25ετ?? εμπειρ?α με υπηρεσ?ε? Service υψηλο? επιπ?δου

Διαβ?στηκε απ? 1018 αναγν?στε? - 18/12/2018

Η εταιρε?α Autounit Βεκρ?? Γ. με παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του π?νω απ? 25 ?τη προσφ?ρει υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? service με πε?ρα, ειλικρ?νεια και ?ρτια τεχνολογικ? κατ?ρτιση για το Peugeot και το Citroen σα? .

 
 
Η Autounit Βεκρ?? Γ. εδρε?ει στην Λ. Βουλιαγμ?νη? 151 και Σοφοκλ?ου? 6 (Γλυφ?δα), σε σ?γχρονε? και λειτουργικ?? εγκαταστ?σει?. Η 25ετ? εμπειρ?α στο χ?ρο, σε συνδυασμ? με το ?ριστα εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλ?τατου επιπ?δου, εξασφαλ?ζοντα? την επ?λυση οποιουδ?ποτε προβλ?ματο? με εξαιρετικ?, ?μεσα και οικονομικ? αποτελ?σματα.
?
Η Πε?ρα, η Ειλικρ?νεια, ο Επαγγελματισμ??, η Αρτια Τεχνολογικ? Κατ?ρτιση, η Ποι?τητα, η Εργασιακ? Συν?πεια, η Εξειδ?κευση και η Συνεχ?? Επιμ?ρφωση στι? Ν?ε? Τεχνολογ?ε?, αποτελο?ν την ΕΓΓΥΗΣΗ, για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ των ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο Peugeot και Citroen αυτοκ?νητ? σα?.

Το τμ?μα του service αποτελε?ται απ? ομ?δα τεχνικ?ν και βρ?σκεται υπ? συνεχ? εκπα?δευση. Eπ?ση?, διασφαλ?ζει ?τι κ?θε εργασ?α service που θα κριθε? απαρα?τητη, θα τηρε? τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?.

Το συνεργε?ο ε?ναι εξοπλισμ?νο με διαγνωστικ? μηχαν?ματα τρ?τη? γενι?? και σ?μφωνα με τα ευρωπα?κ? πρ?τυπα, ειδικ? εξοπλισμ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α?, γν?σια και μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? και προ??ντα συντ?ρηση? που ανταποκρ?νονται στι? πλ?ον αυστηρ?? προδιαγραφ?? ποι?τητα? και ασφ?λεια?.

Η εταιρε?α Autounit Βεκρ?? Γ. ?χοντα? ?ρτια εκπαιδευμ?νο ανθρ?πινο δυναμικ?, προσφ?ρει τεχνικ?? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, επιτυγχ?νοντα? την πλ?ρη διασφ?λιση τη? αξιοπιστ?α? των αυτοκιν?των Peugeot και Citroen.

Στι? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε μεταξ? ?λλων:
  • ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟΝ A/C
  • ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
  • ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ – ΒΑΦΕΙΟ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  • ΕΛΑΣΤΙΚΑ
?
Εμπιστευτε?τε του? καλ?τερου? στην Autounit Βεκρ?? Γ.?για την φροντ?δα και την σωστ? λειτουργ?α του αυτοκιν?του σα?.

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ΒΕΚΡΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (AUTOUNIT)
Περιοχ?: Γλυφ?δα
Διε?θυνση: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 151 & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6
Τηλ: 210 8982100
Fax: 210 8982188
Κιν: 6944 701319
Email: [email protected]
Website:?http://autovekris.gr


?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频