? ?γχυση? με την επωνυμ?α EVO.
Εκτ?? απ? την εγκατ?σταση των συστημ?των, η εταιρ?α Autotronic Hellas συντηρε? ?λα τα συστ?ματα υγραεριοκ?νηση? οποιασδ?ποτε εταιρ?α?, και πραγματοποιε? ελ?γχου? καλ?? λειτουργ?α? του κινητ?ρα στο αυτοκ?νητο, ?στε να αποφευχθο?ν ανεπιθ?μητε? δυσλειτουργ?ε?. ??

Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Auto Gas Autronic Hellas
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Βουλιαγμ?νη? 506 & Δεληγι?ννη 2, ?λιμο? (Συνεργε?ο),
Αλεξιουπ?λεω? 9, Αργυρο?πολη (Αντιπροσωπε?α)
Τηλ: 210 9916566 - 210 9920118
Site: www.autronichellas.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频