4 λ?γοι που δεν βγα?νει πια την ανηφ?ρα

Διαβ?στηκε απ? 7036 αναγν?στε? - 19/10/2018

Αν απ? κει που το αυτοκ?νητ? σου αν?βαινε ε?κολα τι? ανηφ?ρε?, ?τσι ξαφνικ? αρχ?σει να δυσκολε?εται τ?τε καλ? ε?ναι να εξετ?σει? του? 4 πιο κ?τω λ?γου?.

 
 
Ανεβα?νοντα? στο βουν? ? σε ?να λ?φο ο κινητ?ρα? του αυτοκιν?του σου υπερλειτουργε? και πρ?πει να δουλ?ψει στο φουλ για να ανταπεξ?λθει. Χρει?ζεται να δοθε? αρκετ? ?θηση στο αμ?ξι για να καταφ?ρει να επιταχ?νει οπουδ?ποτε και ειδικ? σε ?να λ?φο ?που η βαρ?τητα λειτουργε? εναντ?ον του.

Πρ?βλημα στο φ?λτρο καυσ?μου
Δεν μπορε?? να ?χει? ?ναν κινητ?ρα που να λειτουργε? σωστ? αν δεν τροφοδοτε?ται με ?καθαρ?? κα?σιμο. Αν το φ?λτρο του καυσ?μου δεν προστατε?ει τη μηχαν? απ? ακαθαρσ?ε? που ρ?ουν εντ?? ε?ναι πολ? πιθαν? η απ?δοση του κινητ?ρα να επηρε?ζεται, κ?τι που θα ε?ναι ακ?μα πιο ξεκ?θαρο τι? στιγμ?? που χρει?ζεται να δ?νει ?λη του τη δ?ναμη.Βουλωμ?να φ?λτρα εξ?τμιση??
Ο μετατροπ?α? του καταλ?τη και ο σιγαστ?ρα? λειτουργο?ν ω? φ?λτρα για την εξ?τμιση του οχ?ματο?. Ο σιγαστ?ρα? μει?νει τον θ?ρυβο απ? την εξ?τμιση και ο μετατροπε?α? καταλ?τη μει?νει τη ρ?πανση των καυσαερ?ων. Ε?ν ?να απ? αυτ? τα φ?λτρα φρ?ξει τ?τε η ισχ?? και η ικαν?τητα του κινητ?ρα να επιταχ?νει επηρε?ζεται. Οι συν?πειε? ?πω? ε?ναι προφαν?? δεν θα φανο?ν σε δρ?μου? ?που δεν ?χουν ανηφ?ρε?, αλλ? αν βρεθε?τε σε ανηφορικ? δρ?μο τ?τε μπορε? να μην π?τε πουθεν?...

Χαμηλ? συμπ?εση κυλ?νδρου?
Για να διασφαλιστε? η επαρκ?? ποσ?τητα ισχ?? στον κινητ?ρα χρει?ζεται υψηλ? συμπ?εση των κυλ?νδρων. Αν κ?τι τ?τοιο δεν συμβα?νει και η συμπ?εση των κυλ?νδρων κινε?ται σε χαμηλ? επ?πεδα τ?τε σε δρ?μου? με ανηφορικ? κλ?ση το ?χημ? σα? θα αγων?ζεται για να αν?βει καθ?? η ισχ?? του κινητ?ρα δεν θα επαρκε? για να τον ωθ?σει εκε? π?νω.Φραγ? φ?λτρου α?ρο?
Π?ρα απ? καθαρ? κα?σιμο για τη σωστ? κα?ση χρει?ζεται και καθαρ?? α?ρα?. Ε?ναι αναγκα?ο λοιπ?ν το φ?λτρο του α?ρα να αποτρ?πει τι? ακαθαρσ?ε? να εισ?λθουν στο θ?λαμο εσωτερικ?? κα?ση? και να βλ?ψουν τον κινητ?ρα. Ο κινητ?ρα? δεν θα ε?ναι ποτ? αρκετ? ισχυρ?? για να αν?βει στον λ?φο ?χοντα? να αντιμετωπ?σει και του? εξωγενε?? παρ?γοντε? ?πω? οι ακαθαρσ?ε? του α?ρα.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频